Antallet flyktninger og fordrevne i verden er nå over 70 millioner. FNs høykommissær for flyktninger oppfordrer til økt solidaritet.

Antall mennesker som flykter fra krig, forfølgelse og konflikt overskred 70 millioner i 2018. Dette er det høyeste nivået UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger, noensinne har sett i løpet av organisasjonens nesten 70 års virke.

© UNHCR/Andrew McConnell

Data fra UNHCRs årlige Global trends-rapport, utgitt i dag, viser at minst 70,8 millioner mennesker nå er tvangsfordrevet. For å sette dette i perspektiv, er det dobbelt så mange som for 20 år siden, 2,2 millioner mer enn for ett år siden, og tilsvarer en befolkning på størrelse mellom innbyggertallet i Thailand og Tyrkia.

Tallet 70,8 millioner er konservativt, spesielt siden det kun delvis gjenspeiler krisen i Venezuela. Basert på informasjon fra de landene de har flyktet til, har totalt har rundt fire millioner venezuelanere forlatt landet sitt, noe som gjør dette til en av verdens største flyktningskriser i senere tid. Selv om de fleste trenger internasjonal beskyttelse, har til dags dato kun rundt en halv million av dem tatt skrittet ved å offisielt søke asyl.

“Det vi ser av disse tallene er en ytterligere bekreftelse av en langsiktig trend med et økende antall mennesker som trenger beskyttelse fra krig, konflikt og forfølgelse. Selv om måten flyktninger og migranter omtales på ofte skaper splittelse, bevitner vi også en overflod av sjenerøsitet og solidaritet, særlig i samfunn som selv huser et stort antall flyktninger. Vi opplever også et enestående engasjement fra nye aktører, inkludert utviklingsaktører, private virksomheter og individer, som ikke bare gjenspeiler, men også leverer i tråd med intensjonen til Global Compact on Refugees,” sa Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger. “Vi må bygge videre på disse positive eksemplene, og uttrykke all vår solidaritet til de mange tusen uskyldige som hver dag tvinges til å flykte fra hjemmene sine.”

Innenfor de 70,8 millionene i Global Trends-rapporten, finnes tre hovedgrupper. Den første gruppen er flyktninger, de som tvinges til å flykte fra sine hjemland på grunn av konflikt, krig eller forfølgelse. I 2018 hadde antall flyktninger nådd 25,9 millioner på verdensbasis – 500 000 mer enn i 2017. Inkludert i dette tallet er 5,5 millioner palestinske flyktninger som mottar hjelp fra FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA).

Den andre gruppen er asylsøkere – personer utenfor deres opphavsland som mottar internasjonal beskyttelse, men fortsatt venter på utfallet av deres søknad på flyktningsstatus. Ved utgangen av 2018 var det nesten 3,5 millioner asylsøkere i verden.

Den tredje og største gruppen, på 41,3 millioner, er mennesker som er fordrevet til andre områder innenfor deres eget land, en kategori ofte henvist til som internt fordrevne mennesker eller IDP-er (internally displaced person).

Veksten i antall fordrevne er fortsatt større enn det antallet fordrevne mennesker det lyktes å finne løsninger for. Den beste løsningen for alle flyktninger er at de kan returnere hjem på frivillig basis, på trygt og verdig vis. Andre løsninger inkluderer integrering i det samfunnet de har flyktet til eller at de får komme til et tredje land som kvoteflyktninger. Men kun 92 400 kvoteflyktninger ble gjenbosatt i 2018, mindre enn 7 prosent av de som venter på å gjenbosettes. Rundt 593 800 flyktninger kunne returnere hjem, mens 62 600 ble naturalisert.

“For enhver flyktningsituasjon, uansett hvor den er, uansett hvor lenge den har foregått, må det være et varig fokus på løsninger og å fjerne det som kommer i veien for at folk kan returnere hjem,” sa Grandi. “Dette er komplisert arbeid der UNHCR fortsetter å engasjere seg, men det krever også at alle land kommer sammen for fellesskapets beste. Det er en av de største utfordringene i vår tid.”

 

Global Trends 2018 – 8 fakta du må vite om flyktninger

  • BARN: I 2018 var annenhver flyktning et barn, og mange av dem (111 000) var alene og uten familiene sine.
  • SMÅBARN: Uganda rapporterte om 2 800 flyktningbarn på fem år eller yngre, alene eller separert fra familiene sine.
  • URBANT FENOMEN: Som flyktning er det mer sannsynlig at du bor i en småby eller by (61 %) enn på landet eller i en leir.
  • RIK OG FATTIG: Høyinntektsland er i gjennomsnitt vertskap for 2,7 flyktninger per 1000 innbyggere. Mellom- og lavinntektsland er gjennomsnittlig vertskap for 5,8. De fattigste landene er vertskap for en tredjedel av alle verdens flyktninger.
  • HVOR: Rundt 80 % av flyktningene bor i nabolandene til deres opphavsland.
  • VARIGHET: Nesten 4 av 5 flyktninger befinner seg i flyktningsituasjoner som har vart i minst fem år. Én av fem i situasjoner som har vart i 20 år eller mer.
  • NYE ASYLSØKERE: Det største antallet nye asylsøknader i 2018 kom fra venezuelanere (341 800).
  • SANNSYNLIGHET: Andelen av menneskeheten som er flyktninger, asylsøkere eller internt fordrevne vokste i 2018 til 1 av 108. For ti år siden var det 1 av 160.