Tiesiskā aizsardzība

UNHCR pamatuzdevums, kas balstās 1951. gada Ženēvas Konvencijā par bēgļiem, ir nodrošināt to cilvēku starptautisku aizsardzību visā pasaulē, kas bijuši spiesti pamest savas mājvietas.

Mūsu organizācija veicina bēgļu pamata cilvēktiesību ievērošanu un nodrošina, lai viņi netiktu piespiedu kārtā atgriezti valstī, kurā viņiem draud vajāšana. Mēs palīdzam viņiem atgriezties dzimtenē tad, kad apstākļi to ļauj, integrēties patvēruma valstīs vai pārcelties uz trešajām valstīm. Tāpat mēs sekmējam starptautisku vienošanos par bēgļiem slēgšanu, palīdzam valstīm izveidot patvēruma struktūrvienības un darbojamies kā starptautisks, modrs bēgļu jautājumu uzraudzītājs.

Aizturēšana

Patvēruma meklētāju un bēgļu aizturēšana ir kļuvusi par ikdienišķu parādību vairākās valstīs. Tai ir nopietnas, ilgstošas sekas gan atsevišķām personām, gan ģimenēm. UNHCR uztrauc tas, ka imigrantiem, jo īpaši bērniem, vairāk un vairāk piemēro aizturēšanu. Mēs apskatām šo praksi dokumentā “Globālā stratēģija – aizturēšanas sekas 2014-2019”, kura mērķis ir palīdzēt valdībām mainīt rīcību tā, lai patvēruma meklētāju aizturēšana būtu ārkārtas, nevis ikdienas parādība.

Saskaņā ar minēto globālo stratēģiju mēs strādājam ar valdībām, starptautiskām un nacionālām nevalstiskām organizācijām un citām attiecīgi ieinteresētām pusēm, lai risinātu dažus no galvenajiem jautājumiem un problēmām saistībā ar valdību aizturēšanas politiku un praksi.

Stratēģijas trīs galvenie mērķi ir

  • izbeigt bērnu aizturēšanu;
  • nodrošināt, lai likumos būtu paredzētas alternatīvas aizturēšanai un tās tiktu īstenotas praksē;
  • nodrošināt, lai aizturēšanas apstākļi gadījumos, kad aizturēšana ir nepieciešama un nenovēršama, atbilstu starptautiskiem standartiem, cita starpā nodrošinot UNHCR un/vai mūsu partneriem piekļuvi imigrācijas aizturēšanas vietām un veicot regulāru uzraudzību.

Globālā stratēģija tiks īstenota gan valsts, gan reģionālā līmenī, izveidojot īpašus nacionālos rīcības plānus. Tajos tiks iekļauti īpaši pasākumi un iniciatīvas, ko nepieciešams ieviest, lai sasniegtu vispārīgos globālos mērķus. Šo pasākumu un iniciatīvu vidū būs iestāšanās par kopīgajiem mērķiem, informētības veicināšana un kampaņu rīkošana, sadarbības un kapacitātes uzlabošana, partnerību stiprināšana, informācijas apmaiņa, datu vākšana un ziņojumu sastādīšana, pētniecība un uzraudzība.

UNHCR ir noteikusi vairākas valstis, ar kurām tas sāks strādāt, lai pārskatītu aizturēšanas praksi un pilnveidotu alternatīvas aizturēšanai, tostarp Kanādu, Ungāriju, Indonēziju, Lietuvu, Malaiziju, Maltu, Meksiku, Taizemi, Apvienoto Karalisti, Amerikas Savienotās Valstis un Zambiju. UNHCR plāno paplašināt šo valstu grupu nākamajos piecos gados.

Aizsardzības politika un juridiskās konsultācijas

UNHCR kā 1951. gada Konvencijas un tās 1967. gada Protokola sargātājs ir ieinteresēts savu pētījumu rezultātus par tieslietu un aizsardzības politiku padarīt pieejamus lēmumu pieņēmējiem, akadēmiķiem, juristiem, tiesnešiem, NVO un sabiedrībai vispār.

Starptautiskās aizsardzības departaments ar tā Aizsardzības politikas un juridisko konsultāciju nodaļas palīdzību ir uzsācis juridiskās izpētes un aizsardzības politikas rakstu sēriju. Gaidīsim jūsu komentārus – lūdzu, sūtiet tos e-pastā Aizsardzības politikas un juridisko konsultāciju nodaļai (PPLA). (🇬🇧)