Закрила

Дейности по закрила на ВКБООН България

Бежанци, лица, търсещи убежище, и лица без гражданство

  • ВКБООН следи състоянието по границите и в центровете за временно настаняване на бежанци и лица, търсещи убежище, в България и активно се застъпва пред правителството за по-добри условия на посрещане чрез законодателни промени и за безопасни пространства за лицата, търсещи убежище. Той също така оказва подкрепа на българското правителство за изграждане на съответния капацитет за отстраняване на идентифицираните пропуски в законодателството, политиките и практиките.
  • ВКБООН се застъпва за правото на свободен достъп до територията и процедурите за убежище на всички, които се нуждаят от международна закрила, включително чрез намаляване на периода на временно задържане, изработване на алтернативи на временното задържане и прекратяване на практиката за временно задържане на деца.
  • ВКБООН подпомага местната интеграция с идеята да се постигне коренна промяна в качеството на живот на лицата, попадащи в неговите компетенции, за да могат да получат достъп до решения за тяхното настаняване, образование и финансова независимост.
  • ВКБООН оказва правна помощ на бежанци, лица, търсещи убежище, и лица без гражданство. Той също така оказва финансова подкрепа, материална, социална и психологическа подкрепа на тези, които най-много се нуждаят от нея. ВКБООН подпомага правителството в усилията му за по-голям капацитет и по-добра координация, за да се гарантира, че лицата със специфични нужди, включително непридружени или отделени от семействата си деца и жертви на насилие на полова основа, се идентифицират и насочват, за да получат достъп до специализирани услуги.
  • ВКБООН се стреми да увеличи ангажираността на хората, принудени да бягат, в обществения живот и да увеличи достъпните им механизми за участие и подаване на обратна връзка, с което бежанците да получат възможността да участват в политическите решения, които ги засягат.
  • ВКБООН оказва правна помощ на лица без гражданство и лица в риск от загуба на гражданство, като същевременно съдейства на правителството за увеличаване на наличните капацитети, заздравяване на съществуващата система за предоставяне на убежище и подобряване на качеството на процедурите за предоставяне на убежище и определяне на статут на лица без гражданство.

От февруари 2022 г., обаче, поради засиления бежански поток, който страната поема в следствие на международния въоръжен конфликт в Украйна, ВКБООН работи в близко сътрудничество с българското правителство, за да може то да се справи с десетките хиляди, принудени да напуснат своите домове в опит да намерят сигурност, закрила и подкрепа.

Поради извънредната ситуация и обема на хуманитарната помощ, от която бежанците от Украйна се нуждаят, ВКБООН застава начело на регионалните междуведомствени усилия за справяне с бежанската ситуация в България като част от съвместните усилия за оказване на подкрепа на страните, приемащи бежанци.

Регионалният отговор на бежанската ситуация обединява ООН, различни НПО и други партньори, като се фокусира върху оказването на подкрепа на правителствата на приемните страни в усилията им да осигурят безопасен достъп до своята територия на бежанци и граждани на трети страни, бягащи от Украйна, в съответствие с международните стандарти. Той също така залага като основен приоритет предоставянето на критични услуги за оказване на закрила и хуманитарна помощ в контекста на нарастващия брой случаи на разселени лица и техните нужди.

Поради тази причина ВКБООН увеличава броя на своите служители и присъствието си в градовете София, Варна и Бургас, които приемат голям брой бежанци от Украйна, както и в Руса и Добрич, в близост до входните точки на българо-румънската граница, където са изградени и Сини точки с помощта на УНИЦЕФ, властите и партньорите на ВКБООН.

ВКБООН също участва в предоставянето на услуги по подкрепа в сектори, принципно подсигурявани от държавата, като например разпределянето на предмети от първа необходимост и оказването на финансова помощ на бежанците.