'
;

Rettsstatsprinsipp og overgangsjustis

Respekt for rettsstatsprinsippet og menneskerettigheter danner grunnlaget for beskyttelsen av flyktninger, tilbakevendende og statsløse personer. Mange av UNCHR sine aktiviteter fokuserer derfor på å hjelpe til med å styrke juridiske strukturer som vil forsterke rettsstatsprinsippet på vegne av personer som UNHCR er bekymret for.

I utførelsen av sitt mandat med å sørge for internasjonal beskyttelse (??) av flyktninger, fremmer UNHCR adgangen til internasjonale flyktninginstrumenter og andre relevante menneskerettighets-instrumenter. UNHCR yter teknisk rettslig understøttelse til nasjonale juridiske, administrative eller dømmende strukturer, inkludert hjelp til gjennomgang av lovforslag. Organisasjonen gir også opplæring til embetsfolk og fremmer inkluderingen av komponenter som gjelder flyktninger og menneskerettigheter i opplæringsmoduler for politi, saksbehandlere i utlendingsmyndighetene og funksjonærer i rettsvesenet.

I sammenheng med tiltak til frivillig repatriering, effektiv fremming og beskyttelse av menneskerettigheter, også gjennom institusjoner som understøtter rettsstatsprinsippet, er nøkkelen til gjenoppbygging av landet etter konflikter og til å opprette forhold som gjør at folk kan vende hjem igjen. Sett fra UNHCR sitt perspektiv er kjernen til frivillig repatriering at det vendes tilbake til forhold som sikrer fysisk, rettslig og materiell sikkerhet, noe som fører til komplett gjenopprettelse av nasjonal beskyttelse. I hjemlandene må rettssystemene inkludert tradisjonelle juridiske strukturer ofte gjennomgås og/eller reformeres. UNHCR identifiserer og arbeider for å fjerne lovmessige og administrative hinder for returnering. I nært samarbeid med andre organisasjoner yter UNHCR faglig veiledning og teknisk understøttelse til lovforslag som gjelder statsborgerskap, eiendom, dokumentasjon og returnering. Videre er UNHCR engasjert i å bygge opp kapasitetene innen rettsvesenet, inkludert teknisk og materiell hjelp samt å etablere prosjekter med mobile domstoler der lokale ressurser ikke muliggjør fullstendig dekning på avsidesliggende steder.

For å understøtte en varig returnering, er UNHCR engasjert i utviklingen av mekanismer som fremmer en tillitsvekkende og fredelig koeksistens. Forsoning er en prosess som finner sted internt mellom og innen samfunn og krever en langsiktig visjon. Det er imidlertid slik at det på de tidlige stadiene, når en nasjon er i ferd med å komme seg ut av en konfliktsituasjon, er nødvendig med internasjonal understøttelse for å hjelpe til med å ta de første stegene. Samtidig er UNHCR engasjert i understøttelse av en overgangsjustis. Ansvarsforfølgelse for alvorlig krenkelse av menneskerettigheter og humanitær lover er generelt ansett for å være et viktig element til løsning av konflikter og et middel for å bygge bro over motsetningene mellom delte samfunn. Flyktninger, som ofre for overgrep på menneskerettigheter, har en interesse av slike aktiviteter, som vil gjøre deres reintegreringsprosess lettere. Akkurat som statsborgerskap og menneskers evne til å realisere rettighetene i forbindelse med nasjonalitet gir et ufravikelig element av stabilitet i livet, er statsløshet en kilde til menneskelig utrygghet, tvangsfordrivelse og alvorlige konflikter, som også kan utgjøre en trussel for nasjonal og regional stabilitet. Som et resultat av dette er klar nasjonal lovgivning og en administrativ praksis som samsvarer med internasjonalt anerkjente menneskerettigheter viktige elementer innen rettsstatsprinsipper. Det å løse problemer i sammenheng med statsløshet kan være nøkkelen til å løse grunnleggende årsaker til konflikter samt for å legge grunnlaget for forsoning i postkonfliktsamfunn.

UNHCR har fått mandatet til å hjelpe til med å lindre nøden til statsløse personer og aktivt sørge for at tilstander av statsløshet reduseres. I denne sammenhengen gir organisasjonen tekniske råd og understøttelse til regjeringer for at de skal slutte seg til konvensjonen av 1954 om statsløse personers status og konvensjonen av 1961 om reduksjonen av statsløshet. UNHCR gir regjeringer råd om hvordan det kan utvikles en effektiv lovmessig ramme for å forhindre og redusere statsløshet samt å beskytte statsløse personers rettigheter. I tillegg har UNHCR i de senere årene i økende grad ytt konkret operativ understøttelse til stater for å løse langvarige eller forlengede tilstander av statsløshet.