Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Valdības un partneri

Lai mūsu organizācija varētu pienācīgi īstenot mums uzticēto pienākumu — aizsargāt miljoniem cilvēku visā pasaulē — mēs sadarbojamies ar ļoti dažādiem atbalstītājiem un partneriem.

Mēs uzturam partnerattiecības gan ar valdībām, gan nevalstiskajām organizācijām, privāto sektoru, pilsonisko sabiedrību un bēgļu kopienām.

Mēs vācam līdzekļus ar valdību, fondu un privāto atbalstītāju palīdzību, lai varētu bēgļiem operatīvi nodrošināt pārtiku, pajumti un citas nepieciešamās lietas, kuras izplata mūsu īstenošanas partneri. Ilgtermiņa risinājumi ir atkarīgi arī no pilsoniskās sabiedrības un pašu bēgļu iesaistīšanās.

Lai arī mūsu darbs ir cieši saistīts ar bēgļu aizsardzību, mūsu vispārējā misija ir operatīvi atbalstīt un koordinēt dažādas iesaistītās valsts un privātā sektora organizācijas, kuras darbojas bēgļu interešu labā.

Krīzes reģionos UNHCR darbība tiek pārvaldīta ar reģionālo biroju, filiāļu, apakšbiroju un vietējo biroju palīdzību. Augstā komisāra pārstāvji vada operācijas valstīs, kurās darbojas aģentūra, tomēr ir arī daudz reģionālo pārstāvju.