'
;

Tiesiskums un pārejas tiesiskums

Tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošana ir bēgļu, repatriantu un bezvalstnieku aizsardzības būtība. Tādēļ daudzu UNHCR darbību mērķis ir palīdzēt stiprināt juridiskās struktūras, kas veicinātu tiesiskumu attiecībā uz personām, kuru vārdā darbojas UNHCR.

Izpildot savu pamatuzdevumu, proti, nodrošinot starptautisku aizsardzību bēgļiem, UNHCR veicina pievienošanos starptautiskiem instrumentiem, kas ir saistīti ar bēgļiem, un citiem attiecināmajiem cilvēktiesību instrumentiem. UNHCR nodrošina tehniski juridisku palīdzību valstu juridiskajām, administratīvajām vai tiesu struktūrām, tostarp palīdz pārskatīt likumprojektus. Tāpat tas nodrošina apmācību valdību ierēdņiem un veicina ar bēgļiem un cilvēktiesībām saistītu saturu iekļaušanu mācību kursos policistiem, imigrācijas un tiesas ierēdņiem.

Lai atjaunotu valsti pēc konflikta un veidotu apstākļus, kas veicina atgriešanos, centrāla nozīme attiecībā uz brīvprātīgās repatriācijas pasākumiem ir efektīvai cilvēktiesību aizsardzībai un veicināšanai, tostarp, izmantojot iestādes, kuras atbalsta tiesiskumu. No UNHCR viedokļa brīvprātīgas repatriācijas pamatā ir atgriešanās apstākļos, kuros ir nodrošināta fiziskā, juridiskā un materiālā drošība gan atgriešanās laikā, gan pēc tam un kuri ir vērsti uz pilnīgu nacionālās aizsardzības atjaunošanu. Izcelsmes valstu tiesību sistēmas, tostarp tradicionālās juridiskās struktūras, bieži ir jāatjauno un/vai jāpārveido. UNHCR noskaidro juridiskos un administratīvos atgriešanās šķēršļus un darbojas, lai tos novērstu. UNHCR ciešā sadarbībā ar citām organizācijām nodrošina ekspertu konsultācijas un tehnisku atbalstu tiesību aktu izstrādei attiecībā uz pilsonību, īpašumiem, dokumentāciju un atgriešanos. Turklāt UNHCR ir iesaistīts tiesas locekļu spēju veidošanā, nodrošinot tehnisku un materiālu palīdzību, kā arī veidojot ceļojošo tiesu projektus attālās vietās, kur vietējie resursi nav pietiekami, lai nodrošinātu pilnīgu piekļuvi tiesām. Lai panāktu ilgtspējīgu atgriešanos, UNHCR attīsta mehānismus, kas veicina uzticības vairošanu un mierīgu līdzāspastāvēšanu. Samierināšanās ir process, kas norit kopienu iekšienē un to starpā un kam ir vajadzīgs ilgtermiņa redzējums. Tomēr agrīnās stadijās, kad nācija atgūstas no konflikta situācijas, starptautisks atbalsts bieži vien var būt lietderīgs, lai palīdzētu spert pirmos soļus.

Tajā pašā laikā UNHCR ir aktīvi iesaistīts pārejas tiesiskuma atbalstā. Cilvēktiesību un cilvēktiesību normu rupju pārkāpēju tiesiskā vajāšana pēckonflikta laikā ir vispārīgi atzīts un būtisks konfliktu risināšanas elements un līdzeklis plaisu novēršanai starp sašķeltām kopienām. Bēgļi kā cilvēktiesību pārkāpumu upuri ir ieinteresēti, lai tiktu veiktas šādas viņu reintegrāciju sekmējošas darbības. Kamēr pilsonība un cilvēku spēja īstenot ar pilsonību saistītas tiesības nodrošina nepieciešamo dzīves stabilitāti, bezvalstniecība ir cilvēku nedrošības, piespiedu pārvietošanas un asu konfliktu avots, kas var apdraudēt valsts un reģionālo stabilitāti. Tāpēc nepārprotami pilsonības tiesību akti un administratīvā prakse, kas atbilst starptautiski atzītiem cilvēktiesību standartiem, ir būtiski tiesiskuma elementi. Ar bezvalstniecību saistītu situāciju risināšana, iespējams, ir centrālais uzdevums konfliktu pamatcēloņu risināšanā, kā arī samierināšanās nostiprināšanā pēckonfliktu vidēs. UNHCR ir sniegtas pilnvaras palīdzēt bezvalstniekiem un aktīvi sekmēt bezvalstniecības mazināšanu. Saistībā ar šīm pilnvarām tas sniedz tehniskus padomus un atbalstu valdībām attiecībā uz pievienošanos 1954. gada Konvencijai par bezvalstnieka statusu un 1961. gada Konvencijai par bezvalstniecības mazināšanu. UNHCR valdībām sniedz padomus par to, kā izveidot efektīvu tiesisku pamatu, lai novērstu un mazinātu bezvalstniecību un aizsargātu bevalstnieku tiesības. Turklāt pēdējo gadu laikā UNHCR arvien biežāk sniedz valstīm konkrētu operatīvo atbalstu, lai risinātu ilgstošas vai ieilgušas bezvalstniecības situācijas.