'
;

FNs søsterorganisasjoner

Vi arbejder tæt sammen med FN's søsterorganisationer, hvis arbejde supplerer eller ligger tæt op af vores eget.

De humanitære krisene blir mer og mer komplekse, og UNHCR har derfor utvidet både antall og typer organisasjoner vi samarbeider med. Vi samarbeider tett med FNs søsterorganisasjoner, som gjør et arbeid som utfyller eller konvergerer det vi gjør.

De viktigste blant disse er Verdens matvareprogram (WFP), FNs barnefond (UNICEF), Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA), FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) og FNs fellesprogram for bekjempelse av hiv og aids (UNAIDS).

UNHCR er også forpliktet til et nært samarbeid med andre organer gjennom initiativet «Delivering as One», som tar sikte på å fremme FNs samarbeid innen områdene utvikling, humanitær bistand og miljø. I tillegg benytter vi den såkalte «klyngetilnærmingen» for nødhjelp til IDP (internt fordrevne). Det innebærer at ulike organer leder arbeidet innen sine respektive ekspertisefelt i et større samarbeid for å hjelpe mennesker i nød. UNHCR har ansvaret for beskyttelse og basisbehov, og leirkoordinering og ledelse

FNs fellesprogram for bekjempelse av HIVog AIDS(🇬🇧)

UNAIDS, eller FNs fellesprogram for bekjempelse av hiv og aids, sammenfatter ekspertisen og ressursene til ti FN-sponsororganisasjoner, inkludert UNHCR. Programmet forhindrer nye hiv-infeksjoner, gir hjelp til de som lever med hiv-infeksjoner og reduserer konsekvensene av aids-epidemien.

I sitt arbeid med å opprette og støtte en utvidet respons til hiv har UNAIDS-sekretariatet, som har kontorer i mer enn 80 land, fokus på fem hovedområder:

  • Mobilisere lederskap og påvirkningsarbeid for å fremme effektiv forebygging av epidemien.
  • Gi strategisk informasjon og retningslinjer for å hjelpe aidsarbeidet på verdensbasis.
  • Overvåking, oppfølging og evaluering av epidemien.
  • Engasjere det sivile samfunnet og oppfordre til samarbeid.
  • Mobilisere finansielle, menneskelige og tekniske ressurser for å støtte effektive tiltak.

UNAIDS anerkjenner også behovet for at sponsorer på landsnivå jobber nært sammen. Lederne for disse søsterorganisasjonene står sammen om å representere en politisk stemme for bekjempelse av hiv.

UNAIDS og UNHCR er forpliktet til et større samarbeid om gjensidig støtte, idé- og kompetanseutveksling og videreføring av et godt samarbeid. De har samarbeidet om å utvide hiv-forebygging, behandling, omsorg og støttetiltak til tvangsfordrevne mennesker. De jobber også sammen om å utvikle veiledning og utstyr for å håndtere hiv i humanitære kriser

Kontor for koordinering av humanitær innsats(🇬🇧)

Kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) ble etablert i 1991 som en enhet innenfor FN-sekretariatet. Det støtter mobilisering, finansiering og koordinering av humanitære tiltak som en respons på komplekse kriser og naturkatastrofer.

OCHA ledes av en nødhjelpskoordinator (ERC), en rolle som akkurat nå innehas av Valerie Amos. ERC har ansvaret for koordineringen av FNs humanitære innsats i komplekse kriser og naturkatastrofer. ERC fungerer også som et sentralt register for statlig, mellomstatlig og ikke-statlig nødhjelpsvirksomhet.

Samarbeidet mellom UNHCR og OCHA går tilbake til tidlig på 1990-tallet og er ekstremt omfattende. Alt fra engasjement i FNs klyngetilnærming for internt fordrevne til etablering av felles mekanismer for humanitær samordning omfattes av dette samarbeidet.

Det siste tiåret har FNs store reformer utviklet en klyngetilnærming i tillegg til nye metoder for humanitær finansiering. Disse markante reformene har hjulpet UNHCR, OCHA og deres humanitære partnere med å utvikle tettere koordinerte relasjoner både i felten og på globalt nivå. Men samarbeidet mellom UNHCR og OCHA skjer hovedsakelig gjennom orgaet Inter-Agency Standing Committee (IASC). IASC er et organ som samordner og koordinerer organisasjonene. De utvikler produkter for normativ og praktisk veiledning som IASC-medlemmer stoler på for områder som behovsevaluering, informasjonsledelse, tidlig varsling og beredskap, kjønnsspesifikke og humanitære aksjoner, og felles hjelpetiltak.

OCHA har også et eget humanitært nødhjelpsfond, Central Emergency Response Fund (CERF) som er en samlet finansieringsmekanisme for FNs humanitære organisasjoner. Fondet er tilgjengelig for UNHCRs operasjoner på landnivå.

FNs høykommissær for menneskerettigheter(🇬🇧)

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) er den høyeste FN organisasjonen med mandat til å fremme og beskytte menneskerettigheter for alle. For å oppnå dette fokuseres det på tre hovedområder: standard innstilling, overvåking og gjennomføring på bakken. Kontoret ligger i Genève og ledes nå av Høykommissæren for menneskerettigheter, som for tiden er Navi Pillay fra Sør-Afrika. OHCHR er også sekretariat for de tre andre grenene i FNs menneskerettighetssystem: Menneskerettighetsrådet, som er ca. 40 uavhengige menneskerettighetseksperter fra FN, og komiteene som overvåker  gjennomføringen av de viktigste menneskerettighetstraktatene. UNHCR er ansvarlig for integreringen av menneskerettigheter på alle sine områder. Derfor samarbeider de nært med OHCHR både i Genève og i felten, for å sikre at de tvangsfordrevne, statsløse, og andre som trenger hjelp fra UNHCR har full tilgang til sine menneskerettigheter uavhengig av hvilken situasjon de befinner seg i.

UNHCR får råd av OHCHR om hvordan de kan intergrere menneskerettigheter i arbeidet sitt i praksis, inkludert gjennomføring av menneskerettighetsbasert programmering. Vi oppfordrer også OHCHR til å jobbe systematisk med å inkludere mennesker i nød i deres standardinnstilling, overvåkning og feltaktiviteter.

UNHCR samordner hjelpearbeidet sitt med OHCHR. Noen ganger utføres det et koordinert hjelpearbeid for grupper eller individer som berører begge organisasjonene, spesielt i land hvor menneskerettighetsorganisasjonen holder til. Søsterorganisasjonene utfører felles opplæring av offentlig tjenestepersonell, sivilt personell og individuelle rettighetshavere, samt utfyllende eller felles intervensjoner i enkeltsaker.

FNs utviklingsprogram(🇬🇧)

UNDP er FNs globale nettverk for utvikling. Organisasjonen leder arbeidet med bærekraftsmål og bistår landene med kunnskap, erfaring og ressurser for å hjelpe mennesker å bygge et bedre liv. UNDP opererer i felten i 166 land og samarbeider med landene om deres egne løsninger på globale og nasjonale utviklingsutfordringer. Landene utvikler lokal kapasitet ved hjelp av UNDP og våre mangfoldige partnere.

FNs befolkningsfond(🇬🇧)

FNs befolkningsfond ble grunnlagt i 1969 og er den største internasjonale kilden til befolkningshjelp. Nesten en fjerdedel av alle midler til utviklingsland går gjennom organisasjonen, som har tre virkeområder: reproduktiv helse for både menn og kvinner, inkludert familieplanlegging; strategiutvikling for befolking og utvikling; og forebygging av seksuelt overførbare sykdommer, som for eksempel aids.

Fondet signerte en samarbeidsavtale med UNHCR 30. juni 1995 for å vurdere flyktningers reproduktive helsebehov, hjelpetiltak for å forebygge og gi beskyttelse mot seksuell vold, og integrere informasjon om aids og andre seksuelt overførbare sykdommer i UNHCRs helsetjenester.

De to organisasjonene samarbeider også om å gi rådgivning til ungdommer om seksuelt overførbare sykdommer og reproduktiv helse.

FNs barnefond(🇬🇧)

FNs barnefond UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barns rettigheter. Det ble opprettet i 1946 for å gi mat og omsorg til befolkningen i land ødelagt av andre verdenskrig. UNICEF har hjulpet millioner av sårbare barn og mødre rundt om i verden.

Den New York-baserte organisasjonen, som vant Nobels fredspris i 1965, jobber i nesten 200 land over hele verden. I dag gir UNICEF humanitær bistand til utsatte barn og mødre. De har fem virkeområder: barns overlevelse og utvikling, grunnutdanning og likestilling, barnevern, barn som lever med hiv/aids, og hjelpearbeid og samarbeid for barns rettigheter.

Millioner av verdens tvangsfordrevne mennesker er barn, hvilket gjør UNHCR og UNICEF til naturlige samarbeidspartnere. I 1996 inngikk de en intensjonsavtale som underbygger forholdet deres.

Søsterorganisasjonene samarbeider om langvarige flyktningsituasjoner samt nødhjelp over hele verden. De fremmer beskyttelse, helsetjenester og utdanningsrettigheter til fordrevne barn, inkludert flyktninger, internt fordrevne og statsløse.

De to organisasjonene jobber spesielt tett om vann og sanitasjon, barnevern og utdanningsprosjekter. Som et eksempel på det siste lanserte UNHCR og UNICEF i 2007 en felles appell for å samle midler for å sikre at titusener av irakiske barn i Syria, Jordan, Egypt og Libanon fikk skoletilgang.

Verdens matprogram(🇬🇧)

Verdens matprogram (WFP) er FNs ledende organ i kampen mot global sult, og er ansvarlig for matdistribusjon til millioner av mennesker i nød, inkludert flyktninger, internt fordrevne og hjemflyttede. De frakter mat der det det er behov for det og redder livene til ofre for krig, konflikter og naturkatastrofer.

Verdens helseorganisasjon(🇬🇧)

Verdens helseorganisasjon (WHO) er FN-systemets hovedaktør i mobilisering og koordinering av internasjonalt helsearbeid.

WHO har mandat til å forebygge og utrydde epidemier og forbedre de ernæringsmessige, sanitære, hygieniske og miljømessige forholdene for mennesker rundt om i verden. De gir også medisinsk nødhjelp på anmodning fra regjeringer og tilbyr tjenester og fasiliteter til grupper med spesielle behov.

FNs fredskorps(🇬🇧)

Programmet for FNs fredskorps (UNV) fremmer frivillighetstjeneste for å støtte fred og utvikling i verden. UNV er inspirert av troen på at en frivillighetstjeneste kan transformere hjelpearbeidets kvalitet og støtter ideen om at alle kan bidra med tid og overskudd til fred og hjelpearbeid. Med partnere som UNHCR leder UNV arbeidet med frivillighetstjenesten, integrerer den i utviklingsplanleggingen og mobiliserer frivillige.

UNV ble opprettet i 1970, er basert i Bonn i Tyskland og er administrert av FNs utviklingsprogram. Hvert år mobiliserer UNV mer enn 7500 frivillige til utviklingsprosjekter og driver en spesiell tjeneste for å opprette kontakt mellom utviklingsorganisasjoner og frivillige via internett. Frivillige er dyktige fagfolk med minst to års yrkeserfaring. De jobber i mer enn 130 land, og 80 prosent kommer fra utviklingsland.

Rundt 1000 FN-frivillige jobber nå med UNHCR hvert år. Frivillige har jobbet som del av UNHCR i flere operasjoner, inkludert i Afghanistan, Balkan, Colombia, Ecuador, Irak, Pakistan, Somalia, Sudan, Syria, Sri Lanka and Øst-Timor.

I UNHCRs 50. jubileumsår i desember 2000 overrakte FNs tidligere høykommissær for flyktninger, Sadako Ogata, den prestisjetunge Nansenprisen til UNV som anerkjennelse for innsatsen deres for flyktningsaken.

I 2011 markerte UNV 10-års jubileet til Det internasjonale året for frivillige som inspirerte og fremmet ånden for frivillig arbeid. UNV benyttet også det året til å fremheve den viktige rollen til alle frivillige og hvordan de bidrar til å hjelpe UNHCR å oppnå sitt mandat.

For å få informasjon om å jobbe for andre land enn ditt eget som internasjonal frivillig i FN, gå til register deg som frivillig. For å få informasjon om hvordan du kan bli UNV internett frivillig, gå til Frivillighetstjenestens hjemmeside.