'
;

FN Søsterorganisationer

Vi arbejder tæt sammen med FN's søsterorganisationer, hvis arbejde supplerer eller ligger tæt op af vores eget.

Humanitære kriser er blevet stadig mere komplekse. Derfor har UNHCR udvidet både antallet og typen af organisationer vi samarbejder med.

De vigtigste er FN’s fødevareprogram (WFP), FN’s børnefond (UNICEF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN’s udviklingsprogram (UNDP), FN’s kontor for nødhjælpskoordination (OCHA), FN’s højkommissariat for menneskerettigheder (OHCHR) og FN’s fælles program for bekæmpelse af HIV/AIDS (UNAIDS).

UNHCR er også dedikeret til et tættere samarbejde med repræsentanter gennem “Delivering as one”-initiativet, der tilstræber at forbedre samarbejdet i FN’s arbejde indenfor områder som udvikling, humanitær hjælp og miljøet. Derudover har vi implementeret den såkaldte “cluster”-tilgang til IDP (internt fordrevne mennesker) nødsituationer, hvor forskellige repræsentanter tager føringen inden for deres ekspertiseområde, mens de arbejder sammen om at hjælpe mennesker i nød. UNHCR går forrest i beskyttelsen af og oprettelsen af tilflugtssteder samt lejrkoordinering og styring.

FN’s fælles program mod HIV/AIDS(🇬🇧)

UNAIDS, FN’s fælles program for bekæmpelse af HIV/AIDS samler ekspertise og ressourcer fra 10 af de organisationer, som FN er medsponsorer af, herunder UNHCR. Målet er at hjælpe verden med at bekæmpe nye HIV-infektioner, at drage omsorg for dem, der lever med HIV og afbøde konsekvenserne af AIDS-epidemien.

For at hjælpe med at iværksætte og understøtte en udvidet indsats mod HIV, arbejder UNAIDS sekretariatet i mere end 80 lande og har særligt fokus på denne målsætning:

  • Mobiliserer lederskab af og tilskyndelse til en effektiv indsats mod epidemien.
  • Yder strategiske informationer og politikker til understøttelse af indsatsen mod AIDS globalt.
  • Overvåger, kontrollerer og evaluerer epidemien.
  • Iværksætter samarbejde med det civile samfund og partnerskaber indenfor udvikling.
  • Mobiliserer finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer til at understøtte et effektivt modsvar.

UNAIDS ser også nødvendigheden i at være medsponsorer på landeniveau og arbejder tæt sammen med ledelsen i disse søsterorganisationer, for at få en fælles politisk stemme i kampen mod HIV.

UNAIDS og UNHCR arbejder for et større samarbejde, opbygning af samarbejder med gensidig støtte, udveksling af ideer og deling af ekspertise for at etablere et udbytterigt partnerskab. De samarbejder også med andre partnere om at udvikle rådgivning og redskaber til bekæmpelse af HIV i humanitære krisesituationer.

Kontoret for koordination af humanitære anliggender(🇬🇧)

Kontoret blev etableret i 1991 som en enhed inden for FN-sekretariatet. Kontoret understøtter ko-ordineringen af humanitære anliggender (OCHA) mobilisering, finansiering og koordinering af den humanitære indsats som reaktion på komplekse nødsituationer og naturkatastrofer.

OCHA ledes af en nødhjælpskoordinator (ERC), en position der i øjeblikket varetages af Valerie Amos. Det Europæiske Forskningsråd fører tilsyn med koordineringen af ​​FN’s humanitære bistand til komplekse nødsituationer og naturkatastrofer. Det Europæiske Forskningsråd fungerer også som det centrale omdrejningspunkt for statslige, mellemstatslige og ikke-statslige hjælpeorganisationers aktiviteter.

Forholdet mellem UNHCR og OCHA går tilbage til begyndelsen af ​​1990’erne og er ekstremt bredt, lige fra engagement i FN’s klyngetilgang til internt fordrevne og til fastlæggelse af fælles mekanismer for humanitær ko-ordinering.

Reformeringen af FN-systemet i det seneste årti har understøttet udviklingen af ​​klyngetilgangen, samt givet nye værktøjer til humanitær finansiering. Disse søjler i reformen har aktiveret UNHCR, OCHA og deres humanitære partnere til at udvikle tættere ko-ordineringsrelationer, både i felten og på globalt plan.

Men det er primært gennem Inter-Agency Stående Komité (IASC), at man samarbejder om tværinstitutionel koordinering mellem UNHCR og OCHA. Her skabes og udvikles produkter, som IASC-medlemmer er afhængige af for at kunne komme med normativ og praktisk vejledning på områder som behovsanalyse, informationsstyring, tidlig varsling, beredskab, køn og humanitær indsats samt fælles fortalervirksomhed.

OCHA forvalter også fonden Central Emergency Response (CERF) – en samlet finansieringsordning for FN’s humanitære organisationer. UNHCR har adgang til denne fond gennem sine operationer på landeniveau.

Forenede Nations Højkommissariat for Menneskerettigheder(🇬🇧)

Kontoret for De Forenede Nationers højkommissariat for menneskerettigheder (OHCHR) er den vigtigste FN-organisationen. Den har til opgave at fremme og beskytte menneskerettighederne for alle og fokuserer på tre hovedområder: Standardisering, overvågning og gennemførelse i praksis.

Det Genève-baserede højkommissariatet for menneskerettigheder ledes for tiden af Navi Pillay fra Sydafrika. OHCHR fungerer også som sekretariat for de tre andre komponenter i FN’s menneskerettighedssystem: Menneskerettighedsrådet, ca. 40 uafhængige FN-menneskerettighedseksperter samt de udvalg, der overvåger gennemførelsen af ​​de centrale internationale menneskerettighedskonventioner.

UNHCR er ansvarlig for at integrere menneskerettighederne i alle områder af sit arbejde og arbejder derfor tæt sammen med OHCHR, både i Genève og i felten, for at sikre at fordrevne, statsløse og andre der vækker bekymring i UNHCR har fuld adgang til deres menneskerettigheder, uanset deres situation.

Konkret bruger UNHCR OHCHR til ekspertise ang. hvordan man integrerer menneskerettigheder i det praktiske arbejde, herunder hvordan man udfører menneskerettighedsbaserede programmer. Vi opfordrer også OHCHR til systematisk at inddrage mannesker, der er i usikre situationer, i at fastlægge standarder, overvåge og gennemføre feltaktiviteter.

UNHCR koordinerer fortalerarbejde med OHCHR og foretager nogle gange fælles fortalervirksomhed for grupper eller enkeltpersoner, der vedrører begge organisationer, især i lande, hvor menneskerettighedsorganisationen er til stede.

Søsterorganisationerne gennemfører fælles uddannelse af embedsmænd, civilt personale og individuelle rettighedshavere, såvel som komplementære eller fælles tiltag i de enkelte sager.

FN’s Befolkingsfond(🇬🇧)

FN’s Befolkningsfond blev grundlagt i 1969 og er den største internationale kilde til befolknings-assistance. Næsten en fjerdedel af alle midler til udviklingslandene kanaliseres gennem denne organisation, som arbejder med tre hovedområder: Reproduktiv sundhed for både mænd og kvinder, herunder familieplanlægning, befolkning og udvikling samt forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme som aids.

Fonden underskrev en samarbejdsaftale med UNHCR den 30. juni 1995 for at hjælpe med at vurdere flygtninges reproduktive sundhedsbehov, bistå i foranstaltninger til forebyggelse af og beskyttelse mod seksuel vold samt at integrere information om AIDS og andre seksuelt overførte sygdomme i UNHCR’s sundhedsvæsen.

De to organer samarbejder også i rådgivning af unge om seksuelt overførte sygdomme og reproduktiv sundhed.

FN’s Børnefond(🇬🇧)

FN’s Børnefond, UNICEF, er verdens førende fortaler for børns rettigheder. Ved organisationens oprettelse i 1946 havde den til formål at yde nødhjælp og sundhedspleje til børn i lande, der var blevet ødelagt af Anden Verdenskrig. Siden da har UNICEF hjulpet millioner af udsatte børn og mødre i hele verden.

Den New York-baserede organisation, der vandt Nobels fredspris 1965, arbejder i næsten 200 lande rundt om i verden. I dag yder UNICEF humanitær og udviklingsmæssig bistand til udsatte børn og mødre. UNICEF fokuserer på fem centrale områder: børns overlevelse og udvikling; grunduddannelse og ligestilling mellem kønnene; beskyttelse af børn; børn der lever med hiv/aids og politisk fortalervirksomhed og partnerskaber for børns rettigheder.

Millioner af verdens fordrevne mennesker er børn, hvilket betyder, at UNHCR og UNICEF er naturlige partnere. I 1996 underskrev de et aftalememorandum, der underbygger deres forhold.

Søsterorganisationerne arbejder sammen rundt om langvarige flygtningesituationer samt nødsituationer i hele verden. De fremmer beskyttelse, sundhedspleje og uddannelsesrettigheder for fordrevne børn, herunder flygtninge, internt fordrevne og statsløse.

De to organisationer arbejder særligt tæt sammen om vand og sanitet, beskyttelse af børn, og uddannelsesprojekter. Fx lancerede UNHCR og UNICEF i 2007 en fælles appel om midler til at sikre, at titusinder af irakiske flygtningebørn i Syrien, Jordan, Egypten og Libanon kunne gå i skole.

FN’s Fødevareprogram(🇬🇧)

FN’s Fødevareprogram (World Food Programme – WFP) er et FN-organ i frontlinjen i kampen mod global sult, og er ansvarlig for at distribuere mad til millioner af nødlidende mennesker, herunder flygtninge, internt fordrevne og hjemvendte. Maden bringes derhen, hvor der er behov og redder livet på ofre for krig, uroligheder og naturkatastrofer.

Verdenssundhedsorganisationen(🇬🇧)

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er den vigtigste styrende og koordinerende myndighed i FN-systemet indenfor internationalt sundhedsarbejde. WHO har mandat til at forebygge og udrydde epidemier og forbedre de ernæringsmæssige, sanitære, hygiejniske og miljømæssige forhold for mennesker over hele verden. Organisationen giver også medicinsk nødhjælp på anmodning fra regeringer og yder tjenester og faciliteter til grupper med særlige behov.

FN-frivillige(🇬🇧)

Programmet med FN-frivillige (The United Nations Volunteers – UNV) fremmer volontørtjeneste for at understøtte fred og udvikling i hele verden. UNV er inspireret af den overbevisning, at frivilligt arbejde kan forvandle tempoet på udviklingen og ​​udviklingsformen, og grundtanken om at alle kan bidrage med deres tid og energi i bestræbelserne mod fred og udvikling. Med partnere som UNHCR, arbejder UNV for frivillig tjeneste, integrerer det i udviklingsplanlægningen og mobiliserer frivillige.

UNV blev etableret i 1970 og har base i Bonn, Tyskland. UNV er administreret af FN’s udviklingsprogram. Hvert år mobiliserer UNV mere end 7.500 frivillige til udviklingsprojekter og driver en særlig tjeneste med at formidle kontakt mellem udviklingsorganisationer og frivillige over hele verden via internettet. De frivillige er dygtige fagfolk med mindst to års erhvervserfaring. De arbejder i mere end 130 lande og 80 pct komme fra udviklingslandene.

Omkring 1.000 FN-frivillige arbejder nu sammen med UNHCR hvert år. Frivillige har arbejdet som en del af UNHCR-indsatser i talrige operationer, herunder i Afghanistan, Balkan, Colombia, Ecuador, Irak, Pakistan, Somalia, Sudan, Syrien, Sri Lanka og Østtimor.

I december 2000 fejrede UNHCR 50 års jubilæum, hvor tidligere højkommissær for flygtninge, Sadako Ogata, overrakte den prestigefyldte Nansen Refugee Award til UNV som anerkendelse af arbejdet for flygtninge.

I 2011 markerede UNV 10-årsdagen for det internationale frivillighedsår med en styrkelse og fremmelse af frivillighedens ånd. UNV brugte også året til at fremhæve den afgørende rolle som alle frivillige og deres bidrag har spillet, for at UNHCR kan opnå sine mål.

For informationer om at tjeneste i andre lande end dig eget, kan du blive registreret som FN-voluntør. For informationer om hvordan man bliver online volontør(🇬🇧) og om UNV’s online volontørtjeneste, kan du besøge hjemmesiden(🇬🇧) desangående.