'UNHCR/Sebastian Rich
;

مجمع جهانی پناهندگان

16 (جلسه مقدماتی) ، 17 و 18 دسامبر 2019 (جلسه سران کشورها)

اولین مجمع جهانی پناهندگان در پایان دهه ای پرتلاطم برگزار می شود که در آن شمار پناهندگان در سراسر جهان به بیش از 25 میلیون نفر رسیده است.


پیمان جهانی پناهندگان که در دسامبر سال 2018 توسط مجمع عمومی سازمان ملل تایید شد، قصد دارد تا شیوه برخورد جهان با وضعیت پناهندگان را تغییر دهد و هم به پناهندگان و هم به جوامع میزبان آنها منفعت ببخشد. با درک این مسئله که بدون همکاری بین المللی راه حلی پایدار برای شرایط پناهندگان حاصل نمی شود، پیمان جهانی پناهندگان در نظر دارد مبنایی برای تشریک مساعی قابل پیش بینی تر و منصفانه تر را فراهم کند.

در مورد پیمان جهانی پناهندگان در عمل بخوانید

 

مجمع جهانی پناهندگان هر چهار سال یکبار و در سطح وزرا برگزار شده، فرصتی خواهد بود برای کشورهای عضو سازمان ملل و سایر ذینفعان تا کمک ها و تعهدات مشخص خود در جهت اهداف پیمان جهانی پناهندگان را اعلام کنند، از جمله:

  • کم کردن فشارهای وارده بر کشورهای میزبان
  • افزایش خود-اتکایی پناهندگان
  • گسترش دسترسی به راه حل های کشور سوم
  • حمایت از بهبود شرایط کشورهای مبدا برای بازگشت امن و با عزت

در مجمع جهانی پناهندگان، کشورها و سایر ذینفعان تعهدات و کمک های مشخصی در رابطه با اهداف پیمان جهانی را اعلام می کنند. تعهدات و کمک ها ممکن است به صورت کمکهای مالی، مادی و فنی؛ فرصت های اسکان مجدد و مسیرهای مکمل برای ورود به کشورهای سوم و همچنین اقدامات دیگری که کشورها و سایر ذینفعان برای دستیابی به منافع ملموس برای پناهندگان و جوامع میزبان انتخاب کرده اند، باشند.

مجمع جهانی پناهندگان به عنوان فضایی برای به اشتراک گذاشتن شیوه ها و تجربیات خوب و آموخته های حول محور مباحث اولویت شده با توجه به موقعیت های شناسایی شده خاص کشور یا منطقه ای و همچنین در سطح جهانی خواهد بود.

اولین مجمع جهانی پناهندگان در 17 و 18 دسامبر سال 2019 در سطح وزرا در مرکز همایش های بین امللی ژنو در سوئیس برگزار خواهد شد. این مجمع حول محور شش زمینه تمرکز: تمهیدات مربوط به تقسیم بار و مسئولیت، آموزش، شغل و معیشت، انرژی و زیرساخت ها، راه حل ها و ظرفیت  های حمایتی برگزار می شود.