'
;

FN:s systerorganisationer

We work closely with UN sister organizations whose work is complementary or closely matching to our own.

 

 

I takt med att de humanitära kriserna har blivit alltmer komplicerade har UNHCR expanderat både antalet och typ av organisationer att samarbeta med. Vi har ett nära samarbete med FN:s systerorgan vars arbete kompletterar eller konvergerar med vårt.

Viktigast bland dessa är Världslivsmedelsprogrammet (WFP), FN:s barnfond (UNICEF), Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s utvecklingsprogram (UNDP), FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA), kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) och FN:s samlade program mot hiv/aids (UNAIDS). UNHCR har också ett nära samarbete med andra myndigheter genom initiativet ”Delivering as One”, som strävar efter att förbättra FN:s samarbetsåtgärder inom utveckling, humanitärt bistånd och miljö. Dessutom har vi anammat den så kallade ”klusterstrategin” för IDP (internflyktingar) i nödsituationer, vilket innebär att olika myndigheter tar initiativet inom sina respektive expertområden, samtidigt som de samarbetar för att hjälpa de behövande. UNHCR ansvarar för skydds- och husrumsbehov samt lägersamordning och förvaltning.

FN:s samlade program mot HIV/AIDS(🇬🇧)

UNAIDS, eller FN:s samlade program mot hiv/aids, sammanför expertis och resurser från 10 av FN:s samarbetsorganisationer, inklusive UNHCR, för att hjälpa världen att förhindra nya hivinfektioner, ta hand om människor som lever med hiv och mildra konsekvenserna av aids-epidemin. Genom att hjälpa till att organisera och stödja kampen mot hiv har UNAIDS sekretariat, som arbetar i mer än 80 länder, fem huvudsakliga områden för att uppnå detta mål:

  • Att mobilisera ledarskap och opinionsbildning för effektiva åtgärder mot epidemin.
  • Att tillhandahålla strategisk information och åtgärder för att vägleda de globala aids-insatserna.
  • Att spåra, övervaka och utvärdera epidemin.
  • Att engagera det civila samhället och utveckla partnerskap.
  • Att mobilisera ekonomiska, mänskliga och tekniska resurser för att stödja en effektiv insats.

UNAIDS ser också ett behov av ett nära samarbete mellan medsponsorer på nationell nivå och ledare för dessa systerorgan för att skapa en gemensam politisk röst för att utmana hiv. UNAIDS och UNHCR är fast beslutna att fördjupa samarbetet genom att bygga vidare på en relation som präglas av ömsesidigt stöd, utbyte av idéer och expertis och främjandet av ett givande samarbete. De har samarbetat för att öka hiv-förebyggande åtgärder, behandling, vård och stöd för tvångsförflyttade människor. De samarbetar även med andra parter för att utveckla vägledning och verktyg för att hantera hiv i humanitära kriser.

FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp(🇬🇧)

FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA) grundades 1991 som en enhet inom FN:s sekretariat och arbetar med att mobilisera, finansiera och samordna humanitära åtgärder för komplicerade nödsituationer och naturkatastrofer. OCHA leds av samordnaren för katastrofinsatser (ERC), en position som för närvarande innehas av Valerie Amos. ERC övervakar samordningen av FN:s humanitära bistånd till komplicerade nödsituationer och naturkatastrofer. ERC fungerar också som en central kontaktpunkt för statliga, mellanstatliga och icke-statliga hjälpinsatser.

Det omfattande samarbetet mellan UNHCR och OCHA går tillbaka till tidigt 1990-tal och sträcker sig från engagemang i FN:s klusterstrategi under interna fördrivningar till att fastställa gemensamma mekanismer för humanitär samordning. Det senaste decenniets omfattande systemreformer i FN har sett en utveckling av klusterstrategin men även nya verktyg för humanitär finansiering. Dessa reformpelare har gjort det möjligt för UNHCR, OCHA och deras humanitära partners att utveckla närmare samordningsrelationer, i fält såväl som på global nivå. Det är dock främst genom FN:s permanenta samordningskommitté (IASC) – en mekanism som fastställer samordning mellan olika organ – som UNHCR och OCHA samverkar genom att skapa och utveckla produkter som IASC-medlemmar kan förlita sig på för normativ och praktisk vägledning inom områden som utvärdering, informationshantering, tidiga varningar och beredskap, genus och humanitära insatser samt gemensamma informationsinsatser. OCHA förvaltar också FN:s centrala beredskapsfond (CERF) – ett sammanslaget finansieringssystem för FN:s humanitära organ. UNHCR har tillgång till denna fond för verksamheter på nationell nivå.

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter(🇬🇧)

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) är den huvudsakliga FN-organisationen som arbetar med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för alla. För detta ändamål fokuserar OHCHR på tre huvudområden:

fastställande av standarder, övervakning och genomförande på fältet. Kontoret är baserat i Genève och leds av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, som för närvarande är Navi Pillay från Sydafrika. OHCHR fungerar också som ett sekretariat för de tre övriga komponenterna i FN:s system för de mänskliga rättigheterna:

FN:s råd för mänskliga rättigheter; cirka 40 oberoende människorättsexperter för FN samt kommittéer som övervakar implementeringen av de grundläggande internationella fördragen om de mänskliga rättigheterna. UNHCR ansvarar för att integrera de mänskliga rättigheterna inom alla delar av sitt verksamhetsområde och har därför ett nära samarbete med OHCHR, både i Genève och i fält, för att säkerställa att tvångsförflyttade, statslösa och andra personer av intresse för UNHCR har full tillgång till sina mänskliga rättigheter, oberoende av deras situation. Mer specifikt vänder sig UNHCR till OHCHR för expertis om hur man kan integrera de mänskliga rättigheterna i det praktiska arbetet, bland annat hur man genomför människorättsbaserad programmering. Vi uppmuntrar även OHCHR att systematiskt inkludera intressepersoner i fastställandet av standarder, övervakning och fältaktiviteter. UNHCR samordnar kampanjarbete med OHCHR och bedriver ibland ett gemensamt försvar för grupper eller individer som berör båda organisationerna, och särskilt i länder där människorättsorganisationen är närvarande. Systerorganisationerna bedriver gemensamt utbildning av regeringstjänstemän, aktörer inom det civila samhället och enskilda rättighetsinnehavare, samt kompletterande eller gemensamma insatser för enskilda fall.

FN:s utvecklingprogram

UNDP är FN:s nätverk för global utveckling och är ett organ som förespråkar förändring och förmedling av kunskap till länder, samt erfarenhet och resurser för att hjälpa människor att skapa ett bättre liv. UNDP finns på plats i 166 länder och samarbetar med dessa länder för att hitta egna lösningar på globala och nationella utvecklingsutmaningar. I takt med att länderna utvecklar en lokal kapacitet kan de utnyttja personer inom UNDP och våra olika samarbetspartners.

 

FN:s Befolkingsfond(🇬🇧)

FN:s befolkningsfond grundades 1969 och är den största internationella källan för befolkningsstöd. Nästan en fjärdedel av alla medel till utvecklingsländer kanaliseras genom den här organisationen som arbetar inom tre huvudområden: frågor om reproduktiv hälsa för både män och kvinnor, inklusive familjeplanering, befolkning och utveckling samt förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar som till exempel aids.

FN:s befolkningsfond undertecknade ett samarbetsavtal med UNHCR den 30 juni 1995 för att bedöma de reproduktiva hälsobehoven hos flyktingar, förespråka åtgärder för att förebygga och ge skydd mot sexuellt våld samt för att integrera information om aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar i UNHCR:s hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa två organ samarbetar även för att erbjuda rådgivning till ungdomar om sexuellt överförbara sjukdomar och reproduktiv hälsa.

FN:s Barnfond(🇬🇧)

FN:s barnfond, UNICEF, är världens ledande förespråkare för barns rättigheter. Fonden inrättades 1946 för att ge akut livsmedelshjälp och akutvård till barn i länder som förstördes under det andra världskriget. UNICEF har hjälpt miljontals utsatta barn och mödrar runt om i världen. Den New York-baserade organisationen, som vann Nobels fredspris 1965, arbetar i nästan 200 länder runt om i världen. Idag erbjuder UNICEF humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd till utsatta barn och mödrar.

Fokus ligger på fem huvudområden: barns rätt till liv och överlevnad, grundläggande utbildning och jämställdhet, skydd av barn, barn som lever med hiv/aids samt utformning av politik och partnerskap för barns rättigheter. Flera miljoner av världens tvångsförflyttade människor är barn vilket innebär att UNHCR och UNICEF är naturliga partners. 1996 undertecknades ett samförståndsavtal som ligger till grund för relationen mellan de två organisationerna. Systerorganisationerna samarbetar runt om i världen, i utdragna flyktingsituationer och i nödsituationer. De arbetar för skydd, hälso- och sjukvård och utbildningsrättigheter för flyktingbarn, vilket inkluderar flyktingar, internflyktingar och statslösa.

De båda organisationerna har ett nära samarbete inom vatten- och sanitetsfrågor, skydd av barn, och utbildningsprojekt. Som exempel på det senare lanserade UNHCR och UNICEF 2007 en gemensam uppmaning om medel för att garantera att tiotusentals irakiska flyktingbarn i Syrien, Jordanien, Egypten och Libanon skulle kunna gå i skolan.

Världslivsmedelsprogrammet(🇬🇧)

Världslivsmedelsprogrammet (WFP) är FN:s viktigaste organ i kampen mot global hunger och är ansvariga för att distribuera livsmedel till miljontals behövande människor, inklusive flyktingar, internflyktingar och återvändande. I nödsituationer levereras livsmedel till behövande områden vilket räddar livet på personer som fallit offer för krig, inbördeskonflikter och naturkatastrofer.

Världshälsoorganisation(🇬🇧)

Världshälsoorganisationen (WHO) är den huvudsakliga styrande och samordnande myndigheten inom FN-systemet för internationellt hälsoarbete. WHO har i uppdrag att förhindra och utrota epidemier och förbättra näringsmässiga, sanitära, hygieniska och miljömässiga förhållanden för människor runt om i världen. WHO erbjuder även akut sjukvård på begäran av regeringar och tillhandahåller tjänster och anläggningar för grupper med särskilda behov.

 

FN:s volontärprogram(🇬🇧)

FN:s volontärprogram (UNV) arbetar för att främja volontärtjänster som stödjer fred och utveckling i hela världen. UNV inspireras av övertygelsen om att frivilligarbete kan förändra utvecklingens takt och karaktär och av tanken att alla kan bidra med sin tid och energi för fred och utveckling. Med samarbetspartners såsom UNHCR förespråkar UNV volontärarbete och integrerar det i utvecklingsplaneringen och mobiliserar volontärer. UNV, som grundades 1970 och är baserat i Bonn, Tyskland, förvaltas av FN:s utvecklingsprogram.

Varje år mobiliserar UNV över 7 500 volontärer för olika utvecklingsprojekt och driver en särskild internettjänst för att föra samman utvecklingsorganisationer med volontärer över hela världen. Volontärerna är kvalificerade yrkesmän med minst två års arbetslivserfarenhet. De arbetar i mer än 130 länder och 80 procent kommer från utvecklingsländer. Omkring 1 000 FN-volontärer arbetar med UNHCR varje år. Volontärer har arbetat som en del av UNHCR-teamet under ett flertal insatser, däribland i Afghanistan, Balkan, Colombia, Ecuador, Irak, Pakistan, Somalia, Sudan, Syrien, Sri Lanka och Östtimor. I december 2000, under UNHCR:s 50-årsjubileum, presenterade den tidigare flyktingkommissarien Sadako Ogata det ansedda Nansen Refugee Award till UNV, som ett erkännande för flyktingarbetet. 2011 firade UNV 10-årsdagen av International Year of Volunteers för att stärka och främja andan med frivilligarbete.

Under samma år belyste även UNV alla volontärers avgörande roll och deras bidrag för att hjälpa UNHCR att uppfylla sitt uppdrag. För information om att arbeta som internationell FN-volontär i ett annat land än ditt eget kan du registrera dig som FN-volontär. Besök webbplatsen Online Volunteering för information om hur man blir en online-volontär och om tjänsterna på UNV Online Volunteering.