Rättsligt skydd

UNHCR har ett kärnmandat enligt 1951 års flyktingkonvention. Det är att säkerställa det internationella skyddet av människor på flykt, världen över.

Vår organisation arbetar för flyktingars grundläggande mänskliga rättigheter och säkerställer att de inte tvingas tillbaka mot sin vilja till länder där de riskerar förföljelse. Vi hjälper dem att återvända till sina hemländer när så är möjligt, och annars att integreras i asylländer eller att bosätta sig i tredje land. Vi jobbar också för att främja internationella flyktingöverenskommelser, hjälpa stater att upprätta strukturer för hantering av asylfrågor och med löpande bevakning av internationella flyktingfrågor.

Internering

Internering av asylsökande och flyktingar har blivit allt vanligare i ett flertal länder, med allvarliga och långvariga konsekvenser för enskilda och familjer. UNHCR oroas över den växande användningen av internering, särskilt av barn. Vi har tagit upp detta i vårt dokument ‘Global Strategy – Beyond Detention 2014-2019(🇬🇧) som syftar till att stötta regeringar att hitta alternativa lösningar till rutinmässiga interneringar av flyktingar.

Vårt globala strategidokument fastställer att vi ska samarbeta med regeringar, internationella och nationella icke-statliga organisationer och andra relevanta aktörer – tillsammans ska vi hantera utmaningarna och problematiken med de riktlinjer och processer som regeringar använder vid internering.

De tre viktigaste målen med strategin är att:

  • få internering av barn att upphöra
  • se till att alternativ till internering finns angivna i lag och att de tillämpas i praktiken
  • säkerställa, i de fall internering krävs och inte kan undvikas, att villkoren för internering följer internationella riktlinjer. Det kan bland annat ske genom att ge UNHCR och/eller våra samarbetsorganisationer tillgång till de platser där internering sker och ge oss möjlighet till regelbundna kontroller.

De globala strategidokumenten kommer att implementeras nationellt och lokalt, genom särskilda nationella åtgärdsplaner. Särskilda åtgärder och initiativ krävs för att nå de övergripande målen, däribland stödjande arbete, arbete för att höja medvetenheten och att driva kampanjer, att man samarbetar och bygger kapacitet, stärker partnerskap, delar information, samlar in data och rapporterar, forskar och övervakar. UNHCR har identifierat ett antal länder att inleda detta arbete med, där vi kommer att gå igenom interneringsprocesser och arbeta för andra alternativ till internering. Till dessa länder hör Indonesien, Kanada, Litauen, Malaysia, Malta, Mexiko, Storbritannien, Thailand, Ungern, USA och Zambia. UNHCR avser att utöka gruppen länder under de kommande fem åren.

Skyddspolicy och rättslig hjälp

Som övervakare av 1951 års flyktingkonvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning har UNHCR intresse av att göra sin forskning om juridik och skyddspolicy tillgänglig för beslutsfattare, akademiker, jurister, domare, icke-statliga organisationer och allmänheten.

Avdelningen för internationellt skydd har genom sin avdelning för skyddspolicy och juridiskt bistånd inlett en rad forskningsprojekt. Synpunkter välkomnas – skicka gärna e-post till E-mail Protection Policy and Legal Advice (PPLA) (🇬🇧)