'
;

JT giminingos organizacijos

Vi arbejder tæt sammen med FN's søsterorganisationer, hvis arbejde supplerer eller ligger tæt op af vores eget.

Humanitarinės krizės darosi vis sudėtingesnės, todėl UNHCR praplėtė organizacijų, su kuriomis bendradarbiauja, skaičių ir pobūdį. Mes artimai bendradarbiaujame su giminingomis JT agentūromis, kurių darbas papildo mūsų vykdomą darbą arba yra į jį panašus.

Tarp svarbiausiųjų iš jų yra Pasaulinė maisto programa (PMP), Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF), Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO), JT vystymo programa (JTVP), Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA), JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR) ir Jungtinių Tautų bendra kovos su ŽIV ir AIDS programa (UNAIDS).

UNHCR yra taip pat įsipareigojęs glaudžiau bendradarbiauti su kitomis agentūromis vykdant iniciatyvą „Veikti išvien“, kuria siekiama pagerinti bendruosius JT veiksmus plėtros, humanitarinės pagalbos ir aplinkosaugos srityse. Taip pat esame įdiegę vadinamąjį „grupės metodą“, taikomą sprendžiant neatidėliotinus šalies viduje perkeltų asmenų klausimus, pagal šį metodą skirtingos agentūros imasi atsakomybės srityje, kurioje yra kompetentingos veikti, ir dirba kartu su tais, kuriems reikia pagalbos. UNHCR pirmiausia rūpinasi apsaugos ir pastogės poreikiais, stovyklų koordinavimo ir tvarkymo klausimais.

Jungtinių Tautų bendra kovos su ŽIV/AIDS programa(🇬🇧)

UNAIDS, arba Jungtinių Tautų bendra kovos su ŽIV ir AIDS programa apjungia 10 JT pritariančių organizacijų (šiam skaičiui priskiriama ir UNHCR) praktinę patirtį ir išteklius, kad pasaulyje būtų galima geriau apsisaugoti nuo naujų ŽIV infekcijų, rūpintis tais, kurie gyvena užsikrėtę ŽIV ir sumažinti AIDS epidemijos poveikį.

Padėdamas organizuoti ir remti įvairialypę veiklą kovojant su ŽIV, daugiau kaip 80-tyje šalių veikiantis UNAIDS sekretoriatas dirba penkiose prioritetinėse srityse šiam tikslui pasiekti:

  • Mobilizuojama lyderystė ir atstovavimas siekiant veiksmingai spręsti epidemijos problemą.
  • Teikiama strateginė informacija ir rengiama politika, siekiant reguliuoti dedamas pastangas nugalėti AIDS visame pasaulyje.
  • Epidemijos sekimas, stebėsena ir vertinimas.
  • Pilietinės visuomenės įtraukimas ir bendradarbiavimo skatinimas.
  • Finansinių, žmogiškųjų ir techninių išteklių mobilizavimas veiksmingiem atsakomiesiems veiksmams paremti.

UNAIDS taip pat supranta, kad kitos remiančios institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti šalies lygiu, o giminingų agentūrų
vadovai turi reikšti bendrą politinį požiūrį į ŽIV keliamą iššūkį.

UNAIDS ir UNHCR yra įsipareigojusios artimiau bendradarbiauti, remtis savitarpio pagalbos santykiais, keistis sumanymais, dalytis patirtimi ir gilinti vaisingą partnerystę. Bendromis pastangomis jos plečia ŽIV prevenciją, gydymą, priežiūrą ir paramos intervencijas priverstinai perkeltiems žmonėms. Jos taip pat kartu bendradarbiauja ir su kitais partneriais, kurdamos rekomendacijas ir priemones ŽIV problemai spręsti iškilus humanitarinėms krizėms.

Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras(🇬🇧)

Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA), įkurtas 1991 m. kaip Jungtinių Tautų Sekretoriato padalinys, remia humanitarinių operacijų mobilizavimą, finansavimą ir koordinavimą reaguojant į sudėtingas ekstremalias situacijas ir stichines nelaimes.

Biurui vadovauja JT humanitarinės pagalbos koordinatorius – šiuo metu tas pareigas eina Valerie Amos. JT humanitarinės pagalbos koordinatorė prižiūri JT humanitarinės pagalbos koordinavimo klausimus iškilus sudėtingoms ekstremalioms situacijoms ir ištikus stichinėms nelaimėms. Koordinatorė taip pat veikia kaip vyriausybės, tarpvyriausybinės ir nevyriausybinės pagalbos teikimo veiklos koordinavimo centras.

UNHCR ir OCHA bendradarbiavimo ryšiai užsimezgė dešimtojo dešimtmečio pradžioje ir yra labai įvairialypiai, apimantys ir dalyvavimą taikant JT grupės metodą sprendžiant šalies viduje perkeltų asmenų krizes, ir bendrų humanitarinio koordinavimo mechanizmų kūrimą.

Per praėjusį dešimtmetį vykdant JT sistemos reformą buvo plėtojamas grupės metodas, taip pat kuriamos naujos humanitarinių problemų finansavimo priemonės.  Vykdant šią reformą UNHCR, OCHA ir jų humanitariniai partneriai gebėjo išplėtoti glaudesnius bendradarbiavimo ryšius tiek stovyklose, tiek ir pasauliniu lygiu. Tačiau UNHCR ir OCHA bendrauja pirmiausia per Nuolatinį tarpžinybinį komitetą – mechanizmą, skirtą veiklos tarp agentūrų koordinavimui – ir kuria bei plėtoja produktus, kuriuos šio komiteto nariai pasitelkia prireikus norminių ir praktinių rekomendacijų tokiose srityse, kaip antai poreikių vertinimas, informacijos valdymas, ankstyvasis perspėjimas ir pasirengimas, lyčių lygybės ir humanitarinių veiksmų bei bendrojo atstovavimo pastangos. OCHA taip pat tvarko Centrinį reagavimo į ekstremalias situacijas fondą – tai suvienytas finansavimo mechanizmas, kuriuo naudojasi JT humanitarinės agentūros. UNHCR gali naudotis šiuo fondu savo veiklos šalies lygiu reikmėms.

JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras(🇬🇧)

Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR) yra pagrindinė JT organizacija, įgaliota skatinti ir saugoti kiekvieno individo žmogaus teises. Todėl šis biuras daugiausia dėmesio skiria trims pagrindinėms sritims: standartų nustatymo, stebėsenos ir praktinio įgyvendinimo.

Ženevoje įsikūrusiam biurui vadovauja Vyriausioji žmogaus teisių komisarė, kuria šiuo metu yra Pietų Afrikietė Navi Pillay. OHCHR taip pat veikia kaip kitų trijų JT žmogaus teisių sistemos komponentų sekretoriatas: Žmogaus teisių tarybos, maždaug 40 nepriklausomų JT žmogaus teisių ekspertų, taip pat komitetų, kurie stebi pagrindinių tarptautinių žmogaus teisių sutarčių įgyvendinimą.

UNHCR yra atsakingas už žmogaus teisių integravimą į visas savo darbo sritis. Todėl jis artimai bendradarbiauja su OHCHR Ženevoje bei stovyklose, siekdamas užtikrinti, kad priverstinai perkelti, asmenys be pilietybės ir kiti, kuriais rūpinasi UNHCR, turėtų galimybę visiškai naudotis savo žmogaus teisėmis, nepaisant padėties, kurioje yra atsidūrę.

UNHCR ypač pasikliauna OHCHR kompetencija siekdamas praktiškai integruoti žmogaus teises atliekant savo darbą, apimantį žmogaus teisėmis pagrįstų programų kūrimą. Taip pat raginame OHCHR sistemingai įtraukti susirūpinimą keliančius asmenis į savo įprastą, stebėjimo ir praktinio įgyvendinimo veiklą. UNHCR derina atstovavimo pastangas su OHCHR. Kartais abi organizacijos bendrai atstovauja grupėms arba tiems asmenims, kurių problemos yra abiejų organizacijų veiklos sritis – ypač tose šalyse, kuriose yra žmogaus teisių organizacija.

Giminingos organizacijos vykdo bendrus vyriausybių tarnautojų, pilietinės visuomenės darbuotojų ir atskirų teisių turėtojų mokymus, taip pat atskirais atvejais vykdo papildomas arba bendras intervencijas.

JT vystymo programa(🇬🇧)

JT vystymo programa yra JT pasaulinis plėtros tinklas – organizacija, siekianti pokyčių ir norinti perteikti šalims žinias, patirtį ir išteklius, padedančius žmonėms kurti geresnį gyvenimą.

JT vystymo programa veikia 166 šalyse, kur bendradarbiauja šalims ieškant savų sprendimų, susijusių su pasaulinės ir regioninės plėtros iššūkiais.

Šalys kuria vietos pajėgumus pasitelkdamos JT vystymo programoje dirbančius žmones ir įvairių mūsų partnerių pagalbą.

Jungtinių Tautų vaikų fondas(🇬🇧)

Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF), yra svarbiausia pasaulyje vaikų teisių gynėja. Įkurtas 1946 m. siekiant
teikti neatidėliotiną pagalbą maistu ir sveikatos priežiūrą vaikams šalyse, kurios buvo nuniokotos per Antrąjį Pasaulinį karą, šis fondas yra padėjęs milijonams pažeidžiamų vaikų ir moterų visame pasaulyje.

Niujorke įsikūrusi organizacija 1965 m. buvo apdovanota Nobelio taikos premija, ji dirba beveik 200 šalių visame pasaulyje.

Šiandien UNICEF taikia humanitarinę ir tobulėjimą skatinančią pagalbą pažeidžiamiems vaikams ir motinoms. Daugiausia dėmesio šis fondas skiria penkioms pagrindinėms sritims: vaikų išgyvenimui ir raidai, pagrindiniam ugdymui ir lyčių lygybei, vaikų apsaugai, užsikrėtusiems ŽIV ir AIDS vaikams ir vaikų teisių politikos propagavimui ir partnerysčių kūrimui.

Milijonai pasaulyje priverstinai perkeltų žmonių yra vaikai, tai reiškia, kad UNHCR ir UNICEF jau savaime yra partneriai. 1996 m. šios organizacijos pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo grindžiama ši partnerystė.

Giminingos agentūros dirba kartu visame pasaulyje, sprendžiant ekstremalias bei užsitęsusias nepalankias pabėgėlių situacijas. Jos skatina perkeltųjų vaikų, taip pat ir pabėgėlių, šalies viduje perkeltų asmenų ir asmenų be pilietybės apsaugą, sveikatos priežiūrą ir gina teises į švietimą. Abi organizacijos ypač glaudžiai bendradarbiauja vykdydamos vandens ir sanitarinių sąlygų užtikrinimo, vaikų apsaugos ir švietimo projektus. Tokio projekto pavyzdžiu galėtų būti 2007 m. UNHCR ir UNICEF paskelbtas bendras kreipimasis dėl lėšų, siekiant užtikrinti, kad šimtai tūkstančių Irako pabėgėlių vaikų Sirijoje, Jordane, Egipte ir Libane galėtų lankyti mokyklą.

Pasaulinė maisto programa(🇬🇧)

Pasaulinė maisto programa (PMP) yra pagrindinė Jungtinių Tautų agentūra, kovojanti prieš badą pasaulyje, ji yra atsakinga už maisto paskirstymą milijonams žmonių, kuriems reikia pagalbos, įskaitant pabėgėlius, šalies viduje perkeltus asmenis ir grįžtančius asmenis. Esant ekstremalioms situacijoms ši organizacija gabena maistą ten, kur reikia, gelbėja nuo karo, pilietinių konfliktų ir stichinių nelaimių nukentėjusių žmonių gyvybes.

Pasaulinė sveikatos organizacija(🇬🇧)

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) yra pagrindinė institucija, vadovaujanti  ir koordinuojanti Jungtinių Tautų sistemos darbą tarptautinės sveikatos srityje.

PSO yra įgaliota vykdyti epidemijų prevenciją ir jas šalinti, taip pat gerinti viso pasaulio žmonių mitybos, sanitarines, higienos ir aplinkos sąlygas. Organizacija taip pat vyriausybių prašymu teikia skubią medicinos pagalbą bei teikia paslaugas ir įrangą specialiųjų poreikių turinčioms grupėms.

Jungtinių Tautų savanoriai(🇬🇧)

Jungtinių Tautų savanorių programa skatina savanoriškas paslaugas, kuriomis siekiama remti taiką ir plėtrą visame pasaulyje. JT savanorių programa paremta įsitikinimu, kad savanorystė gali pakeisti plėtros spartą ir pobūdį, bei mintimi, kad kiekvienas gali skirti laiko ir jėgų taikai ir plėtrai kurti. Drauge su partneriais, kaip UNHCR, JT savanoriai propaguoja savanoriškas paslaugas, integruoja jas į plėtros planų kūrimą ir mobilizuoja savanorius.

1970 m. įkurta JT savanorių programa yra įsikūrusi Bonoje, Vokietijoje, juos administruoja JT vystymo programa. Kasmet JT savanoriai mobilizuoja daugiau kaip 7 500 savanorių plėtros projektams vykdyti ir administruoja specialią paslaugą, plėtros organizacijoms internetu sujungiančią su savanoriais visame pasaulyje. Savanoriai yra kvalifikuoti specialistai, turintys ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį. Jie dirba daugiau kaip 130 šalių, o 80 procentų jų yra iš besivystančių šalių.

Kasmet su UNHCR dirba maždaug tūkstantis JT savanorių. Savanoriai atstovauja UNHCR vykdant įvairiausias operacijas, vykstančias ir Afganistane, Balkanuose, Kolumbijoje, Ekvadore, Irake, Pakistane, Somalyje, Sudane, Sirijoje, Šri Lankoje ir Rytų Timore.

2000 m. gruodžio mėn. – metais, kai UNHCR minėjo 50-tąsias metine – buvusi JT vyriausioji pabėgėlių reikalų komisarė Sadako Ogata JT savanoriams įteikė prestižinį Nanseno pabėgėlių apdovanojimą, kaip pripažinimą už suteiktas paslaugas pabėgėliams.

2011 m. JT savanoriai pažymėjo 10-ąsias Tarptautinių savanorių metų metines, gaivindami ir skatindami savanorystės dvasią. Pasinaudodami sukaktimi JT savanoriai tais metais taip pat pabrėžė esminį savanorių atliekamą vaidmenį ir jų indėlį padedant UNHCR vykdyti turimus įgaliojimus.

Norėdami gauti informacijos apie tarptautinį JT savanorio darbą kitose nei gimtoji šalyse, užsiregistruokite JT savanoriu. Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip savanoriškais pagrindais padėti internetu ir daugiau sužinoti apie JT savanorių teikiamą savanorystės internetu paslaugą, apsilankykite savanorystės internetu tarnybos svetainėje.