Integrering av flyktninger er en sammensatt prosess som krever at alle involverte gjør en innsats. Flyktningene må tilpasse seg vertssamfunnet uten å samtidig gi slipp på sin egen kulturelle identitet. Vertssamfunnet og offentlige institusjoner må på sin side være villige til å ta imot flyktningene og møte behovene til en mangfoldig befolkning.

Flyktningkonvensjonen av 1951 (??) og tilleggsprotokollen fra 1967 legger stor vekt på integrering av flyktninger. Flyktningkonvensjonen definerer sosiale og økonomiske rettigheter som er utviklet for å hjelpe integreringen. I artikkel 34 oppfordres stater til å legge til rette for «assimilering og erverv av statsborgerskap» for flyktninger.