Statistika

Me oleme tunnistajaks ühele ajaloo suurimale ümberasumislainele. Enneolematud 65,3 miljonit inimest üle kogu maailma on olnud sunnitud kodust lahkuma. Nende seas on pea 21,3 miljonit pagulast, kellest üle poole on alaealised. See arv hõlmab ka 10 miljonit kodumaata inimest, kel ei ole kodakondsust ega põhiõigusi nagu õigus haridusele, arstiabile, tööle või liikumisvabadusele. Maailmas, kus iga päev peab konfliktide või tagakiusamise tõttu ümber asuma 34000 inimest, on UNHCRi töö oluliseim kui kunagi varem.

Kuidas me oma andmeid kogume

UNHCRi väliteabe- ja koordineerimistalituse täiskohaga statistikaametnikud jälgivad põgenema sunnitud inimeste arvu, et suure rändekriisi tekkimisel paremini ennustada, kui suur on abivajajate hulk, kui palju on abi vaja ja kui palju töötajaid peame probleemiga tegelema saata.

Need arvud avaldatakse igal aastal meie globaalsete trendide aruannetes ja üleskutsetes.

Personalinäitajad

UNHCRi selgroo moodustavad selle töötajad. Aasta 2015 seisuga anname tööd 9700 inimesele. Ligi 89 protsenti meie töötajatest tegutseb vahetult probleemsetes piirkondades. Me oleme esindatud 126 riigis, tehes tööd nii regionaal- ja harukontorites kui ka all- ja välikontorites. Meie töötajad näevad palju vaeva, et aidata inimesi, kes on sunnitud ümber asuma. Keskendume väga erinevatele valdkondadele, muuhulgas õiguskaitsele, haldusele, kogukondlikele teenustele, avalikele suhetele ja tervishoiule.

Finantsnäitajad

Meie rahastus koosneb pea täielikult vabatahtlikest annetustest, millest enamik pärineb valitsustelt ja Euroopa Liidult. Kuus protsenti pärineb teistelt valitsustevahelistelt organisatsioonidelt ja rahastusmehhanismidelt. Täiendav kuus protsenti tuleb erasektorist, sealhulgas fondidelt, korporatsioonidelt ja avalikkuselt. Lisaks saame piiratud toetust (kahe protsendi ulatuses) ÜRO halduseelarvest ning võtame vastu ka mitterahalisi annetusi nagu telgid, ravimid ja sõidukid.

UNHCR alustas tillukese 300000-dollarise aastaeelarvega 1950ndal aastal. Organisatsiooni ja selle tööpõllu kasvades on suurenenud ka kulud. Meie aastaeelarve paisus 1990ndate algul üle 1 miljardi USA dollari ning saavutas aastal 2013 rekordtaseme 5,3 miljardit dollarit. Meie eelarve hõlmab nii püsitegevusi toetavaid programme kui ka kõrvalprogramme hädajuhtudeks, nagu Süüria kriis või suuremahulised tagasisaatmised.

Kui soovite värskeimat teavet UNHCRi finantseerimise kohta, siis külastage meie globaalsete eesmärkide veebilehte(🇬🇧).

Statistika ja tegevusandmed

Meie täpsed, asjakohased ja õigeaegsed andmed on esmatähtsad pagulastega seotud tegevuste elluviimiseks. Seda olulist allikat kasutavad kõik meie partnerid pagulaspopulatsioonide vajadustega tegelemisel.

UNHCRi statistika andmebaas(🇬🇧) sisaldab andmeid, aruandeid ja muud teavet, mis on välitööl esmase tähtsusega. See hõlmab ka statistilisi aruandeid, mis käsitlevad murettekitavaid inimrühmi: pagulasi, varjupaigataotlejaid, tagasisaadetud põgenikke, sisepõgenikke ja kodakondsuseta inimesi. Saadaval on ka üksikasjalikud andmed põgenike varjupaigariigi, päritoluriigi, soo, vanuse, asukoha ja juriidilise staatuse kohta. Kogume ka indikaatoreid pagulaskaitse ja UNHCRi töö kvaliteedi kohta.

Täpsema teabe leiate meie statistika aastaraamatutest(🇬🇧), jooksvatest trendiülevaadetest(🇬🇧) ja varjupaigaaruannetest(🇬🇧).