Juridisk beskyttelse

Med utgangspunkt i FNs flyktningkonvensjon som ble undertegnet i Genève i 1951, er UNHCRs viktigste mandat å sikre internasjonal beskyttelse for mennesker på flukt.

 

Organisasjonen vår skal arbeide for at flyktningers grunnleggende menneskerettigheter ivaretas, og sikre at de ikke blir returnert mot sin vilje til et land der de risikerer forfølgelse. Vi hjelper dem å reise tilbake til hjemlandet dersom forholdene tillater det, å integrere seg i et asylland eller å bosette seg i et tredjeland. Vi jobber også for å fremme internasjonale flyktningavtaler, vi hjelper land med å etablere asylstrukturer og vi opptrer som internasjonal vokter i flyktningspørsmål.

Internering

Internering av asylsøkere og flyktninger har blitt vanlig i mange land og er noe som kan få langvarige og alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner og familier. UNHCR er bekymret for økningen i bruk av internering av immigranter, ikke minst når det gjelder barn. Vi tar opp denne praksisen i vår “Global Strategy – Beyond Detention 2014-2019“ (??) (Global strategi – internering som tilbakelagt stadium 2014–2019), som skal hjelpe nasjonale myndigheter med å gjøre internering av asylsøkere til et unntak og ikke rutinemessig praksis.

Innenfor rammene av den globale strategien vil vi samarbeide med nasjonale myndigheter samt internasjonale og nasjonale frivillige organisasjoner og andre berørte parter og se på noen av de største utfordringene og bekymringene knyttet til visse lands interneringspraksis.

Strategien har følgende tre hovedmål:

  • Få slutt på internering av barn.
  • Sikre at alternativer til internering er nedfelt i lovverket og blir brukt i praksis.
  • Sikre at forholdene, dersom internering er nødvendig og uunngåelig, oppfyller internasjonale standarder, ved å blant annet sørge for at UNHCR og/eller partnerne våre har tilgang til interneringsstedene og kan utføre jevnlige observasjoner.

Den globale strategien skal implementeres nasjonalt og regionalt gjennom utarbeiding av konkrete nasjonale handlingsplaner. Disse skal omfatte en rekke konkrete tiltak og initiativer som må iverksettes for at de generelle globale målsettingene skal nås. Eksempler kan være påvirkningsarbeid, holdningsskapende arbeid og kampanjer, samarbeid og oppbygging av kapasitet, styrking av partnerskap, utveksling av informasjon, datainnsamling og -rapportering, forskning og observering. UNHCR har valgt ut en gruppe land vi vil samarbeide med for å se nærmere på interneringspraksis og bygge opp gode alternativer til internering. Disse landene er Canada, Ungarn, Indonesia, Litauen, Malaysia, Malta, Mexico, Storbritannia, USA og Zambia. Flere land vil bli lagt til på listen i løpet av de fem neste årene.

Beskyttelsespolitikk og juridisk rådgivning

I kraft av sin rolle som vokter av Flyktningkonvensjonen av 1951 og dens 1967-protokoll, ønsker UNHCR å gjøre forskning på juridisk og beskyttelsesmessig politikk tilgjengelig for beslutningstakere, akademikere, jurister, dommere, frivillige organisasjoner og publikum for øvrig.

Avdelingen for internasjonal beskyttelse har gjennom sin seksjon for beskyttelsespolitikk og juridisk rådgivning lansert en artikkelserie om juridisk forskning og beskyttelsespolitikk. Vi vil gjerne ha innspill – send dem på e-post til seksjon for beskyttelsespolitikk og juridisk rådgivning E-mail Protection Policy and Legal Advice (PPLA) (??)