ظرفیت سازی

فعالیت های ظرفیت سازی برای تقویت توانایی ذینفعان در رسیدگی به امور پناهندگان مطابق با اصول بین المللی انجام می شوند و از تصویب قوانین کافی و اجرای سیاست های مربوطه اطمینان حاصل کرده تا مسائلی از جمله ارتقاء اعتماد به نفس پناهندگان و تحقق راه حل های پایدار به طور موثرتر انجام شوند.

این اهداف به تنهایی قابل تحقق نیستند. این امر نیازمند چارچوبی مشارکتی با دولت های میزبان و اهدا کننده، کمک های بشردوستانه و آژانس های توسعه گر، جامعه مدنی، سازمان های مردم نهاد و همچنین خود پناهندگان است.

برای این منظور، کمیساریا در ایران فعالیت های آموزشی و کارگاهی متعددی را برای ارتقاء مهارت شرکای خود و ارگان های دخیل در امور پناهندگان اجرا کرده است.