Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Υ.Α. – Σεπτέμβριος 2019