FN-organer hilser den første relokaliseringen av enslige mindreårige fra Hellas velkommen

FN-organene sender sterk oppfordring til EUs medlemsland om å følge opp tidligere lovnader.

To enslige, mindreårige asylsøkere studerer avgangstavlen på en flyplass i Athen før de skal gå ombord i et charterfly som tar dem til Luxembourg som en del av EUs nye relokaliseringsplan.© UNHCR/Achilleas Zavallis

IOM, Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, UNHCR, FNs flyktningorganisasjon, og UNICEF, FNs barnefond, hilser velkommen den første relokaliseringen av 12 enslige mindreårige asylsøkere fra Hellas til Luxembourg. Barna, som har bodd flere måneder i overfylte mottak- og identifiseringssenter på øyene Lesbos, Samos og Khios, ankom trygt til Luxembourg i ettermidag. Tyskland er i ferd med å relokalisere en annen gruppe enslige mindreårige fra Hellas som etter planen skal ankomme senere denne uken.

Dette er de første relokaliseringene som er del av et EU-initiativ for 1 600 enslige mindreårige der ti medlemsland formelt har sagt at de kan bidra.

De tre FN-organene ser på ankomsten i Luxembourg som en positiv og motiverende start på et større arbeid med å relokalisere sårbare barn fra Hellas i ukene som kommer. FN-organene anerkjenner fremskrittene Hellas, Luxembourg og Germany har fått til for å relokalisere enslige barn på en måte som ivaretar prinsippet om barnets beste, tar hensyn til deres internasjonale beskyttelsesbehov og tar familieforhold med i betraktning.

Relokaliseringen er humane og konkrete eksempler på europeisk solidaritet. Europakommisjonens koordineringsrolle har også vært strengt nødvendig for å finne regionale og varige løsninger for de mest sårbare barna. FN-organene påpeker også at det er på tide å gå videre fra engangsløsninger til å etablere mer forutsigbare ordninger for relokalisering innenfor EU som gir resultater også på lang sikt.

“Nødvendigheten av dette viktige initiative blir enda mer tydelig nå når vi står overfor utfordringene med COVID-19. Relokalisering av sårbare barn i en ekstra krevende tid, sender et sterkt signal om europeisk solidaritet, og vi håper å se en utvidelse i nær fremtid,” sa Ola Henrikson, IOMs regionale direktør for EØS-landene, EU og NATO.

Dagens relokalisering av 11 gutter og en jente, to syrere og ti afghanere i alderen 11 til 15, har blitt ledet av den greske regjeringen og Luxembourg, med støtte fra Europakommisjonen, UNHCR og IOM.

UNHCR, sammen med Det europeiske asylstøttekontoret (EASO) og greske NGO-partnere – Metadrasi og Praksis – har hjulpet de greske myndighetene med å identifisere de enslige barna som relokaliseres og ivaretatt deres interesser. Dette i tett samarbeid med Spesialsekretæren for beskyttelse av enslige mindreårige i det greske Migrasjons- og Asyldepartementet, Eirini Agapidaki. En identifisering av barnets beste ble også gjennomført for 52 enslige mindreårige som kom til Athen fra de greske øyene idag tidlig og som skal reise til Tyskland på lørdag.

“Tolv barn går nå en lysere fremtid i møte i et nytt land,” sa Philippe Leclerc, UNHCRs Representant i Hellas. “UNHCR har jobbet uten stans sammen med Hellas, EASO og NGOene for å sikre at barnenes beste blir ivaretatt fullt ut. Europeiske land må jobbe sammen for å dele ansvaret med Hellas og sørge for at alle enslige mindreårige er trygge og blir tatt hand om.”

Før avreise fra Hellas, ble barna flyttet fra øyene til et IOM-senter i Athen. IOM gjennomførte helseundersøkelser av barna. De ble alle testet for COVID-19, og alle testene var negative.

IOM organiserte flyreisen og hadde orienteringsmøter om resien med alle barna på forhånd. De fikk informasjon om hvordan reisen skulle gå til og om ankomsten til Luxembourg. IOM-personell reiste sammen med barna og sørget for en trygg overlevering til relevante myndigheter og partnere i Luxembourg.

Ved ankomst må barna være sikret en trygg bosituasjon og støtte fra lokalsamfunnet som legger til rette for integrering, inkludert i tiden mens de er i den obligatoriske karantenen. Barn bør ikke bosettes i store senter og må få rask tilgang til helsetjenester, psykososial støtte, utdanning og andre elementære tjenester.

“Jeg håper dagens vellykkede relokalisering fører til at andre medlemsland i EU som tidligere har sagt seg villige til å bidra, nå tar affære,” sa Afshan Khan, UNICEFs regionale direktør for Europa og Sentral-Asia og spesialkoordinator for flyktninger og migranter i Europa. “Dette er helt nødvendig. Barn som behøver å relokaliseres er de mest sårbare og de som trenger beskyttelse mest. Det er også en konkret måte å støtte arbeidet greske myndigheter har med å passe på tusenvis av flyktningbarn og migrantbarn.”

UNICEF, UNHCR og IOM har jobbet tett for å etablere standarder for hvilke barn som skal prioriteres for relokalisering. I et felles dokument fra de tre FN-organene, “Minimum Child Protection Standards for Identification of Unaccompanied and separated Children to be Relocated from Greece to other countries in the European Union” vektlegger at disse standardene må ha rotfeste i internasjonale, barnerettslige rammeverk, inkludert Barnekonvensjonen og Flyktningkonvensjonen fra 1951 som legger grunnlaget for de hensyn som tas når behovet for internasjonal beskyttelse oppstår.

I tillegg til behovet for internasjonal beskyttelse, er det flere andre prinsipp som styrer prioriteringen, og utvelgelsen bør være så fleksibel som mulig for å åpne for at flere former for sårbarhet kan føre til relokalisering. FN-organene sier at uansett, i alle saker, skal en vurdering av hva som er best for barnet gjennomføres med mål om å finne den beste løsningen for hvert enkelt barn.

Allerede tidlig i april var det mer enn 5 200 enslige mindreårige i Hellas i umiddelbart behov for en løsning som inkluderte hurtigbehandling, familiegjenforening og relokalisering. Blant dem er det mer enn 1 600 som star i umiddelbar fare for å bli utnyttet eller offer for voldshandlinger, og som lever i usikre forhold i overbefolkede senter på greske øyer i Egerhavet. EU and medlemslandenes støtte er helt nødvendig for å sørge for at de i første omgang får beskyttelse i Hellas, i tillegg til at de på lengre sikt kan havne i en bedre situasjon, blant annet gjennom relokalisering.

_______________

Om IOM
Etablert i 1951, er IOM det ledende FN-organet for migrasjon, og jobber tett med regjeringer og ikke-statlige aktører. IOM jobber for å sikre en ryddig og human styring av migrasjonen, for å fremme internasjonalt samarbeid om migrasjon, gi støtte i arbeidet med å finne løsninger på migrasjonsutfordringene og gi hjelp til migranter i nød, inkludert flyktninger og internt fordrevne. For mer informasjon om IOM, besøk https://www.iom.int/.

Om UNICEF
UNICEF jobber i noen av verdens tøffeste områder, i et forsøk på å nå de verst stilte barna i verden. Vi jobber i mer enn 190 land og områder, for hvert eneste barn, overalt, for å bygge en bedre verden for alle. For mer informasjon om UNICEF og arbeidet for barn, besøk www.unicef.org/eca