Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Valdības un partneri

Lai mūsu organizācija varētu pienācīgi īstenot mums uzticēto pienākumu — aizsargāt miljoniem cilvēku visā pasaulē — mēs sadarbojamies ar ļoti dažādiem atbalstītājiem un partneriem.

Mēs uzturam partnerattiecības gan ar valdībām, gan nevalstiskajām organizācijām, privāto sektoru, pilsonisko sabiedrību un bēgļu kopienām.

Mēs vācam līdzekļus ar valdību, fondu un privāto atbalstītāju palīdzību, lai varētu bēgļiem operatīvi nodrošināt pārtiku, pajumti un citas nepieciešamās lietas, kuras izplata mūsu īstenošanas partneri. Ilgtermiņa risinājumi ir atkarīgi arī no pilsoniskās sabiedrības un pašu bēgļu iesaistīšanās.

Lai arī mūsu darbs ir cieši saistīts ar bēgļu aizsardzību, mūsu vispārējā misija ir operatīvi atbalstīt un koordinēt dažādas iesaistītās valsts un privātā sektora organizācijas, kuras darbojas bēgļu interešu labā.

Krīzes reģionos UNHCR darbība tiek pārvaldīta ar reģionālo biroju, filiāļu, apakšbiroju un vietējo biroju palīdzību. Augstā komisāra pārstāvji vada operācijas valstīs, kurās darbojas aģentūra, tomēr ir arī daudz reģionālo pārstāvju.

 

10 Fakti Par Bēgļiem

10 Fakti Par Bēgļiem

UNHCR, ANO Bēgļu aģentūra, piedāvā 10 svarīgus fakus par bēgļiem, lai veicinātu uz faktiem balstītas diskusijas.

Ziņojums par izglītību

Ziņojums par izglītību

UNHCR (ANO Bēgļu aģentūra) aicina dalībvalstis pielikt pūles starptautiskā līmenī, lai nodrošinātu vidējo izglītību bēgļu bērniem un jauniešiem, jo šo skolās un universitātēs uzņemto bērnu un jauniešu skaits joprojām ir kritiski zems.

ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) jaunākajā ziņojumā uzsver, ka koronavīruss ir nopietns drauds bēgļu izglītībai – puse no bēgļu bērniem visā pasaulē neapmeklē skolu.

ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) jaunākajā ziņojumā uzsver, ka koronavīruss ir nopietns drauds bēgļu izglītībai – puse no bēgļu bērniem visā pasaulē neapmeklē skolu.

Šodien publicētajā ziņojumā “Coming Together for Refugee Education” (“Kopīgā cīņā par bēgļu izglītību”) ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) brīdina par starptautiskās sabiedrības iesaistīšanās nepieciešamību, lai novērstu postošās sekas, ko atstājis Covid-19 uz bēgļu izglītības iegūšanu – miljoniem gados jaunu bēgļu, kuri dzīvo pasaules vismazāk aizsargātajās kopienās, iespējas izglītoties tiks būtiski ietekmētas. Šajā ziņojumā izmantoti kopējie dati  par uzņemšanu skolās 2019./2020. mācību gadā.  Ziņojumā pieminēts, ka, lai gan Covid-19 ir atstājusi nelabvēlīgu ietekmi uz bērnu izglītību visās valstīs, bēgļu bērni ir īpaši nelabvēlīgā situācijā. Pirms pandēmijas iespējamība, ka bērns neapmeklēs skolu, bēgļu bērnu vidū bija divreiz […]