Zaštita djece

Izbjeglice, tražitelji azila i osobe bez državljanstva čine jednu od najugroženijih skupina ljudi u svijetu. Među njima postoje posebne skupine koje su još ugroženije s obzirom određene probleme i rizike s kojima su suočene te svoje potrebe. Djeca su posebno izložena riziku i zahtijevaju posebnu pažnju zbog svoje ovisnosti o odraslima da prežive, svoje izloženosti fizičkim i psihičkim traumama, i razvojnim potrebama koje treba zadovoljiti da bi se osigurao njihov normalan rast i razvoj.

UNHCR pomaže unaprijediti institucionalni okvir za brigu o svoj djeci, pružajući psiho-socijalnu skrb u prihvatilištima za tražitelje azila, radom na poboljšanju sustava skrbništva za razdvojene osobe ili osobe bez pratnje te pomažući njihovu lokalnu integraciju kroz mentorstvo , pojedinačno podučavanje i programe skrbi.

___________________

Protection of Children

Refugees and asylum-seekers as well as stateless people belong to one of the most vulnerable groups of people in the world. Among them, there are special groups that are even more vulnerable with particular problems, risks and needs. Children are at particular risk and require special attention due to their dependence upon adults to survive, their vulnerability to physical and psychological trauma, and the developmental needs that must be met to ensure normal growth and development.

UNHCR helps to improve the institutional framework for caring for all children, providing psycho-social care in reception centres for asylum-seekers, working to improve the guardianship system for those who are unaccompanied or separated, as well as assisting in their local integration through mentoring, individual tutoring and care programmes.