Közép-európai műveletek |

 

 

Körülmények

A globális válság miatt az elmúlt években jelentősen romlott a régió gazdasági helyzete, ami a GDP csökkenését és a munkanélküliek számának emelkedését eredményezte. Ezért a régió országai fokozott figyelmet fordítanak a gazdasági és pénzügyi kérdésekre – gyakran a menekültügyi és migrációs problémák rovására –, továbbá az eddiginél korlátozottabban értelmezik a menekültek és menedékkérők támogatására vonatkozó kötelezettségeiket, ideértve például a megfelelő befogadási körülmények biztosítását és a beilleszkedés támogatását. A menekültek számára továbbra is megnehezíti az EU területére történő belépést és a menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférést az, hogy az EU fokozott erőfeszítéseket tesz az illegális bevándorlás – ezen keresztül pedig az embercsempészet és az emberkereskedelem – megfékezésére, valamint a határellenőrzés és a migrációt kezelő rendszerek szigorítására.

A régió legtöbb országa alapvetően megfelelően kezeli a menedékkérőket és a menekülteket. A kisebbségi csoportok, főleg a roma közösségek azonban továbbra is gyakran szembesülnek diszkriminációval, és gyakran éri őket támadás rasszista és idegengyűlölő csoportok részéről. A régió országai továbbra is nehezen boldogulnak azzal a feladattal, hogy tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok révén pozitív irányba mozdítsák el a társadalom gondolkodását a menekültekkel és a migránsokkal kapcsolatban, és felszámolják az idegengyűlöletet. Egyre gyakrabban tartanak fogva menedékkérőket, gyakran elfogadhatatlan körülmények között.

A régióban viszonylag alacsony a hontalanok száma, ezért ezt a kérdéskört sem a politikusok, sem a civil szervezetek nem kezelik prioritásként.

Stratégia és műveletek

Az UNHCR a következő tevékenységeket végzi a közép-európai régióban

A Főbiztosság kiemelt feladataként kezeli a kormányokkal és civil partnerekkel történő együttműködést az EU külső határainak ellenőrzésével kapcsolatban annak érdekében, hogy minden menedékkérőnek lehetősége legyen arra, hogy belépjen az EU területére, és éljen a menekültügyi eljárások által kínált lehetőséggel. Az Európai Menekültügyi Alap égisze alatt zajló „Menekültügyi rendszerek továbbfejlesztése” elnevezésű projekt segítséget nyújtott a kormányoknak ahhoz, hogy fejlesszék a menedékkérelmekkel kapcsolatos döntési folyamataikat és a menekültstátusz meghatározását célzó eljárásaikat, valamint belső felülvizsgálati mechanizmusokat dolgozzanak ki a megfelelő minőség biztosítása érdekében.

Szintén kiemelt terület a befogadási körülmények monitorozása. Ennek jegyében az UNHCR igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogyan befolyásolják a befogadási körülmények a menekültek későbbi beilleszkedését. A szervezet folytatja “AGD”-stratégiájának megvalósítását, melynek célja a védelmi mechanizmusok hiányosságainak feltérképezése, valamint a menekültek és menedékkérők speciális szükségleteinek kielégítése. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága emellett tanácsadó és konzultációs lehetőségek kialakításán dolgozik olyan befogadó állomásokon, ahol ilyen szolgáltatás eddig nem volt elérhető. Az UNHCR támogatja olyan szolgáltatások nyújtását, amelyek lehetővé teszik a menedékkérők számára, hogy önállóvá váljanak, és olyan készségeket sajátítsanak el, amelyek elősegítik beilleszkedésüket, miután menekültstátuszukat megkapták. Szintén támogatja a szervezet olyan irányelvek kidolgozását, amelyek támogatják a nemzetközi védelemben részesülők beilleszkedését. A Budapesten működő Regionális Képviselet arra ösztönzi a kormányokat, hogy vizsgálják felül oktatásügyi, egészségügyi, szociális és foglalkoztatási törvényeiket és politikáikat a szükségletek megfelelő kielégítése, valamint annak érdekében, hogy a kényszervándorlók a helyi állampolgárokkal egyenlő esélyekkel férjenek hozzá a különböző szolgáltatásokhoz. Az UNHCR emellett felülvizsgálja a kormányok által a szexuális és nemi alapú erőszakos cselekedetek kapcsán alkalmazott eljárásokat.

Annak érdekében, hogy a menekülteknek lehetőségük legyen a családegyesítésre, az UNHCR – például precedens értékű eseteken keresztül – igyekszik elérni a kapcsolódó irányelvek fejlesztését.

Az UNHCR ösztönzi és tanácsadással segíti kisebb volumenű áttelepítő programok kidolgozását a régió országaiban, és részt vesz az Európai Menekültügyi Alap által finanszírozott projektek lebonyolításában. A Főbiztosság támogatja Romániát és Szlovákiát abban, hogy azok teljesítsék kötelezettségüket, vagyis tranzitországként fogadják az áttelepített menekülteket, és részt vállaljanak a két országban kialakított Vészhelyzeti Tranzit Központok működésének finanszírozásában, valamint tanácsadó szolgáltatásokat nyújtsanak. A szervezet szigorúan nyomon követi az áttelepítési és áthelyezési tevékenységeket a követendő gyakorlatok, valamint a hiányosságok és problémák meghatározása érdekében.

Az UNHCR emellett lobbitevékenységet folytat a hontalanok jogairól és kötelességeiről rendelkező törvények megalkotása, valamint a kérdéskörrel kapcsolatos nemzeti közigazgatási keretrendszer kidolgozása érdekében azokban az országokban, ahol ezek az eszközök egyelőre nem állnak rendelkezésre. A régióban prioritást élvez annak elérése, hogy azok az országok is csatlakozzanak a két, hontalanságról szóló egyezményhez, amelyek ezt eddig nem tették meg. A szervezet figyelemmel kíséri a hontalanok azonosításának folyamatát, valamint azt, hogy mennyire férnek hozzá a hontalanok a közszolgáltatásokhoz, miközben kidolgozás alatt áll egy egységes regionális stratégia a hontalanok kezelésével kapcsolatos problémák megoldására.

Az UNHCR igyekszik megelőzni a menedékkérők törvénysértő őrizetbe vételét, azok esetében pedig, akiket a hatóságok őrizetbe vettek, nyomon követi a fogva tartás körülményeit, és ellenőrzi, hogy lehetősége van-e a fogvatartottnak ingyenes jogi segítség igénybevételére.

Az UNHCR Közép-Európa minden országában érdekvédelmi, köztájékoztatási és kapacitásépítő tevékenységeket is folytat kormányhivatalokkal és civil partnerekkel együttműködve.

Pénzügyi információk

2012-ben az UNHCR valamivel nagyobb összegből gazdálkodhat, mint az előző évben. A 2012-es költségvetés egyebek mellett magában foglalja a Szlovákiában lévő Vészhelyzeti Tranzitközpont működtetésével, az Integrációs Értékelő Eszköz kísérleti projekttel, valamint a befogadási körülmények monitorozásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

UNHCR költségvetés Közép-Európában (USD)
Tevékenység 2011. éviköltségvetés 2012 2013
Menekült Program 1. Pillér Hontalan Program2. Pillér Összesen
Közép-Európai Regionális Képviselet 9,821,742 10,291,749 828,957 11,120,706 11,273,614

Bulgária