'
;

Skydd

Stater garanterar vanligtvis de grundläggande mänskliga rättigheterna och den fysiska säkerheten för sina medborgare. Men när människor blir flyktingar försvinner det skyddsnätet.

Människor som flyr krig och förföljelse kan vara mycket utsatta. De får inget skydd från staten i deras egna hemländer och det är ofta själva staten som förföljer dem. Om andra länder inte släpper in dem eller skyddar dem kan de dömas till en oacceptabel situation där deras grundläggande rättigheter, deras säkerhet och till och med deras liv är i fara.

På UNHCR försöker vi upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter för människor vars liv ryckts upp med rötterna eller statslösa i länderna där de har sökt asyl eller där de bosatt sig för att säkerställa att flyktingar inte behöver återvända mot sin egen vilja till länder där de riskerar förföljelse. På längre sikt hjälper vi även flyktingar att hitta lösningar genom att hjälpa dem att återvända till sina hemländer av egen fri vilja, genom att integrera dem i sina asylländer eller genom omlokalisering till ett tredje land.
I många länder arbetar vår personal tillsammans med andra samarbetspartners på en rad olika platser, inklusive allt ifrån huvudstäder till avlägsna läger och gränsområden. De försöker skapa förutsättningar för eller ge juridiskt och fysiskt skydd och minimera det hot om våld, inklusive sexuellt våld, som många flyktingar utsätts för, även i sina asylländer. De försöker även upprätthålla ett minimum av skydd, mat, vatten och medicinsk vård under de omedelbara efterdyningarna av en massflykt.

Globala åtgärder

Att erbjuda nödhjälp till de som tvingas fly är vanligtvis det första steget mot långsiktigt skydd och rehabilitering. För att uppfylla dessa och andra operativa behov har UNHCR utvecklat ett globalt nätverk av leverantörer, specialorgan och samarbetspartners. Projekten kan handla om allt från att skicka grupper till krissituationer och erbjuda akuta livsmedel, skydd, vatten och medicinska nödförråd, till att arrangera lufttransporter för stora flyktingsströmmar eller konvojer med små båtar till ett mindre antal flyende civila. Vi har även flera andra program med projekt som arbetar för att skydda miljön, bygga skolor och för att öka medvetenheten om sådana problem som HIV/AIDS.

Främjandet av skydd för flyktingar

Vårt arbete för att skydda flyktingar omfattar:

Främjandet av anslutning till 1951 års konvention för flyktingars rättsliga ställning och tillhörande protokoll från 1967, till 1954 års konvention för statslösa personers rättsliga ställning och till 1961 års konvention för begränsning av statslöshet. 1999 inledde UNHCR en kampanj för att främja anslutning till 1951 års konvention som kulminerade i 50-årsjubiléet i juli 2001 och ministermötet om 1951 års konvention den 12 och 13 december 2001.

Bistånd till att anta eller se över nationell flyktinglagstiftning, vilket omfattar administrativa instruktioner och operativa riktlinjer, samt för att implementera nationella förfaranden för fastställande av flyktingstatus.

Förstärkning av relevanta administrativa myndigheter och domstolar, utbildning av personal på statliga myndigheter eller ideella organisationer samt upprättandet av samarbeten med relevanta organ för mänskliga rättigheter.

UNHCR arbetar även med:

Forskning och rådgivning om nya lagar och förordningar för personer som omfattar UNHCR. Tekniskt och finansiellt stöd för juridiska fakulteter, regeringsorgan (inklusive polis och militär) och andra institut för att utveckla kurser inom flyktingrätt. Stöd till grupper som arbetar med de mänskliga rättigheterna och flyktingrätt, center för rättshjälp samt ideella organisationer som arbetar med skydd av flyktingar.