UNHCR vädjar om fortsatt stöd för att skydda världens tvångsfördrivna från coronavirusets ”förödande” effekter

UNHCR behöver akut stöd för att kunna förbereda inför och förebygga spridningen av COVID-19 bland flyktingar och andra fördrivna befolkningar runt om i världen.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, söker 745 miljoner dollar i sin kamp mot klockan för att förbereda inför och förebygga spridningen av COVID-19 bland flyktingar och andra fördrivna befolkningar runt om i världen. Beloppet utgör UNHCR:s del av FN:s reviderade globala humanitära åtgärdsplan som lanserades förra torsdagen, där man vädjar om totalt 6,7 miljarder dollar. Baserat på de senaste bedömningarna av de globala behoven för att begränsa pandemins verkningar bland tvångsfördrivna människor, innebär revideringen en ökning från de 255 miljoner dollar som UNHCR initialt efterlyste i sin tidigare vädjan från den 25 mars.

I och med att fall av COVID-19 nu har identifierats i alla länder, även i länder där ett stort antal flyktingar och fördrivna befolkningar befinner sig, är världens 71 miljoner flyktingar och tvångsfördrivna människor bland de mest utsatta och sårbara för viruset.

Hittills har inga utbrott i stora flyktingförläggningar och internflyktingläger rapporterats, men UNHCR arbetar med att snabbt sätta in åtgärder i de 134 länder med störst flyktingantal som rapporterar om lokal smittspridning.

”Pandemin går hårt fram över hela världen och drabbar särskilt kvinnor och äldre. För människor som flytt från krig och förföljelse har viruset haft en förödande effekt på deras ekonomiskt utsatta tillvaro och deras värdländer” säger FN:s flyktingkommissarie, Filippo Grandi. ”FN och de icke-statliga organisationer som vi arbetar med är dock fast beslutna att fortsätta arbetet med att hjälpa människor som blivit tvungna att fly och stödja deras värdländer för att se till att de inkluderas i folkhälsoåtgärder och får tillgång till sociala skyddsnät.”

I dagsläget har fler än fyra miljoner människor över hela världen blivit smittade av coronaviruset som skördat uppemot 280 000 liv. Sjukdomen förväntas nå sin kulmen i världens fattigaste länder inom tre till sex månader och därför förbereder sig UNHCR:s team runt om i världen snabbt – och på det värsta.

Krisens förödande ekonomiska konsekvenser för flyktingar är överväldigande och sätter djupa spår. Runt om i Mellanöstern och Afrika har hundratusentals flyktingar vädjat om akut ekonomiskt stöd för att kunna täcka sina grundläggande behov efter att många länder i mars införde restriktioner och andra folkhälsoåtgärder. I Libanon, som var på väg in i en ekonomisk nedgång redan innan pandemin, uppgav över hälften av de flyktingar som deltog i UNHCR:s undersökning i slutet av april att de förlorat sin inkomstkälla, såsom sitt dagsarbete. 70 procent av flyktingarna som tillfrågades uppgav att de varit tvungna att avstå från måltider. Krisen har påverkat flyktingkvinnor enormt – nästan alla arbetande kvinnor uppgav att deras inkomstkälla hade sinat.

UNHCR uttrycker oro över att förlorade dagslöner och inkomster kan leda till psykosociala svårigheter. I Jordanien rapporterar FN:s partners att antalet psykologiska och psykosociala rådgivningar har skjutit i höjden sedan mars.

Grupper som är särskilt utsatta för fattigdom och exploatering inkluderar kvinnor som ansvarar för hushåll, ensamkommande och separerade barn, äldre personer och HBTQ-personer. Deras situation kan förbättras genom nödhjälp, särskilt genom kontantbidrag.

Tack vare snabba och generösa bidrag från regeringar och privata donatorer har UNHCR snabbt kunnat trappa upp sin COVID-19-insats, och inom loppet av några veckor har UNHCR införskaffat och levererat över 6,4 miljoner ansiktsmasker, 850 000 uppsättningar av sjukvårdskläder, 3 600 syrgaskoncentratorer, 640 ventilatorer, över 1 600 bostadsenheter och 50 sjukhustält till fältoperationer. Dessutom har 6 ton personlig skyddsutrustning (PPE) och medicinska förnödenheter flugits ut och 30 miljoner dollar COVID-19-relaterat kontantstöd har distribuerats i 65 länder.

Stödet kommer att hjälpa UNHCR att ytterligare stärka de nationella hälso- och sanitetssystemen genom ökad tillgång till personlig skyddsutrustning, medicin, tvål och andra hygienartiklar. UNHCR arbetar också för att: öka kontantstödet för de mest utsatta flyktingfamiljerna som har drabbats ekonomiskt; förbättra boenden i överbelagda läger för att förhindra att viruset överförs mellan människor; och leverera stöd- och sanitetsartiklar för flera månader genom distributioner som upprätthåller rekommendationerna om fysisk distansering.

Stödet kommer även att medföra att UNHCR i större mån kan tillhandahålla sina skydds- och hjälptjänster, inklusive de som riktar sig till människor som utsatts för sexuellt och könsbaserat våld samt skydd av barn. UNHCR arbetar just nu med att snabbt anpassa sina livsviktiga skyddsprogram för våldsutsatta och verkar för att säkerställa att sjukvård, psykosocialt stöd och skyddstjänster prioriteras och förblir tillgängliga för flyktingar och tvångsfördrivna människor.

Över 80 procent av världens flyktingar och nästan alla världens internflyktingar befinner sig i låg- till medelinkomstländer, varav vissa är hårt drabbade av konflikt, hunger, fattigdom och sjukdom. Många av de tvångsfördrivna befinner sig i läger eller tätbefolkade stadsområden och lever ofta under bristfälliga förhållanden med begränsad tillgång till folkhälsoinsatser, sanitetsanläggningar och sociala skyddssystem.

UNHCR prioriterar därför beredskap och förebyggande åtgärder för att begränsa hotet från pandemin. Sådana åtgärder är avgörande för att motverka en högre dödlighet bland flyktingar och fördrivna befolkningar på grund av levnadsförhållanden såsom trångboddhet och begränsad tillgång till sjukvård, vatten och sanitetsanläggningar.

Det bistånd som UNHCR vädjar om i den reviderade COVID-19-planen ska användas för att täcka UNHCR:s budgetbehov i kampen mot coronaviruset fram till årsslutet. UNHCR vill uttrycka sin tacksamhet till de som redan har bidragit med livsviktiga donationer. Tack vare tidigt stöd från USA, Tyskland, Europeiska unionen, Storbritannien, Japan, Danmark, Kanada, Irland, Sony Corporation, Sverige, Finland, Norge och Australien, samt från enskilda privata biståndsgivare över hela världen, har vi kunnat utöka våra insatser globalt.