Data og rapporter

UNHCR har utarbeidet omfattende informasjonsmateriale som er fritt tilgjengelig for våre samarbeidspartnere og allmennheten.

UNHCR publiserer en stor mengde data og statistikk om flyktninger og flyktningspørsmål –  både i forhold til spesifikke operasjoner og med utgangspunkt i verdens flyktningebefolkning. Materialet er tilgjengelig for våre ansatte, regjeringer, humanitære samarbeidspartnere, akademikere og for offentligheten.

I tillegg publiserer UNHCR en rekke rapporter som er viktige i arbeidet med å skape oppmerksomhet rundt flyktningpolitikk. Enkelte rapporter utgis fast hvert år og gir oss mulighet til å rapportere om vårt arbeid i felt, og tilfører viktige informasjon om den globale flyktningsituasjonen. Andre rapporter utgis med utgangspunkt i forskning, analyse og spesifikke nødsituasjoner som omhandler mennesker på flukt.

Ressurser og statistikk

  • Aktuelle nøkkeltall: Her finner du oppdaterte nøkkeltall om flygninger og UNHCR.
  • Dataportal: Her kan du finne fortløpende oppdatert informasjon om aktuelle flyktningsituasjoner og våre operasjoner.
  • Statistikkdatabase: Her kan du finne offisiell, validert statistikk over personer under vårt mandat. Databasen inneholder statistikk fra 1951 og frem til i dag.
  • Kartportal: Her kan du finne visuell informasjon over land og regioner med oppdaterte opplysning om UNHCRs tilstedeværelse, samt eksisterende flyktningeleirer, mottakssentre osv.
  • Gjenbosettelsesdata: Her kan du finne informasjon og statistikk om UNHCRs gjenbosettelsesprogram for kvoteflyktninger.
  • Refworld: Dataportal med en omfattende samling av situasjoner i opprinnelsesland, samt historiske og aktuelle rettslige dokumenter fra hele verden knyttet til flygninger og juridisk avklaring av flyktningstatus.

Rapporter

  • Global Report: UNHCRs «Global Report» offentliggjøres hvert år i juni og gir et utfyllende oversiktsbilde over UNHCRs utfordringer og resultater på verdensbasis.
  • Global Appeal: UNHCRs «Global Appeal» er en årlig rapport som presenterer UNHCRs estimerte finansielle behov for å kunne hjelpe og beskytte mennesker under vårt mandat.
  • Global Trends: Hvert år i juni utgir UNHCR rapporten «Global Trends», som sammenfatter statistikker over verdens flygninger og fordrevne.
  • Global Resettlement Needs: Årlig UNHCR-rapport med beregninger av hvor mange gjenbosetningsplasser det er behov for i ulike deler av verden.

UNHCR utgir i tillegg fortløpende en rekke forskningsrapporter og publikasjoner som tar for seg spesifikke fokusområder.

Her er et mindre utvalg:

Historiske dokumenter

FNs Flyktningkonvensjon av 1951: Flyktningkonvensjonen fra 1951 er et viktig juridisk dokument som danner grunnlaget for vårt arbeid. Den definerer begrepet “flyktning” og skisserer rettighetene til de fordrevne, så vel som staters lovbaserte forpliktelser for å beskytte dem.

UNHCRs arkiv I vårt arkiv kan du finne omfattende dokumentasjon av UNHCRs arbeid opp gjennom historien og viktige kilder til flyktningesaken. Arkivene er bevart i vårt hovedkvarter i Genève, hvor de er tilgengelige både for forskere og allmenheten.

Undervisningsmateriale

For at barn i alle aldre skal få lære om flyktningspørsmål har vi utarbeidet undervisningsmateriale og etablert et interaktivt forum for lærere, der man kan dele ideer og diskutere undervisningsopplegg.

Klikk her for å se vårt undervisningsmateriale på norsk og engelsk