Krig, vold og forfølgelse resulterer i tidenes høyeste antall personer som er tvunget på flukt.

Krig, vold og forfølgelse tvinger flere mennesker enn noensinne til å bli fordrevet med tvang, ifølge en rapport utgitt i dag av UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger.

Syrian war orphans Mohammed Adlani (left), 8, and Mohammed Chami, 11, take a bus to school from the Islamic Charity Association Orphanage in Homs. © UNHCR/Andrew McConnell

Krig, vold og forfølgelse tvinger flere mennesker enn noensinne til å bli fordrevet med tvang, ifølge en rapport utgitt i dag av UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger.

UNHCRs nye Global Trends Report, organisasjonens store årlige undersøkelse av situasjonen for verdens flyktninger, fastslår at ved utgangen av 2016 var 65,6 millioner personer som er tvunget på flukt verden over – mer enn 300 000 flere personer enn året før. Dette representerer et enormt antall personer som trenger beskyttelse.

Tallet på 65,6 millioner kan deles inn i tre grupper. Den første er flyktninger. 22,5 millioner flyktninger er det høyeste tallet noensinne. Av disse er 17,2 millioner under UNHCRs ansvar, og resten er palestinske flyktninger registrert hos vår søsterorganisasjon UNRWA. Konflikten i Syria medfører flest flyktninger (5,5 millioner), men i 2016 var den største nye faktoren Sør-Sudan, der det katastrofale bruddet på fredsprosessen i juli samme år resulterte i 739 900 flyktninger ved årets slutt (og 1,87 millioner per i dag).

Den andre gruppen er internt fordrevne. Der var det 40,3 millioner internt fordrevne ved utgangen av 2016, sammenlignet med 40,8 millioner året før. De største tallene for internt fordrevne finner vi i Syria, Irak og Colombia (som fortsatt har et høyt antall internt fordrevne). Internt fordrevne finnes dog over hele verden og står for nesten to tredjedeler av de som tvinges på flukt globalt. 

Den tredje gruppen er asylsøkere, personer som har flyktet fra landet sitt og søker internasjonal beskyttelse som flyktninger. Ved utgangen av 2016 var antall personer som søker asyl 2,8 millioner på verdensbasis.

Disse tallene viser de enorme menneskelige kostnadene av krig og forfølgelse verden over: 65,6 millioner betyr at i verden i dag er i gjennomsnitt én av hver 113. person fordrevet – en populasjon som er større enn verdens 21. mest folkerike land, Storbritannia.

«Dette er et uakseptabelt antall personer, og mer enn noensinne er behovet stort for solidaritet og et felles mål om å forebygge og løse kriser og sammen sikre at verdens flyktninger, internt fordrevne og asylsøkere er beskyttet og tatt vare på mens vi prøver å finne løsninger», sier FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi. «Vi må finne bedre løsninger for disse gruppene. En verden i konflikt trenger besluttsomhet og mot, ikke frykt.»

Blant rapportens viktigste funn er at spesielt den nye tvangsforflytningen fortsatt er svært høy. Av de 65,6 millioner menneskene som var tvangsforflyttet globalt ble 10,3 millioner fordrevet i løpet av 2016, ca. to tredjedeler av dem (6,9 millioner) flyktet innen eget land. Det tilsvarer at en person blir internt fordrevet hvert tredje sekund – mindre enn tiden det tar å lese denne setningen. 

Samtidig medførte retur av flyktninger og internt fordrevne til hjemmene deres, kombinert med andre løsninger som gjenbosetting i tredjeland, at noen fikk muligheten til bedre levekår i 2016. 37 land tok til sammen imot 189 300 flyktninger for gjenbosetting. Rundt en halv million andre flyktninger var i stand til å vende tilbake til hjemlandene sine. Om lag 6,5 millioner internt fordrevne returnerte til  opprinnelsesområdene sine – selv om situasjonen for mange var langt fra ideell og utsiktene deres forble usikre.

Globalt sett var de fleste flyktninger ved utgangen av 2016 – 84 prosent – i lav- eller mellominntektsland, hvorav én av tre (4,9 millioner personer) var i de minst utviklede landene. Denne store ubalansen gjenspeiler blant annet den pågående mangelen på internasjonal konsensus om mottagelse av flyktninger og mange fattige lands geografiske nærhet til konfliktområder. Den illustrerer også at land og samfunn som støtter flyktninger og andre fordrevne må få solid støtte og ressurser. Mangel på dette kan skape ustabilitet, få konsekvenser for livreddende humanitært arbeid eller føre til sekundær migrasjon. 

I forhold til befolkningen, står Syria fortsatt for det største antallet fordrevne totalt, med 12 millioner mennesker (nesten to tredjedeler av befolkningen) er enten internt fordrevet eller utenlands som flyktninger eller asylsøkere. Hvis vi ikke inkluderer den langtvarende palestinske flyktningssituasjonen, var afghanerne den nest største befolkningen (4,7 millioner) etterfulgt av irakere (4,2 millioner) og sør-sudanesere (verdens raskest voksende populasjon av fordrevne med 3,3 millioner flyktninger ved årets slutt).

Barn, som utgjør halvparten av verdens flyktninger, fortsetter å bære en uforholdsmessig stor del av byrden, spesielt grunnet at de er så sårbare. Dessverre ble det mottatt 75 000 asylsaker fra barn som reiste alene eller skilt fra foreldrene sine. Det påpekes i rapporten at dette tallet sannsynligvis er lavere enn det reelle  antallet.

UNHCR anslår  at minst 10 millioner personer var uten statsborgerskap eller utsatt for statsløshet ved utgangen av 2016. Imidlertid ble data registrert av regjeringer og kommunisert til UNHCR begrenset til 3,2 millioner statsløse i 74 land. 

Globale trender er en statistisk vurdering av de som er tvunget på flukt, og dermed er en rekke viktige utviklinger i flyktningsituasjonen i 2016 ikke tatt med. Det gjelder blant annet økt politisering av asylspørsmål i mange land og økende restriksjoner på tilgang til beskyttelsestiltak i enkelte regioner, men også positive utviklinger som det historiske toppmøtet om flyktninger og migranter i september 2016 og den svært viktige New York-erklæringen, det nye omfattende rammeverket for håndtering av migrasjon og flyktningkriser som omfatter hele samfunnet, og ikke minst generøsiteten vertslandene og regjeringer som donerer penger viser flyktninger og andre folk som er fordrevet.

UNHCR leverer hvert år en rapport om globale trender. Den er basert på egne data, dataene UNHCR mottar fra partneren Internal Displacement Monitoring Center og data fra regjeringer.

 

Kontakt:

Caroline Bach

Associate Communication Officer | Spokesperson for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden

Office: +46 (0)8 457 4874
Mobile: +46 (0)709 16 57 19

Email Caroline