Õiguskaitse

1951. a Genfi pagulasseisundi konventsiooni kohaselt on ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) põhimandaadiks tagada soovimatult ümberasunud inimeste rahvusvaheline kaitse kogu maailmas.

Meie organisatsioon kaitseb põgenike põhiõigusi ja hoiab ära nende tahtevastase tagasisaatmise riiki, kus neid ootab tagakiusamine. Aitame neil sobivate tingimuste korral kodumaale naasta, integreeruda varjupaika pakkuvatesse riikidesse või ümber asuda kolmandatesse riikidesse. Edendame ka rahvusvahelisi pagulaslepinguid, aitame riikidel sisse seada varjupaiga pakkumise struktuure ja toimime rahvusvahelise järelevalveorganisatsioonina põgenike küsimustes.

Kinnipidamine

Mitmetes riikides on varjupaigataotlejate ja põgenike kinnipidamine muutunud tavaliseks ning sellel on inimestele ja peredele tõsised püsivad mõjud. UNHCR tunneb muret üha kasvava immigrantide kinnipidamise üle, eriti laste puhul. Käsitleme neid praktikaid oma väljaandes „Globaalne strateegia – peale kinnipidamise 2014-2019“, mille eesmärgiks on toetada valitsusi varjupaigataotlejate kinnipidamise muutmisel pigem erandiks kui rutiinseks tegevuseks.

Strateegial on kolm peamist eesmärki:

  • Lõpetada laste kinnipidamine.
  • Tagada kinnipidamise alternatiivide juriidiline kättesaadavus ja praktiline elluviimine.
  • Tagada kinnipidamistingimuste vastavus rahvusvahelistele standarditele, juhtudel kus kinnipidamine on vajalik ja vältimatu, sealhulgas UNHCRi ja/või meie partnerite juurdepääsu tagamine immigrantide kinnipidamiskohtadesse ja regulaarse seire läbiviimine.

Globaalne strateegia viiakse ellu riiklikul ja regionaalsel tasandil konkreetsete riiklike tegevuskavade väljaarendamise kaudu. Need sisaldavad spetsiifilisi tegevusi ja algatusi, mis tuleb välja arendada üldiste globaalsete eesmärkide saavutamiseks, sh kaitse, teadlikkuse tõstmine ja kampaaniate korraldamine, koostöö ja võimekuse arendamine, partnerlussuhete tugevdamine, teabe jagamine, andmete kogumine ja aruandlus, uuringud ja seire.

UNHCR on tuvastanud hulga riike, kellega esmajärjekorras kinnipidamispraktikatega tegelemiseks koos töötada ja tugevdada kinnipidamise alternatiive, sh Kanada, Ungari, Indoneesia, Leedu, Malaisia, Malta, Mehhiko, Tai, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid ja Sambia. UNHCR plaanib järgmise viia aasta kaasatud riikide rühma laiendada

Kaitsepoliitika ja õigusabi

1951. a konventsiooni ja selle 1967. a protokolli kaitsjana on ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet huvitatud oma õigusalaste ja kaitsepoliitikat puudutavate uurimistulemuste kättesaadavaks tegemisest otsustajatele, akadeemikutele, juristidele, kohtunikele, vabaühendustele ja avalikkusele.

Rahvusvahelise kaitse osakond on oma kaitsepoliitika ja õigusabi üksuse kaudu alustanud õigusuuringute ja kaitsepoliitika alaste poliitikapaberite koostamist. Kommentaarid on oodatud – palun saatke need kaitsepoliitika ja õigusabi (PPLA) e-postile.