Povratak pripadnika srpske nacionalne manjine u Hrvatsku

Prema najnovijim statističkim podacima, hrvatske vlasti i UNHCR registrirali su 132,922 povrataka pripadnika srpske nacionalne manjine – više od polovice onih koji su pobjegli iz zemlje do 1995. Vrhunac povrataka ostvaren je u razdoblju 2000.–2003. u ozračju još uvijek zauzete imovine, nepostojećeg programa stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava i skromnog procesa obnove. Studija o održivom povratku iz veljače 2012. koju je naručio UNHCR, a koja nosi naziv Manjinski povratak u Hrvatsku – Studija otvorenog procesa, utvrdila je da je 48 posto svih registriranih povratnika ostalo u zemlji. Otkriveno je da 75 posto korisnika programa stambenog zbrinjavanja (bivših nositelja stanarskog prava) trajno boravi u zemlji. Studija razrađuje novi koncept povratka, sugerirajući UNHCR-u i međunarodnoj zajednici da se ne fokusiraju isključivo na (trajni) povratak, već da podrže sve mogućnosti rješavanja izbjegličkih pitanja u njihovoj otvorenosti i međusobnoj povezanosti.

Povratak je posljednjih nekoliko godina vrlo oskudan, ali bi članstvo Hrvatske u EU i regionalni Program stambenog zbrinjavanja mogli potaknuti nove povratke. U suradnji s nadležnim tijelima, uredi UNHCR-a u Srbiji i Hrvatskoj ponovno su utvrđivali broj izbjeglica i povratnika, odnosno njihov status, što je u konačnici smanjilo broj registriranih izbjeglih Srba iz Hrvatske na 49,883 u Srbiji (od ukupno 57,387 u regiji). Dok je UNHCR-ova opća ocjena uvjeta koji podržavaju povratak pozitivna, pristup primjerenom stanovanju ostaje glavni izazov. Socijalna uključenost i pristup zapošljavanju i dalje ostaju izazovi za srpske povratnike tijekom njihove reintegracije u Hrvatsku. Većini povratničkih obitelji potrebno je savjetovanje i pomoć pri povratku i ostvarivanju njihovih temeljnih prava u često pretjerano birokratiziranim i dugotrajnim postupcima u Hrvatskoj.

___________________

Return of Serb Minority Refugees to Croatia

According to the most recent statistics, 132 922 Serb minority returns were registered by the Croatian authorities and UNHCR – more than half of those who fled the country until 1995. The peak of return was in 2000-2003 in an atmosphere of still occupied properties, non-existing housing care programme for former occupancy/tenancy right holders (OTR) and modest reconstruction. Minority Return to Croatia – Study of an Open Process (February 2012), a UNHCR commissioned study on sustainable return established that 48% of all registered returnees remained in the country. 75% beneficiaries of housing care programme (former OTR holders) were found as staying permanently in the country. The study elaborates a new concept of return, suggesting to UNHCR and the international community not to focus exclusively on (permanent) return, but support all options of refugee solutions in their openness and inter-relatedness.

The return has been very small in the past years, but Croatia’s EU membership and the regional Housing Programme may motivate future returns. Together with the competent authorities, UNHCR offices in Serbia and Croatia reviewed the number of refugees and returnees and verified their status, which in the end reduced the number of registered Croatian Serb refugees to 49,883 in Serbia, (out of 57,387 in the region). Whilst UNHCR’s overall assessment of the conditions conducive to return is positive, access to adequate housing remains a main challenge. Social inclusion and access to employment remain challenges for Serb returnees for their reintegration in Croatia. Most of the returnee families need counselling and assistance to return and realize their basic rights in the often overly bureaucratic and long procedures in Croatia.