'
;

Rättsstat och övergångsrättvisa

Respekt för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna utgör grunden för att skydda flyktingar, återvändande och statslösa personer. En stor del av UNHCR:s arbete fokuserar på att stärka de rättsliga strukturerna för att förbättra rättsstaten för personer som omfattas av UNHCR:s mandat.

För att verkställa mandatet att erbjuda internationellt skydd (??) till flyktingar, arbetar UNHCR med att främja anslutning till internationella instrument för flyktingar och andra relevanta instrument för de mänskliga rättigheterna. UNHCR erbjuder lagtekniskt stöd till nationella rättsliga, administrativa eller juridiska strukturer, samt hjälp med att granska förslag till lagstiftning. UNHCR erbjuder dessutom utbildning för regeringstjänstemän och främjar att införa flyktingar och de mänskliga rättigheterna som komponenter av utbildningsmoduler för polis, immigrationstjänstemän och tjänstemän inom rättsväsendet.

Gällande operationer för frivillig repatriering är ett effektivt främjande och skydd för de mänskliga rättigheterna, inklusive via institutioner som stöder rättsstaten, avgörande för att återuppbygga staten efter en konflikt och skapa gynnsamma förutsättningar för att återvända. Från UNHCR:s synpunkt är syftet med frivillig repatriering att kunna återvända i, och till, fysisk, rättslig och materiell säkerhet som leder till ett fullständigt återupprättande av nationellt skydd. I ursprungsländerna måste rättssystem, inklusive traditionella rättsliga strukturer, ofta återupplivas och/eller reformeras. UNHCR identifierar och arbetar för att eliminera rättsliga och administrativa hinder för återvändande. UNHCR erbjuder, i nära samarbete med andra organisationer, expertråd och tekniskt stöd för att utarbeta lagstiftning som rör medborgarskap, egendom, handlingar och återvändande. UNHCR är även engagerade i kapacitetsbyggande av rättsväsenden, vilket innefattar tekniskt och materiellt stöd, såväl som etablerandet av mobila domstolar på avlägsna platser där de lokala resurserna inte räcker till. För att stödja ett hållbart återvändande arbetar UNHCR med att utveckla mekanismer som främjar förtroendeskapande och en fredlig samexistens, internt mellan och inom grupper, vilket kräver en långsiktig vision. Men i ett tidigt skede, när nationer har tagit sig ur konfliktsituationer, kan internationellt stöd krävas för att ta de inledande stegen.

UNHCR är samtidigt aktivt involverade i att stödja övergångsstrukturer. Strävan efter ansvarsskyldighet för grova överträdelser av de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt efter konflikter är en väsentlig del av konfliktlösning och ett medel för att överbrygga klyftor i splittrade samhällen. Flyktingar som har utsatts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna har ett intresse av sådana aktiviteter, vilket underlättar återanpassningsprocessen. Medborgarskap och människors förmåga att förstå rättigheter som grundas på nationalitet erbjuder en ovärderlig stabilitet i livet, medan statslöshet leder till mänsklig osäkerhet, tvångsförflyttningar och allvarliga konflikter, vilket även kan utgöra ett hot mot den nationella och regionala stabiliteten. En tydlig nationell lagstiftning och administrativ praxis, som följer de internationellt erkända normerna för de mänskliga rättigheterna, har därför en avgörande betydelse för rättsstaten. Det är viktigt att lösa situationer som har att göra med statslöshet för att bemöta de grundläggande konfliktorsakerna och för att stärka försoningsprocesser i tidigare konfliktområden. UNHCR har mandat att hjälpa statslösa personer i svåra situationer och aktivt begränsa statslöshet. I detta avseende tillhandahålls teknisk rådgivning och stöd till regeringar för att ansluta till 1954 års konvention om statslösa personers rättsliga ställning och 1961 års konvention om begränsning av statslöshet. UNHCR bistår med råd till regeringar om hur man utvecklar en effektiv rättslig ram för att motverka och begränsa statslöshet och för att skydda statslösa personers rättigheter. Dessutom har UNHCR under senare år i allt större utsträckning erbjudit konkret operativt stöd till stater för att lösa varaktig eller långvarig statslöshet.