ثبت نام بیمه سلامت اکنون برای تمامی پناهندگان غیرآسیب پذیر تا تاریخ ۵ اسفند ماه آغاز شده است

UPHI fifth window of the fifth cycle's announcement
© UNHCR