Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'Kvinde holder barn i sine arme
;

Beskyttelse

Under normale omstendigheter er det det enkelte landets myndigheter som garanterer for borgernes grunnleggende menneskerettigheter og fysiske sikkerhet. Men folk som er på flukt mister dette sikkerhetsnettet.

Folk på flukt fra krig eller forfølgelse kan være svært sårbare. De har ingen beskyttelse fra hjemlandet, og mange ganger er det nettopp myndighetene i hjemlandet deres som forfølger dem. Hvis de ikke får innreise eller beskyttelse i et annet land, kan de være henvist til en uakseptabel situasjon der grunnleggende rettigheter, sikkerhet og til og med livet deres står i fare.

UNHCR har som målsetting å ivareta de grunnleggende menneskerettighetene for fordrevne eller statsløse i det landet der de har søkt asyl eller har vanlig opphold, samt sikre at de ikke kan returneres mot sin vilje til et land der de risikerer å bli forfulgt. Vi hjelper også flyktninger å finne løsninger på lengre sikt, det være seg frivillig retur til hjemlandet, integrering i asyllandet eller bosetting i et tredjeland.

I mange land jobber medarbeiderne våre side om side med samarbeidspartnerne våre i alt fra hovedsteder til avsidesliggende leire og grenseområder. Oppgaven deres er å bidra til eller gi flyktningene juridisk og fysisk beskyttelse og minimere risikoen for vold – inkludert seksuelle overgrep – noe mange flyktninger blir utsatt for, også i asyllandene. Målsettingen er også å gi et minimum av husly, mat, vann og medisinsk hjelp i det umiddelbare kjølvannet av en flyktningbølge.

Globale aksjoner

Å yte nødhjelp til mennesker som er tvunget på flukt er ofte det første skrittet på veien mot varig beskyttelse og rehabilitering. For å kunne dekke disse og andre operasjonelle behov, har UNHCR bygd opp et globalt nettverk av leverandører, særorganisasjoner og samarbeidspartnere. Prosjektene våre spenner fra å sende ut kriseteam til de berørte områdene til å dele ut nødrasjoner og bidra med huslyvann og medisinske forsyninger. Blant mye annet har vi programmer som skal bidra til å beskytte miljøet, bygge skoler og skape bevissthet om problemer som hiv/aids.

Gi flyktninger beskyttelse

Vårt arbeid for å gi flyktninger beskyttelse omfatter følgende:

Arbeide for tilslutning til FNs flyktningkonvensjon av 1951 og tilleggsprotokoll fra 1967, samt FN-konvensjonen om statsløses stilling (1954) og FN-konvensjonen om begrensning av statsløshet (1961). I 1999 lanserte UNHCR en kampanje for å fremme tilslutning til 1951-konvensjonen, som kulminerte i 50-årsjubileet i juli 2001 og et ministermøte mellom 1951-konvensjonens tilslutningsland den 12.–13. desember 2001.

Hjelpe de forskjellige landene med å vedta og revidere nasjonal flyktninglovgivning, inkludert administrative instrukser og praktiske retningslinjer, og med å implementere nasjonale prosedyrer for evaluering av flyktningstatus.

Styrke relevante administrative og juridiske institusjoner, kurse medarbeidere i offentlige og frivillige organisasjoner og samarbeide med relevante menneskerettighetsorganisasjoner.

UNHCR jobber også med følgende:

Forskning på, og rådgivning om, nye lover og regler som angår sårbare grupper.

Teknisk og økonomisk støtte til utvikling av kurs i flyktningrett ved jussutdanninger og i offentlige organer (inkludert politiet og militæret) og andre institusjoner.

Støtte til grupper som driver påvirkningsarbeid for å sikre menneskerettigheter og flyktningers rettigheter, sentre for rettshjelp og frivillige organisasjoner som engasjerer seg for beskyttelse av flyktninger.

Mer informasjon