Kelias į priekį sustiprintos politikos ir praktikos, skirtos nelydimiems ir atskirtiems vaikams Europoje, link

Europos regioniniuose ir nacionaliniuose įstatymuose numatyta tvirta vaikų apsaugos sistema, grindžiama tarptautiniais standartais. Tačiau šie įstatymai neturėjo nuolatinio teigiamo poveikio vaikų pabėgėlių ir migrant gerovei. Vietoj to vaikai, valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos dažnai susiduria su sudėtingomis, painiomis, brangiomis ir biurokratinėmis procedūromis, o jos taikomos neatsižvelgiant į geriausius nelydimų ir atskirtų vaikų interesus.

Jungtinių Tautų (JT) vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuras (UNHCR), JT vaikų fondas (UNICEF) ir Tarptautinis gelbėjimo komitetas (IRC) patvirtino konsultavimosi procesą, skirtą padėti valstybėms geriau organizuoti jų atsaką, kad būtų užtikrinta nelydimų ir atskirtų vaikų Europoje apsauga, t. y. sustiprintos politikos ir praktikos veiksmų planą.

Šis procesas apėmė tris konsultacijas, kuriose dalyvavo apie 100 specialistų (globėjų, psichologų, socialinių darbuotojų, teisininkų, mokytojų ir kt.) beveik iš visų Europos šalių, dalyvaujančių dabartinėje pabėgėlių ir migrantų krizės apskritojo stalo diskusijoje su devyniomis Europos valstybėmis, konsultaciją su Europos Sąjungos (ES) lygio dalyviais ir individualias arba grupines diskusijas su daugiau nei 50 Europoje gyvenančių nelydimų ir atskirtų vaikų.

Per konsultacijas pateiktos konkrečios judėjimo į priekį rekomendacijos (jos pateiktos šiame dokumente), skirtos pasiekti veiksmingiems, taupiems ir suderintiems procesams, kurie užtikrintų, kad vaikai būtų apsaugoti ir galėtų naudotis procedūromis ir sprendimais, atitinkančiais geriausius jų interesus. Esame labai dėkingi visiems dalyviams, ypač vaikams, už jų vertingą indėlį.

Šio dokumento versijas lietuvių bei anglų kalbomis galima rasti UNHCR dokumentų puslapyje RefWorld.