'
;

YK:n sisarjärjestöt

Teemme tiivistä yhteistyötä niiden YK:n sisarjärjestöjen kanssa, joiden työ täydentää tai on limittäistä oman työmme kanssa.

Humanitaaristen kriisien muuttuessa luonteeltaan monimutkaisemmiksi UNHCR on laajentanut yhteistyötään yhä useampien erityyppisten järjestöjen kanssa.

Merkittävimpiä näistä ovat Maailman elintarvikeohjelma (WFP), YK:n lastenavun rahasto (UNICEF), Maailman terveysjärjestö (WHO), YK:n kehitysohjelma (UNDP), Humanitaaristen asiain koordinointitoimisto (OCHA), YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) ja YK:n AIDS-ohjelma (UNAIDS).

UNHCR on myös sitoutunut tiivistämään yhteistyötään muiden järjestöjen kanssa ns. ”Delivering as One” -aloitteen puitteissa, jolla pyritään parantamaan YK:n yhteistoimintaa kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja ympäristön aloilla. Lisäksi olemme ottaneet maan sisäisiin pakolaisiin liittyvien hätätilanteiden hallinnassa käyttöön niin sanotun ”klusterimenettelytavan”, jonka pohjalta eri järjestöt johtavat omaan asiantuntija-alueeseensa kuuluvissa kriisitilanteissa ja tekevät yhteistyötä apua tarvitsevien auttamiseksi. UNHCR:lla on johtoasema suojelu- ja majoitustarveasioissa sekä leirien koordinoinnissa ja hallinnoinnissa

YK:n AIDS-ohjelma(🇬🇧)

UNAIDS, eli Yhdistyneiden kansakuntien AIDS-ohjelma, tuo yhteen 10 YK:n yhteissponsorijärjestön asiantuntemuksen ja resurssit, UNHCR mukaan lukien, pyrkimyksenään ennaltaehkäistä uusia HIV-tartuntoja, hoitaa HIV-tartunnan saaneita ja lieventää AIDS-epidemian vaikutuksia.

Yli 80 maassa työskentelevän UNAIDSin sihteeristön tavoitteena on mobilisoida ja tukea laajempia toimia AIDSin torjumiseksi, ja se pyrkii tähän viiden painopistealueen avulla:

  • Johtajuuden ja vaikutustyön mobilisoiminen tehokkaaseen epidemian vastaiseen työhön
  • Strategisen tiedon ja toimintaperiaatteiden tarjoaminen pyrkimyksenä ohjata maailmanlaajuisia ponnisteluja AIDSin torjumiseksi
  • AIDS-epidemian seuranta, valvonta ja arviointi
  • Kansalaisyhteiskunnan osallisuuden vahvistaminen ja kumppanuuksien kehittäminen
  • Taloudellisten ja teknisten voimavarojen ja henkilöresurssien mobilisointi toimien tehokkuuden tukemista varten

UNAIDS on myös tunnistanut tarpeen tiiviimmälle maatasolla tapahtuvalle yhteissponsoreiden väliselle yhteistyölle, jossa sisarjärjestöjen johdot edistävät yhtenäistä poliittista ääntä taistelussa HIV-virusta vastaan.

UNAIDS ja UNHCR ovat sitoutuneet lisäämään vastavuoroiseen tukeen, ajatusten vaihtoon, asiantuntemuksen jakamiseen ja hedelmällisen kumppanuuden edistämiseen pohjautuvaa yhteistyötä. Järjestöt ovat työskennelleet yhdessä siirtymään pakotettujen ihmisten HIV-tartuntojen ehkäisemiseksi sekä lääke- ja terveydenhoidon ja tukitoimenpiteiden lisäämiseksi. Lisäksi järjestöt ovat kehittäneet yhdessä muiden kumppaneiden kanssa ohjeita ja välineitä HIV:n hallintaan humanitaaristen kriisien aikana.

YK:n humanitaaristen asiain koordinointitoimisto(🇬🇧)

Vuonna 1991 Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristön yksiköksi perustettu humanitaaristen asiain koordinointitoimisto (OCHA) tukee humanitaaristen toimien mobilisaatiota, rahoitusta ja koordinointia monitahoisten kriisitilanteiden ja luonnonkatastrofien aikana.

OCHA:ta johtaa humanitaarisen avun koordinaattori (ERC). Virkaa hoitaa tällä hetkellä Valerie Amos. Humanitaarisen avun koordinaattori valvoo monitahoisiin kriisitilanteisiin ja luonnonkatastrofeihin liittyvää YK:n humanitaarisen avustustoiminnan koordinointia. Lisäksi hän toimii keskeisenä yhteyspisteenä valtiollisten, valtioiden välisten ja valtioista riippumattomien avustustoimien välillä.

UNHCR ja OCHA ovat tehneet jo 1990-luvun alkupuolelta alkaen erittäin laajaa yhteistyötä osallistuen mm. YK:n toimialojen klustereihin maan sisäisiin pakolaisiin liittyvässä kriisityössä ja luoden mekanismeja yhteiselle humanitaariselle koordinoinnille.

Klusterijako ja uusia humanitaarisen työn rahoittamisvälineitä kehitettiin viime vuosikymmen aikana toteutetun YK-järjestelmän uudistuksen yhteydessä. Näiden uudistusperiaatteiden ansiosta UNHCR, OCHA ja niiden humanitaarisen työn kumppanit ovat luoneet tiiviimpiä työn koordinointiin liittyviä yhteistyösuhteita niin kenttätasolla kuin maailmanlaajuisestikin.

Pääasiallisesti UNHCR:n ja OCHA:n yhteistyö tapahtuu kuitenkin järjestöjen välistä yhteistyötä koordinoivan mekanismin, pysyvän yhteistyökomitean (IASC), puitteissa. Yhdessä ne laativat ja kehittävät IASC:n jäseniä varten normatiivisia ja käytännön ohjeita tarjoavia välineitä mm. tarvearviointeja, tiedonhallintaa, varhaisvaroituksia ja valmiusjärjestelyjä varten sekä sukupuolta koskeviin humanitaarisiin toimiin ja yhteisiin oikeuksien puolustustoimiin liittyen.

OCHA hallinnoi myös YK:n keskitettyä hätäapurahastoa (CERF), joka on YK:n humanitaaristen järjestöjen käytettäväksi tarkoitettu yhdistetty rahoitusmekanismi. UNHCR:lla on mahdollisuus saada tukea rahastosta maatason toimiinsa.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto(🇬🇧)

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) on YK:n järjestö, jonka ensisijaisena tehtävänä on edistää ja suojella kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi se keskittyy kolmeen pääalueeseen: standardien laadintaan, seurantaan ja niiden käytännön täytäntöönpanoon.

Genevessä sijaitsevan toimiston johdossa on YK:n ihmisoikeusvaltuutettu, tällä hetkellä eteläafrikkalainen Navi Pillay. OHCHR toimii lisäksi sihteeristönä kolmelle muulle YK:n ihmisoikeusjärjestelmän osalle: YK:n ihmisoikeusneuvostolle, noin 40 riippumattomalle YK:n ihmisoikeusasiantuntijalle sekä keskeisten kansainvälisten ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanoa valvoville komiteoille.

UNHCR vastaa siitä, että ihmisoikeudet ovat osa kaikkea sen tekemää työtä. Se työskentelee tiiviisti OHCHR:n kanssa sekä Genevessä että kentällä pyrkien varmistamaan, että siirtymään pakotettujen ja kansalaisuudettomien ihmisten ja muiden UNHCR:n työalaan kuuluvien ihmisten ihmisoikeuksia kunnioitetaan heidän tilanteestaan riippumatta.

OHCHR tarjoaa UNHCR:lle asiantuntemusta erityisesti ihmisoikeuksien sisällyttämisestä käytännön työhön, ihmisoikeuksiin pohjautuvat ohjelmat mukaan lukien. Kannustamme lisäksi OHCHR:ää ottamaan pakolaiset järjestelmällisesti huomioon standardien laadinnassa, seurannassa ja kenttätyön toteutuksessa.

UNHCR koordinoi vaikutustyötä yhdessä OHCHR:n kanssa. Toisinaan se toteuttaa yhteisiä molempien järjestöjen vastuualueisiin liittyviä oikeuksien puolustushankkeita, etenkin maissa, joissa OHCHR on läsnä.

Yhdessä nämä sisarjärjestöt järjestävät koulutusta hallitusten virkamiehille, kansalaisjärjestöjen henkilökunnalle ja yksittäisille oikeuksien haltijoille sekä toteuttavat täydentäviä tai yhteisiä interventioita yksittäistapauksissa.

YK:n väestörahasto(🇬🇧)

Vuonna 1969 perustettu YK:n väestörahasto on suurin kansainvälinen väestöön liittyvän avustuksen lähde. Lähes neljännes kaikista kehitysmaille osoitetuista varoista kanavoidaan tämän järjestön kautta, jonka toiminta jakautuu kolmeen pääalueeseen: miesten ja naisten lisääntymisterveys perhesuunnittelu mukaan lukien, väestö ja kehitys, sekä sukupuolitautien, kuten AIDSin, ehkäisy.

30. päivänä kesäkuuta 1995 rahasto allekirjoitti yhteistyösopimuksen UNHCR:n kanssa, jonka tarkoituksena on helpottaa pakolaisten lisääntymiseen liittyvien terveystarpeiden arviointia, edistää toimenpiteitä, joilla ennaltaehkäistään ja suojellaan seksuaaliselta väkivallalta, ja sisällyttää UNHCR:n terveyspalveluihin AIDSia ja muita sukupuolitauteja käsittelevää tietoa.
Lisäksi järjestöt tekevät yhteistyötä sukupuolitauteihin ja lisääntymisterveyteen liittyvän neuvonnan tarjoamiseksi nuorille.

YK:n lastenavun rahasto(🇬🇧)

YK:n lastenavun rahasto, UNICEF, on maailman johtava lasten oikeuksien puolestapuhuja. UNICEF perustettiin vuonna 1946 antamaan elintarvike- ja terveydenhuoltoapua lapsille toisen maailmansodan runtelemissa maissa, ja se on auttanut miljoonia haavoittuvaisia lapsia ja äitejä kautta maailman.

Tämä New Yorkissa sijaitseva järjestö, joka voitti vuoden 1965 Nobelin rauhanpalkinnon, toimii lähes 200 maassa ympäri maailmaa. Nykyään UNICEF tarjoaa humanitaarista apua ja kehitysapua haavoittuville lapsille ja äideille. Sen työ keskittyy viiteen avainalueeseen: lasten henkiinjääminen ja kehittyminen, peruskoulutus ja sukupuolten välinen tasa-arvo, lastensuojelu, HIV/AIDS-tartunnan saaneet lapset ja lasten oikeuksiin liittyvän politiikan ja kumppanuuksien edistäminen.

Miljoonat maailman siirtymään pakotetuista ihmisistä ovat lapsia, mikä tekee UNHCR:stä ja UNICEFista luonnollisia kumppaneita. Vuonna 1996 järjestöt allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan, johon niiden välinen yhteistyösuhde perustuu.

Nämä sisarjärjestöt työskentelevät yhdessä ympäri maailmaa sekä pitkittyneissä pakolaistilanteissa että kriisitilanteissa. Ne edistävät siirtymään joutuneiden lasten, mukaan luettuna pakolaisten, maan sisällä siirtymään joutuneiden ja kansalaisuudettomien lasten, suojelua, terveydenhuoltoa ja oikeutta koulutukseen.

Nämä kaksi järjestöä tekevät erityisen tiivistä yhteistyötä veteen ja sanitaatioon, lastensuojeluun ja koulutushankkeisiin liittyvissä asioissa. Esimerkkinä viimeiseksi mainitusta UNHCR ja UNICEF esittivät vuonna 2007 yhteisen vetoomuksen varojen varmistamiseksi tuhansien irakilaislasten koulunkäyntiin Syyriassa, Jordaniassa, Egyptissä ja Libanonissa.

Maailman elintarvikeohjelma(🇬🇧)

Maailman elintarvikeohjelma (WFP) on keskeinen YK:n maailmaanlaajuista nälkää vastaan taisteleva järjestö, joka vastaa elintarvikkeiden toimittamisesta miljoonille niitä tarvitseville, mukaan lukien pakolaiset, maan sisäiset pakolaiset ja paluumuuttajat. Kriisitilanteissa se toimittaa elintarvikkeita sinne missä niitä tarvitaan, pelastaen sotien, sisäisten levottomuuksien ja luonnonkatastrofien uhrien henkiä.

Maailman terveysjärjestö(🇬🇧)

Maailman terveysjärjestö (WHO) on YK-järjestelmän tärkein kansainvälistä terveystyötä johtava ja koordinoiva viranomainen. WHO:n tehtävänä on ehkäistä ja hävittää epidemioita ja parantaa ihmisten ravitsemukseen, sanitaatioon, hygieniaan ja ympäristöön liittyviä elinolosuhteita kautta maailman. Lisäksi WHO tarjoaa lääkinnällistä hätäapua hallitusten pyynnöstä sekä palveluita ja välineitä erityistarpeita omaaville ryhmille.

YK:n vapaaehtoisohjelma(🇬🇧)

Yhdistyneiden kansakuntien vapaaehtoisohjelma (UNV) edistää vapaaehtoistyötä maailmanlaajuisen rauhan ja kehityksen saavuttamiseksi. UNV:n toiminta perustuu vakaumukseen, että vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden muuttaa kehitysyhteistyön tahtia ja luonnetta sekä näkemykseen, että jokainen ihminen voi tarjota aikaansa ja energiaansa rauhan ja kehityksen edistämiseksi. UNV puhuu yhdessä kumppaneiden, kuten UNHCR:n, kanssa vapaaehtoistyön puolesta, varmistaa, että vapaaehtoistyö otetaan huomioon kehitysyhteistyön suunnittelussa sekä mobilisoi vapaaehtoistyöntekijöitä.
YK:n kehitysohjelma hallinnoi vuonna 1970 perustettua vapaaehtoisohjelmaa, jonka päämaja sijaitsee Saksan Bonnissa. UNV mobilisoi yli 7 500 vapaaehtoistyöntekijää kehityshankkeiden pariin vuosittain ja tarjoaa erityispalvelun, joka yhdistää kehitysorganisaatioita ja vapaaehtoisia maailmanlaajuisesti internetin välityksellä. Vapaaehtoistyöntekijät ovat ammattitaitoisia henkilöitä, joilla on vähintään kaksi vuotta työkokemusta. He työskentelevät yli 130 maassa ja 80 prosenttia heistä tulee kehitysmaista.
Nykyään UNHCR:llä työskentelee yli 1 000 YK:n vapaaehtoistyöntekijää vuosittain. Vapaaehtoiset ovat työskennelleet UNHCR:n tiiminjäseninä lukuisissa operaatioissa, mukaan lukien Afganistanissa, Balkanilla, Kolumbiassa, Ecuadorissa, Irakissa, Pakistanissa, Somaliassa, Sudanissa, Syyriassa, Sri Lankassa ja Itä-Timorissa.
Vuoden 2000 joulukuussa, UNHCR:n 50-vuotisjuhlavuonna, entinen pakolaisasian päävaltuutettu Sadako Ogata luovutti UNV:lle arvostetun Nansen-pakolaispalkinnon tunnustuksena työstä pakolaisten hyväksi.
Vuonna 2011 UNV juhlisti 10 vuotta aiemmin vietettyä Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen vapaaehtoistoiminnan teemavuotta antaen vapaaehtoistyölle uutta elinvoimaa ja vahvistaen sen sanomaa. Samana vuonna UNV teki töitä korostaakseen kaikkien vapaaehtoistyöntekijöiden tärkeää roolia ja panosta UNHCR:n toimeksiannon saavuttamisessa.

Lisätietoja kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä muualla kuin omassa maassasi saat rekisteröitymällä YK:n vapaaehtoiseksi.

Lisätietoja vapaaehtoistyöstä verkossa ja UNV:n Online Volunteering -vapaaehtoispalvelusta löydät Online Volunteering -palvelun verkkosivuilta.