افراد با نیازهای ویژه

کمیساریا، از طریق کمک های هدفمند نقدی و غیرنقدی، ارجاع به شرکای دولتی و غیردولتی و دخیل کردن این افراد در برنامه های مرتبط، از جمله برنامه های معیشتی، از افراد با نیازهای ویژه پشتیبانی می کند.

کمک به افراد با نیازهای ویژه به ویژه سالمندان و افراد دارای معلولیت، با حمایت سازمان بهزیستی کشور ارتقاء یافته است.