'
;

Partnerlus

UNHCR teeb põgenike kaitsel, toetamisel ning püsivate lahenduste leidmisel koostööd valitsustega, valitsusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonidega, ÜRO allasutustega, kogukondlike organisatsioonidega, ülikoolide, kohtute ja erasektoriga

1990. aastate alguses alustas UNHCR Partnership in Action algatusega (PARinAC), et korraldada organisatsioonide ja nende partnerite vahelist koostööd ning parandada töösuhteid nii piirkondlikel kui ka riiklikel tasanditel. 2012. aastal viidi sarnane algatus – ülemkomissari struktureeritud dialoog valitsusväliste organisatsioonide ning IFRC vahel – läbi väiksemas mahus. UNHCR ja partnerid (sealhulgas InterAction ja ICVA) hindasid partnerluse kvaliteeti ja andsid soovitused partnerluse kvaliteedi praktiliseks tugevdamiseks.

Seistes viimastel aastatel silmitsi paljude keeruliste probleemidega, on UNHCR kahekordistanud oma jõupingutusi, et tugevdada oma partnerlust ÜRO ja (nii rahvusvaheliste kui ka riiklike) valitsusväliste organisatsioonide vahel, püüdes suurendada vastastikust täiendavust ning jätkusuutlikkust oma töös pagulaste ja teiste muret tegevate isikutega.

Täna teeb UNHCR koostööd üle 900 rahastatud, tegevus- ja eestkostepartneriga, tagamaks et tagataks muret tegeva elanikkonna õigused ja vajadused. UNHCR väärtustab partnerlussuhteid kõrgelt ja püüab tugevdada strateegilist ning operatiivset koostööd nii ülemaailmsel, piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil.

Organisatsiooni suure partnerlusvõrgustiku peamiseks eesmärgiks on tagada paremad tulemused muret tekitavate isikute jaoks, ühendades ja võimendades täiendavaid vahendeid ning tehes koostööd läbipaistval, lugupidaval ja vastastikku kasulikul viisil. Need partnerlused toetavad ka UNHCR-i kaasamist ametkondade vahelistes foorumites ja protsessides, kus vastastikune mõistmine ja tugevad partnerlus aitab tagada, et põgenikud, sisepõgenikud ning kodakondsuseta isikud oleks piisavalt prioriteetsed.