Maailmas on üle 70 miljoni sunniviisiliselt ümberasustatud inimese, ÜRO Pagulasameti juht kutsub üles reageerima solidaarsusega

2018. aastal ületas sõja, tagakiusamise ja konflikti eest põgenevate inimeste arv 70 miljoni piiri. See on kõrgeim tase, mida ÜRO Pagulasamet (UNHCR) on viimase ligi 70 aasta jooksul näinud.

© UNHCR/Andrew McConnell

Täna avaldatud iga-aastases globaalsete trendide aruandes teatas ÜRO Pagulasamet, et peaaegu 70,8 miljonit inimest on nüüdseks sunniviisiliselt ümberasustatud. See on kaks korda rohkem kui 20 aastat tagasi, 2,2 miljonit rohkem kui aasta eest ning riikide rahvaarve järjestusse seades asetuks see arv Tai ja Türgi vahele.

70,8 miljonit on konservatiivne hinnang, eriti kuna peegeldab Venezuela kriisi vaid osaliselt. Umbes neli miljonit inimest on riigist lahkunud, mis teeb sellest ühe viimase aja suurima ümberasustamiskriisi maailmas. Ehkki enamus neist vajab rahvusvahelist pagulaskaitset, on praeguseks vaid pool miljonit neist küsinud varjupaika.

„Need arvud kinnitavad pikaajalisemat kasvutrendi nende inimeste seas, kes vajavad kaitset sõja, konfliktide ja tagakiusamise eest. Kuigi p  agulaste ja migrantidega seoses kasutatav sõnavara on tihtipeale lõhestav, oleme tunnistajaks ka suuremeelsusele ja solidaarsusele, eriti kogukondades, kus võetakse vastu palju pagulasi. Samuti on näha ennenägematut aktiivsust uute tegutsejate poolt, k.a arengukoostöö osalised, eraettevõtted ja üksikisikud, mis mitte ainult ei peegelda, vaid ka rakendab globaalse pagulasraamistiku ideed,“ ütles ÜRO Pagulasameti (UNHCR) ülemvolinik Filippo Grandi. „Peame toetuma neile positiivsetele näidetele ja mitmekordistama oma solidaarsust nende tuhandete süütute inimestega, keda iga päev sunnitakse oma kodust pagema.“

Globaalsete trendide raportis on 70,8 miljonit inimest jagatud kolme põhigruppi. Esimene neist on pagulased, kes on oma riigist konflikti, sõja või tagakiusamise tõttu lahkuma sunnitud inimesed. 2018. aastal tõusis ülemaailmne pagulaste arv võrreldes 2017. aastaga 500 000 võrra 25,9 miljoni inimeseni. Seal hulgas on ka 5,5 miljonit palestiina põgenikku, kes on ÜRO Abi- ja Tööorganisatsiooni hoole all.

Teine grupp on varjupaigataotlejad – väljaspool päritoluriiki olevad inimesed, kes on rahvusvahelise kaitse all, kuid kes ootavad veel otsust oma varjupaigataotluse kohta. 2018. aasta lõpus ulatus ülemaailmne varjupaigataotlejate arv 3,5 miljonini.

Kolmas ja suurim grupp on sisepõgenikud – 41,3 miljonit inimest, kes on sunniviisiliselt ümberasustatud oma koduriigi sees.

Sunniviisiliselt ümberasustatute arvu kasv ületas tempot, millega neile lahendusi leitakse. Iga pagulase jaoks on parim lahendus võimalus vabatahtlikult, turvaliselt ja eneseväärikusega koju naasta. Muud lahendused on muuhulgas vastuvõtvasse kogukonda integreerumine või kolmandasse riiki ümberasustamine (resettlement). Samas, 2018. aastal asustati ümber ainult 92 400 pagulast, mis on vähem kui 7% neist, kes ootavad ümberasustamist. Ligikaudu 593 800 pagulast said koju naasta, samas kui 62 600 said kodakondsuse.

„Iga pagulase olukorral, kus iganes on see on ja ükskõik kui kaua see on kestnud, peab rõhk olema lahendustel ja koju naasmist takistavate asjaolude eemaldamisel,“ ütles Grandi. „See on keeruline töö, mida ÜRO Pagulasamet (UNHCR) järjepidevalt teeb, kuid mis nõuab ka seda, et kõik riigid tuleksid kokku üldise hüvangu nimel. See on üks meie aja suuri väljakutseid.“

 

Globaalsed trendid 2018 – kaheksa fakti pagulaste kohta:

  • LAPSED: Aastal 2018 oli iga teine pagulane laps, kellest paljud (111 000) olid üksi ja ilma pereta.
  • VÄIKELAPSED: Ugandas oli 2800 lapspagulast, kes olid 5aastased või nooremad ja oma perest eraldatud.
  • LINNANÄHTUS: Pagulasena elad suurema tõenäosusega linnas (61%) kui maapiirkonnas või laagris.
  • RIKKAD JA VAESED: Kõrge sissetulekuga riigid võtavad vastu keskmiselt 2,7 pagulast 1000 elaniku kohta ja keskmise sissetulekuga riigid keskmiselt 5,8, samas kui vaeseimates riikides on kolmandik maailma pagulastest.
  • ASUPAIK: Umbes 80% pagulastest elavad oma päritoluriigi naaberriigis.
  • KESTUS: Igast viiest pagulasest on peaaegu neli olnud pagulased vähemalt viis aastat. Iga viies on olnud pagulane vähemalt 20 aastat.
  • UUED VARJUPAIGATAOTLEJAD: 2018. aastal esitasid kõige rohkem varjupaigataotlusi Venezuela elanikud (341 800).
  • TÕENÄOSUS: Pagulaste, varjupaigataotlejate ja sisepõgenike osakaal kogu inimkonnast tõusis 2018. aastal 1/108-ni, samas kui 10 aastat tagasi oli see 1/160.