Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Bidrag till UNHCR

Sverige är en av UNHCR:s starkaste och viktigaste samarbetspartners och givare. Under 2016 var Sverige UNHCR:s tredje största bidragsgivare per capita med ett totalt bidrag på 1,2 miljarder kronor (136,8 miljoner US-dollar) och ökade sitt icke-öronmärkta kärnstöd med 225 miljoner kronor till rekordhöga 815 miljoner kronor (94,9 miljoner US-dollar). Sverige är UNHCR:s största givare av icke-öronmärkta bidrag med en andel på 70% . Icke-öronmärkt är bidrag som inte är avsatt för något specifikt ändamål och kan omfördelas om och om igen under året, vilket gör det möjligt för UNHCR att ge hjälp snabbt i flera pågående akuta nödsituationer varje år. Detta räddar många liv och ger nytt hopp åt människor och familjer som med våld har tvingats lämna sina hem och sina nära och kära.

Sverige fokuserar i stor utsträckning på åtgärder i Afrika, men skänker också till alla nödsituationer, samt till de stora utdragna kriserna där folk tvingats fly sina hem och de så kallade “glömda” kriserna som inte längre lockar något större givarintresse, med fokus på både flyktingar och internflyktingar. Förutom att bidra med viktigt, flexibelt och förutsägbart givarstöd har Sverige ett strategiskt könsfokus och fortsätter att öronmärka medel tematiskt för att bekämpa och förebygga sexuellt och könsrelaterat våld. Andra prioriterade områden är lösningar för att t.ex. stödja UNHCR:s projekt “Seeds for Solutions”, innovation och arbetet mot klimatförändringar. Sverige har åtagit sig att stödja, finansiera och hitta lösningar på Syrien-krisen genom Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen (2016–2020). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB , ger bidrag in natura till UNHCR:s katastrofinsatser, till exempel genom att bygga läger eller bistå med teknisk sakkunskap på begäran.

Sveriges tematiska inriktningar: Sexuellt och könsrelaterat våld och Seeds for Solutions

Sverige stärker kvinnor och flickor på flykt

 

Insatser

Sveriges kärnstöd till UNHCR räddar flyktingar världen över

Sverige är en av de främsta bidragsgivare till FN:s flyktingorgan UNHCR, och den största bidragsgivaren av icke-öronmärkt stöd som UNHCR kan använda där behoven är som störst. Sverige ger sitt icke-öronmärkta bidrag I form av ett kärnstöd I början av varje år och under 2016 har Sverige ökat sitt kärnstöd till rekordhöga 815 miljoner kronor som både har räddat liv och skapat långsiktiga lösningar för många människor som har tvingats på flykt.

Sverige ökar biståndet till UNHCR

UNHCR fick en betydande donation på 15,2 miljoner kronor från Sveriges regering. Det svenska biståndet till UNHCR hjälper till att förbättra situationen vid större flykting- och förskjutningskriser.

Sverige skickar bistånd till nödsituationen i Irak

Sverige har skickat två militärflygplan lastade med nödhjälp till Erbil för att stötta UNHCRs massiva 10-dagars insats där hjälp ska ges till ungefär 500.000 personer som är fast i den humanitära krisen i Irak.

Page 1 of 212

Rapporter & fakta

 

UNHCRs huvudsakliga syfte är att skydda flyktingars rättigheter och deras välmående. För att nå målet strävar FNs flyktingorgan efter att garantera envars rätt att söka asyl, finna säker tillflykt i andra stater samt att få möjligheten att frivilligt återvända hem. UNHCR försöker också finna hållbara lösningar genom att assistera flyktingar med frivilligt återvändande till hemlandet eller att permanent bosätta sig i annat land.

Till webbplatsen

 

Global Focus är UNHCRs huvusakliga rapporteringsportal för donatorer och viktiga partners. Hemsidan ger en översikt över de skyddrisker som flyktingar och andra skyddsbehövande grupper riskeras utsättas för över hela världen samt regelbunden uppdaterad information om flyktingorganets program, insatser, finanisella behov, finansiella nivåer och bidrag från donatorer.

Till webbplatsen

Bidragsgivande regeringssamarbetspartners

Utrikesdepartementet är UNHCR:s statliga samarbetspartner i frågor som rör strategiskt samarbete och finansiering.

Till webbplatsen

Läs om högkommissariens besök i Sverige 2016.

Gemensam debattartikel av FN:s flyktingkommissarie och den svenska biståndsministern (svenska) (English)

Sida är en statlig myndighet som genomför Sveriges utvecklingspolitik.

Till webbplatsen

Läs mer om Sida och världsflyktingdagen 2016.

Latest from Sweden