'
;

ÜRO sõsarorganisatsioonid

Kuna humanitaarkriisid muutuvad aina keerukamaks, on UNHCR laiendanud koostööd erinevate valdkondade organisatsioonidega.Teeme tihedat koostööd ÜRO sõsarorganisatsioonidega, kelle tegevusvaldkond ühtib meie omaga või täiendab seda.

Tähtsaimad neist on Maailma toiduabi programm (WFP), ÜRO lastefond (UNICEF), Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO), ÜRO Arenguprogramm (UNDP), Humanitaarküsimuste Koordineerimise Talitus (OCHA), ÜRO inimõiguste ülemkomissar (OHCHR) ja ÜRO HIV/AIDS-i Ühendprogramm (UNAIDS). Algatuse “Ühtne tegutsemine” kaudu teeb UNHCR pühendunult koostööd ka muude organisatsioonidega, et koos ÜROga saavutada edu arengu, humanitaarabi ja keskkonnaga seonduvates valdkondades. Lisaks oleme riigisiseselt ümber asuma sunnitud inimeste puhul omaks võtnud nn “rühmaviisilise lähenemise”. Selle kohaselt kasutavad erinevad agentuurid abivajajate aitamiseks oma teadmisi üheskoos ning võtavad vajadusel juhirolli. ÜRO juhib kaitse ja peavarju vajaduse ning põgenikelaagrite koordineerimise ja haldamisega seonduvat.

ÜRO HIV/AIDS-i Ühendprogramm(??)

UNAIDS ehk ÜRO HIV/AIDS-i Ühendprogramm ühendab kümne ÜRO kaasrahastaja (sealhulgas UNHCRi) teadmised ja finantsvõimalused, et aidata kogu maailmas ennetada HIVi nakatumist, hoolitseda HIVi põdevate inimeste eest ning leevendada AIDSi epideemiat. Toetamaks laiapõhjalist vastulööki HIVi levikule, on UNAIDSi sekretariaadil, mis tegutseb enam kui 80 riigis, viis peamist fookusala:

  • Olla eestvedajaks tõhusas töös epideemia kontrolli alla saamisel.
  • Pakkuda strateegilist teavet ja juhtida AIDSi vastu suunatud jõupingutusi kogu maailmas.
  • Tegelda epideemia leviku seire, jälgimise ja hindamisega.
  • Teha koostööd tsiviilühiskonnaga ja luua partnerlussuhteid.
  • Mobiliseerida vajalikke rahalisi, tehnilisi ja inimressursse, et tegevust igati tõhustada.

UNAIDS on veendunud selles, et kaasrahastajad peaksid ka riigi tasemel tihedat koostööd tegema  ning need sõsaragentuurid propageerivad ühiselt HIV vastu võitlemise poliitikat.
UNAIDS ja UNHCR püüdlevad parema koostöö poole, mille aluseks on vastastikune toetus, mõttevahetus, kogemuste jagamine ning viljaka partnerluse jätkamine. Nad on ümber asuma sunnitud inimesi ulatuslikult ravinud, hooldanud ja toetanud ning teinud HIVi ennetustööd. Lisaks teevad nad ka teiste partneritega koostööd, arendamaks suuniseid ja vahendeid HIViga võitlemiseks humanitaarkriisi koldes

Humanitaarküsimuste Koordineerimise Talitus(??)

1951. aastal ÜRO sekretariaadi üksusena loodud Humanitaarküsimuste Koordineerimise Talitus (OCHA) toetab humanitaartegevuse mobiliseerimist, rahastamist ja juhtimist, et tulla toime keerukate hädaolukordade ja loodusõnnetustega.
OCHA eesotsas on Hädaabi kordinaator (ERC), mida juhib hetkel Valerie Amos. ERC jälgib ÜRO humanitaarabi juhtimist keerukate hädaolukordade ja loodusõnnetuste puhul. ERC tegutseb ka valitsusasutuste, valitsusvaheliste ja mittevalitsusasutuste hädaabimeetmete teabekeskusena.

UNHCR ja OCHA koostöö sai alguse 1990ndatel ning on äärmiselt mitmekesine – alates osalemisest ÜRO rühmaviisilise lähenemise taktikas kriisidele, mis on seotud riigisiseselt ümberpaigutatud isikutega ja lõpetades ühiste humanitaartegevuste väljatöötamisega.

Tänu eelmisel sajandil toimunud reformile ÜRO süsteemis on välja töötatud rühmaviisilise lähenemise kontseptsioon ning humanitaarabi rahastamist teostatakse uute töövahendite abil.

Need reformisambad on võimaldanud UNHCRil, OCHAl ja nende humanitaarpartneritel arendada tihedamat koostööd nii kohapeal kui ka ülemaailmsel tasemel. UNHCR ja OCHA teevad seda peamiselt ametkondade vahelisi mehhanisme määratleva ametkondade vahelise humanitaarküsimuste alalise komitee (IASC) kaudu. Selle tulemusena luuakse ja arendatakse töövahendeid, millest IASC liikmed juhenduvad normide ja praktiliste juhenditega töötades, eriti valdkondades, mis hõlmavad hindamist, teabe haldamist, varajast hoiatamist ja ettevalmistust, sooküsimuse ja humanitaartegevusega seonduvat ning ühiseid püüdlusi meie töö propageerimisel.

OCHA haldab ka ÜRO hädaabi keskfondi (CERF) — see on ühine fond, kust ÜRO humanitaarabiorganisatsioonid vahendeid saavad. UNHCR rahastab selle abil riigi tasandil toimuvat tegevust.

ÜRO inimõiguste ülemkomissar(??)

ÜRO inimõiguste ülemkomissari (OHCHR) ülesanne on inimõigusi kaitsta ja neid üldsusele tutvustada. Hetkel keskendutakse kolmele valdkonnale: standardite loomine, jälgimine ja kohapealne rakendamine. Genfis paiknevat kontorit juhib Lõuna-Aafrikast pärit Inimõiguste ülemkomissar Navi Pillay. Lisaks on OHCHR sekretariaadiks kolmele ÜRO inimõiguste süsteemi allüksusele: Inimõiguste nõukogule, umbes 40-le sõltumatule ÜRO inimõiguste asjatundjale ning inimõiguste rahvusvaheliste aluslepete järgimist jälgivatele komiteedele. UNHCR vastutab inimõiguste teema sisseviimise eest kõigisse oma valdkondadesse.

Seega teeb UNHCR tihedat koostööd OHCHRiga nii Genfis kui ka kohapeal tagamaks, et ümber asuma sunnitud, kodakondsuseta ja muud UNHCRi sihtgruppi kuuluvad isikud saaksid täielikult rakendada oma inimõigusi sõltumata olukorrast, milles nad viibivad.

UNHCR ootab, et OHCHR jagaks teadmisi, kuidas  inimõigusi oma tööga ühildada, sealhulgas kuidas inimõiguste teemalisi progamme läbi viia. Eeldame, et OHCHR lülitab nimetatud sihtgruppi kuuluvad isikud ka oma tavarutiini, jälgimisprotseduuri ja kohapealsetesse tegevustesse.

UNHCR koordineerib oma üleskutseid OHCHRiga ning nad korraldavad nimetatud sihtgruppidele aeg-ajalt ühiseid kampaaniad, seda eriti riikides, kus inimõiguste organisatsioon kohal on. Sõsarorganisatsioonid koolitavad ühiselt valitsusametnikke, tsiviilühiskonna töötajaid ja üksikisikuid ning sekkuvad ühiselt üksikjuhtudesse.

ÜRO Arenguprogramm(??)

UNDP on ülemaailmne ÜRO arenguvõrgustik, mis propageerib muutusi ning ühendab erinevate riikide teavet, kogemusi ja ressursse, aitamaks inimestel paremat elu luua. UNDP töötab 166 riigis ja aitab neil leida omi lahendusi väljakutsetele nii ülemaailmsel ja riiklikul tasemel. Kohalikku suutlikkust arendades kasutavad riigid nii UNDP kui meie paljude partnerite teadmisi.

ÜRO Rahvastikufond (??)

1969. aastal loodud ÜRO Rahvastikufond on suurim rahvusvaheline allikas elanikkonna abistamisel. Peaaegu neljandik arenguriikide rahastamise kogusummast arenguriikidesse laekub selle organisatsiooni kaudu, mis töötab kolmes peamises valdkonnas: meeste ja naiste viljakuse teema, sealhulgas pere planeerimine; elanikkond ja areng ning sugulisel teel levivate haiguste, nt AIDSi ennetamine. ÜRO Rahvastikufond sõlmis 1995. aasta 30. juunil koostööleppe UNHCRiga, et aidata hinnata põgenike reproduktiivtervisega seotud vajadusi; propageerida meetmeid, mis ennetavad ja pakuvad kaitset seksuaalse vägivalla eest ning ühildada UNHCR terviseteenustega teavet AIDSi ja muude sugulisel teel levivate haiguste kohta.

Mõlemad agentuurid teevad eelnimetatud teemadel koostööd ka teismelisi nõustades.

ÜRO lastefond(??)

ÜRO lastefond (UNICEF) on maailma eesrindlikem laste õiguste propageerija. UNICEF loodi 1946. aastal, et Teises Maailmasõjas laastatud riikide lastele eluvajalikku toitu ja hoolekannet pakkuda. UNICEF on aidanud miljoneid kaitsetuid lapsi ja emasid kogu maailmas.

UNICEF, mis asub New Yorgis, võitis 1965. aastal Nobeli preemia ning tegutseb ligi 200 riigis üle maailma. Hetkel pakub UNICEF humanitaar- ja arenguabi kaitsetutele lastele ja emadele ning keskendub viiele valdkonnale: laste ellujäämine ja areng; põhiharidus ja sooline võrdõiguslikkus; lastekaitse; HIV/AIDSi nakatunud lapsed ning laste õiguste poliitika propageerimine ja selleteemaline koostöö.

Lapsi on ümber asuma sunnitute hulgas miljoneid, mis tähendab, et UNHCRi ja UNICEFi partnerlus on iseenesest mõistetav. 1996. aastal sõlmisid nad suhteid kinnitava vastastikuse mõistmise memorandumi.
Sõsarorganisatsioonid teevad koostööd kõikjal maailmas, nii kauaaegsete põgenike osas kui ka hädaolukordades. Nad tegelevad ümberasunud laste, sealhulgas põgenike, riigisiseselt ümber asunute ning kodakondsuseta laste kaitse, tervishoiu ja hariduse probleemidega.

Nad teevad eriti tihedat koostööd projektides, mis hõlmavad vee puhtust ja sanitaarhügieeni ning lastekaitset ja haridust. Viimase heaks näiteks on Ühisavaldus, mille UNHCR ja UNICEF käivitasid 2007. aastal, rahastamaks Süürias, Jordaanias, Egiptuses ja Liibanonis viibivate kümnete miljonite Iraagi lapspõgenike kooliskäimist.

Maailma toiduabi programm(??)

Maailma toiduabi programm (WFP) on tähtsaim ÜRO agentuur, mis võitleb ülemaailmse näljahäda vastu ja vastutab toidu jagamise eest miljonitele inimestele, sealhulgas põgenikele, riigisiseselt ümber asunutele ja tagasitulijatele. Hädaolukordades viib ta toitu sinna, kus seda vajatakse ning säästab seega sõja, tsiviilkonfliktide ja loodusõnnetuste ohvrite elu,

Maailma Tervishoiuorganisatsioon(??)

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on peamine organ ÜROs, kes rahvusvaheliselt suunab ja koordineerib tervisealast tööd.
WHO on volitatud epideemiaid ennetama ja välja juurima ning üle terve maailma inimeste toitumise, tervishoiu, hügieeni ja elukeskonna tingimusi parandama. Lisaks pakub ta erakorralist meditsiinilist abi, kui mõne riigi valitsus seda nõuab ning varustab erivajadustega gruppe teenuste ja abivahenditega.

ÜRO vabatahtlikud(??)

Programm ÜRO vabatahtlikud (UNV) kutsub vabatahtlikke toetama ülemaailmset rahu ja arengut. UNV aluseks on tõekspidamine, et vabatahtlike liikumise toel areng täiustub ja kiireneb ning et igaüks võib panustada oma aega ja energiat rahu ja arengu edendamisse. Üheskoos teiste partneritega (UNHCR) propageerib UNV vabatahtlike liikumist, ühildab seda arengu planeerimisega ning värbab vabatahtlikke.

1970. aastal Saksamaal Bonnis loodud UNV’d juhib ÜRO Arenguprogramm. UNV värbab igal aastal arendusprojektidesse rohkem kui 7500 vabatahtlikku ning hoiab käigus ülemaailmset interneti eriteenust ühendamaks arenguorganisatsioone vabatahtlikega. Vabatahtlikud on vähemalt kaheaastase töökogemusega vilunud asjatundjad. Nad töötavad enam kui 130 riigis ja 80% neist tuleb arenguriikidest.

UNHCRiga teeb hetkel koostööd umbes 1000 ÜRO vabatahtlikku aastas. Vabatahtlikud on mitmetes operatsioonides olnud UNHCR meeskonna osaks, sealhulgas Afganistanis, Balkanimaades, Kolumbias, Ecuadoris, Iraagis, Pakistanis, Somaalias, Sudaanis, Süürias, Sri Lankas ja Ida-Timoris.

2000. aasta detsembris, UNHCRi 50. aastapäeval, andis endine põgenike ülemkomissar Sadako Ogata UNV’le üle hinnatud Nanseni põgenikepreemia, tunnustamaks põgenikega tehtud tööd.

2011. aastal tähistas UNV rahvusvahelist vabatahtlike 10. aastapäeva, tunnustades vabatahtlike liikumist ja lisades sellele uut energiat. Lisaks tõstis UNV sel aastal esile kõigi vabatahtlike elutähtsat rolli ja nende panust UNHCRil volituste täitmisse.

Selleks, et töötada vabatahtlikuna muudes riikides, mitte oma kodumaal, registreerige ÜRO vabatahtlikuks. Lisateavet selle kohta, kuidas saada online-vabatahtlikuks ja UNV vabatahtlike internetiteenistuse kohta leiate, kui külastate vabatahtlike internetiteenistuse portaali.