ВКБООН основава първия по рода си Бежански консултативен съвет

За да се чува гласът на бежанците, през юни 2020 г. Агенцията на ООН за бежанците, ВКБООН, основа първия по рода си Бежански консултативен съвет (БКС) в България. БКС се състои от тринадесет членове и за мен е чест да съм част от тях. Всички идваме от различни държави на произход, имаме различен предишен опит, етноси, сфери на експертиза, възраст и пол. Ние сме Фаеге и Хамид от Иран, Беуар, Салман и Ахмед от Ирак, Каис и Силсила от Афганистан, Али, Елиас, Нарт и Абдула от Сирия, Сара от Йемен и аз, Сагър, лице без гражданство.

Съветът има за цел да поеме една застъпническа роля чрез участия в процеси по вземане на решения, които са ръководени от различни институции и организации, за да можем да развиваме и инициираме политики и дейности, които да подпомагат включването на лица, търсещи и получили закрила, в българското общество.

Ние, членовете на Бежанския консултативен съвет, също ще сме във връзка и с бежанските общности, ще работим тясно с тях, за да сме сигурни, че техните нужди са правилно идентифицирани и, доколкото е възможно, посрещнати, за да осигурим тяхното представителство, да ги насочваме към наличната подкрепа и да им даваме информация, свързана с тяхната ситуация, според нуждите.

Ще служим като свързващи мостове, посредници между бежанци и институции и да се надяваме и като модели за подражание за останалите, да им даваме надежда и да идентифицираме други истории на успешни бежанци, за да станат достояние на широката общественост. Има много бежански таланти и за да ви го докажа, ви каня да разгледате арт проектите на три от членовете на БКС, Силсила, Беуар и Али, в онлайн изложбата на ВКБООН „Отвъд различията“ по случай Световния ден на бежанеца през 2020 г.

По-долу може да прочетете повече за причините на част от членовете на БКС да се присъединят към тази инициатива, както и за надеждите им за бъдещите успехи на Съвета:

„Като член на Съвета да имам глас като жена, значи много за мен. Надявам се, че ще можем да окуражим много други жени да могат да се грижат за себе си и да станат самостоятелни.“ Силсила

„Когато дойдох в България, имах нужда от помощ, от някой, който да ми покаже правилния път в една чужда страна. Чрез Съвета мисля, че ще имам възможността да направя същото за други хора, които имат нужда от помощ.“ Ахмед

„Бих искал да използвам възможностите на Съвета да работим съвместно с НПО и да облекчаваме болката на бежанците.“ Хамид

Очаквайте повече информация за предстоящи дейности и постижения на БКС. Ако имате въпроси, идеи и препоръки, може да се свържете с нас на [email protected] 

Д-р Сагър М. Ал-Анези, член на БКС

Специален принос за създаването на БКС има Анила Нур, консултант на ВКБООН. Тя подкрепи активно процеса на създаване на БКС и подбора на кандидатите. Анила Нур продължава да консултира на членовете на БКС, включително за изграждането на умения и за възможностите за участие в ервопейски и световни инициативи, организирани от бежанци. ВКБООН си партнира с Българско училище за политика с цел обучение на членовете на БКС.

—— English version ——

In an attempt to give refugees a voice, in June 2020 the UN Refugee Agency in Bulgaria, UNHCR, established the Refugee Advisory Board (RAB) in Bulgaria. The RAB consists of thirteen members and it is my honour to be standing alongside these members. We all come from different countries of origin, backgrounds, ethnicities, fields of expertise, age and gender. We are Faegheh and Hamid from Iran, Bewar, Salman and Ahmed from Iraq, Kays and Silsila from Afghanistan, Ali, Elias, Nart and Abdullah from Syria, Sara from Yemen, and myself, Sagir, stateless.

The board aims to take upon itself an advisory role by participating in decision-making processes led by institutions and organizations with the goal of developing and launching policies and initiatives towards the inclusion of asylum-seekers and beneficiaries of international protection in Bulgarian society.

We, as members of The Refugee Advisory Board will also reach out to the refugee communities, to closely work with them, making sure that their needs are identified and properly addressed as far as possible, to ensure their representation, to refer them to available support, and to provide them with information on their situation, as needed.

We will be the connecting bridges, the intermediary between refugees and institutions, and hopefully we shall serve as role models for others, giving them hope and identifying other successful refugees and promote their stories. There is a lot of refugee talent out there, and as a proof of that you can enjoy the performances of 3 of the RAB members, Silsila, Bewar and Ali, in the UNHCR online exhibition Beyond Differences on the occasion of 2020 World Refugee Day.

You can read below some of the reasons for the RAB members to join this initiative and their hopes for the impact of our future work:

“As a member of the Board, having a voice as a woman means a lot to me. I hope that we will encourage lots of other women to be able to stand for themselves and take their own share of self-empowerment.” Silsila 

“When I came to Bulgaria, I needed help, someone to show me the right way so I can make my life better in a foreign country, and through this Board I think I have the opportunity to do the same for other people who need help.” Ahmed

“I want to use the Board’s capacity to work with other NGO’s to ease refugees’ pain.” Hamid

 

Stay tuned for upcoming activities and achievements of the RAB. If you have any questions, ideas, and recommendations, you can reach us at [email protected] 

Dr. Sagir M. Al-Anezi, RAB member

A special contribution for the establishment of the RAB has Ms. Anila Noor, a UNHCR consultant, who provided support in the setup of the RAB framework and the selection of the applicants. She keeps providing strategic advice and guidance to the RAB members, including for their capacity building and exposure to European and global refugee-led initiatives. UNHCR is partnering with the Bulgarian School of Politics for the provision on continuous training of the RAB members.