23 mei: Europese Parlementsverkiezingen

Donderdag 23 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Ontdek hier wat de Europese Unie kan betekenen voor het vluchtelingenbeleid.

Hoewel steeds minder vluchtelingen veiligheid zoeken in Europa, komen er er nog altijd te veel mensen om of raken vermist in de woestijn of op zee. Maar ook aan de buitengrenzen van de EU worden mensen tegengehouden en teruggestuurd, terwijl zij op zoek zijn naar bescherming.

De Europese Unie kan een belangrijke rol spelen in de bescherming van vluchtelingen in Europa en daarbuiten. Wij roepen op tot steun voor het Wereldwijde Vluchtelingenpact. Dit pact zorgt voor een eerlijke en voorspelbare verdeling van verantwoordelijkheden bij de opvang van vluchtelingen.

Met een gezamenlijke aanpak kan de Europese Unie op een veilige en humane manier de aankomst en opvang van vluchtelingen verzorgen. Op een manier die werkt voor zowel vluchtelingen, als voor landen die vluchtelingen opvangen.

Bovendien kan de EU door landen buiten Europa te ondersteunen ervoor zorgen dat minder mensen gevaarlijke routes naar Europa zullen nemen, en dat vluchtelingen op lange termijn niet alleen overleven, maar ook gedijen.

Meer weten?

Ga naar unhcr.org/europeanelections/nl en ontdek wat de EU kan doen.

 

Laat jij 23 mei je stem horen?

Reacties van kandidaten

Reactie Bas Eickhout (GroenLinks)
GroenLinks zet zich al jaren in voor een Europees migratie- en asielbeleid dat gericht is op meer bescherming in plaats van op afweer, op solidariteit met de vluchteling en met landen onderling, en daarom ondersteunt GroenLinks ten volle deze actiepunten – GroenLinks Europarlementariërs zullen zich hiervoor blijven inzetten.
Reactie Peter van Dalen (CU)

1. Bescherm het recht op veiligheid en asiel

Mee eens.

2. Zorg voor eerlijke en snelle EU asielprocedures

Mee eens. Een aantal Europese wetsvoorstellen zijn in de onderhandelingen tussen Raad en Parlement vastgelopen en moeten in het komende mandaat snel weer worden opgepakt.

3. Toon solidariteit tussen EU landen

Ja. Ik ben voorstander van een verdeelsleutel voor de verspreiding van kansrijke asielzoekers tijdens crisissituaties waarbij één of meerdere EU lidstaten de toestroom niet meer zelf kunnen verwerken. Wie niet aan de verdeelsleutel meedoet moet financieel bijdragen aan een fonds dat landen ondersteund die wel meedoen.

4. Bied meer legale en veilige mogelijkheden voor vluchtelingen die op zoek zijn naar veiligheid in Europa

Ja, maar we moeten wel zorgvuldig onderscheid maken tussen mensen die oorlog of vervolging ontvluchten en mensen die economische moeilijkheden “ontvluchten” en gewoon op zoek zijn naar betere kansen. Die laatste wens is volstrekt legitiem, maar moet niet onze asielprocedures laten verzanden.

5. Red levens op zee

Uiteraard moeten mensen in nood op zee gered worden. Maar redding betekent niet automatisch opname.

6. Geef vluchtelingen een warm welkom in hun nieuwe thuis

Ja we zijn geroepen goed te zorgen voor de vreemdeling die in onze steden woont. Uiteraard gaan rechten voor vluchtelingen samen met plichten. Wie hier woont, doet z’n best om te integreren. Aan niet meewerken zijn consequenties verbonden.

7. Help vluchtelingen zich te ontplooien, waar ze ook zijn.

Ja, we moeten ons best doen bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor iedereen, ook vluchtelingen bij ons of in vluchtelingenkampen. Europa moet hiertoe de samenwerking met bv de UNHCR, maar ook hulporganisaties verder versterken.

Reactie Arnout Hoekstra (SP)

1. Bescherm het recht op veiligheid en asiel

Mensen op de vlucht die dat willen moeten in staat gesteld worden een verzoek in te dienen voor asiel in Europa.

2. Zorg voor eerlijke en snelle EU asielprocedures

Asielprocedures moeten aan internationale standaarden voldoen. Dat betekent een eerlijke, effectieve en snelle procedure waarbij het belang van de mens centraal staat.

3. Toon solidariteit tussen EU landen

Vluchtelingen die in de EU asiel hebben gekregen worden eerlijk over de lidstaten verdeeld. Hierbij neemt Nederland een evenredig deel voor zijn rekening. De EU zal een financiële ‘wortel en stok’ hanteren om te bevorderen dat andere lidstaten hetzelfde doen.

4. Bied meer legale en veilige mogelijkheden voor vluchtelingen die op zoek zijn naar veiligheid in Europa

We zetten alles op alles om een einde te maken aan de situatie van de afgelopen jaren waarin honderdduizenden met hulp van nietsontziende mensensmokkelaars de Middellandse Zee naar Europa oversteken en waarbij duizenden mensen per jaar de verdrinkingsdood vonden. We laten niemand verdrinken. Maar we proberen ook te voorkomen dat mensen de oversteek en daarmee hun leven wagen. Daarom staan we open voor afspraken met landen buiten de EU om de asielprocedure op een goede manier in de regio te organiseren. Deze afspraken moeten voldoen aan internationale standaarden, uiteraard ook op het terrein van mensenrechten. Daarnaast biedt hervestiging een veilig alternatief voor de gevaarlijke overtocht. Bij hervestiging door de UNHCR wordt bepaald welke mensen niet veilig in de regio kunnen worden opgevangen en daarom in aanmerking komen voor opvang in Europa en Nederland. Deze mensen komen vervolgens op een veilige manier hierheen. In internationaal verband kunnen afspraken gemaakt worden over het aantal te hervestigen vluchtelingen. Op deze manier blijven vluchtelingen toegang houden tot asiel in Europa, maar voorkomen we dat mensen die geen recht op asiel blijken te hebben met gevaar voor eigen leven de oversteek maken.

5. Red levens op zee

De bewaking van de buitengrenzen van de EU, het stoppen van de mensensmokkel en een goede opvang bieden aan hen die hier recht op hebben, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle lidstaten. De samenwerking op het gebied van grensbewaking mag niet leiden tot een Fort Europa. Het gezamenlijk surveilleren op de Middellandse Zee (Frontex) moet gericht zijn op het terugdringen van het aantal doden bij de oversteek naar Europa. Opvarenden die dat willen moeten in staat gesteld worden hun verzoek in te dienen voor asiel in Europa.

6. Geef vluchtelingen een warm welkom in hun nieuwe thuis

Van vluchtelingen die asiel hebben gekregen verwachten we dat ze meedoen in onze samenleving en organiseren we dat dit mogelijk is. Dat is beter voor iedereen. In Nederland zorgen we voor goed taalonderwijs, zodat iedereen Nederlands leert.

7. Help vluchtelingen zich te ontplooien, waar ze ook zijn.

We zorgen ervoor dat vluchtelingen een menswaardig bestaan kunnen leiden en de mogelijkheden hebben zich te ontplooien. Daar waar mogelijk maken we plannen voor meedoen in de maatschappij door taalonderwijs, baan en culturele activiteiten.

Reactie Ayhan Tonça (DENK)

1. Bescherm het recht op veiligheid en asiel

Migratie is van alle tijden. Regionale conflicten, falende staten, klimaatverandering, en Europese integratie leiden tot grote en diverse migratiestromingen naar Europa en binnen Europa.

De EU dient de komst van vluchtelingen in goede banen te leiden. Er is daarvoor een humaan, rechtvaardig, maar ook uniform asielbeleid nodig. Dit gebied elk EU lidstaat om dezelfde asielprocedures en bescherming te bieden.

2. Zorg voor eerlijke en snelle EU asielprocedures

Een humaan antwoord is het enige antwoord dat gegeven kan worden wanneer het gaat om de asielprocedures en migratiebeleid van de EU. Wij zijn voor een menswaardig opvang van asielzoekers en dat betekent dat er sprake dient te zijn van snelle en eerlijke asielprocedures. We moeten ze niet laten wegkwijnen in afgelegen kampen of centra’s, losgekoppeld van de samenleving.

3. Versterk solidariteit tussen EU landen bij de opvang van asielzoekers en vluchtelingen

Wij houden vast aan het VN-vluchtelingenverdrag en verlenen geen steun aan EU-beleid dat daarmee in strijd is. Dit betekent dat asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar landen waar zij gevaar lopen. Het Europees migratiebeleid dient zodanig hervormd te worden dat vluchtelingen overal in Europa dezelfde kwalitatieve bescherming krijgen.

4. Bied meer legale en veilige mogelijkheden aan vluchtelingen die op zoek zijn naar veiligheid in de EU

De EU dient te werken aan veilige vluchtroutes voor mensen in oorlogsgebieden. Daarnaast dient de EU het UNHCR te ondersteunen in het uitvoeren van het hervestigingsprogramma.

5. Red levens op zee

Jaarlijks riskeren veel vluchtelingen hun leven met de overtocht naar Europa. Het legt pijnlijk bloot dat er een noodzaak is om te komen tot betere afspraken over het Europese asielbeleid.

Door het creëren van veilige vluchtroutes zorg je ervoor dat migranten niet langer de gevaarlijke overtocht in een bootje met mensensmokkelaars maken. De EU dient het makkelijker te maken voor migranten om zich ergens (tijdelijk) te vestigen op een veilige en legale manier.

6. Geef vluchtelingen een warm welkom in hun nieuwe thuis

DENK is voor een menswaardig Europees migratie- en asielbeleid, en voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen over Europa. Het is al extreem moeilijk voor mensen om huis en haard te verlaten. Laten we ze daarom hier het gevoel geven dat ze welkom zijn en erbij horen. Het zijn gezinnen die ook een veilig onderkomen willen en ook gewoon willen werken, goede burgers willen zijn en een goede bijdrage willen leveren aan ons land.

7. Help vluchtelingen zich te ontplooien, waar ze ook zijn

Het “ontplooien” zal eigenlijk al moeten beginnen voordat men de stap zet om te “vluchten”. De EU dient hiervoor de grondoorzaken aan te pakken van armoede en onderdrukking in de landen waaruit mensen vluchten. Zolang multinationals ontwikkelingslanden leegroven, er geen eerlijke handel wordt gedreven met die landen, en repressieve regimes worden gesteund, zullen mensen altijd blijven vluchten naar een beter thuis.  

Dat doet uiteraard niet weg dat vluchtelingen die zich hier bevinden moeten kunnen rekenen op een menswaardig opvang. Zij moeten de kans krijgen om volledig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Zij hebben ook recht op goede voorzieningen en hun kinderen moeten uiteraard naar school kunnen gaan.

Reactie Sophie in 't Veld (D66)

1. Bescherm het recht op veiligheid en asiel

Voor D66 is het recht op asiel niet onderhandelbaar. Asielzoekers moeten in Europa kunnen blijven aankloppen voor bescherming.

2. Zorg voor eerlijke en snelle EU asielprocedures

Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken voor eerlijke en snelle EU-asielprocedures. D66 steunt dat van harte.

3. Versterk solidariteit tussen EU landen bij de opvang van asielzoekers en vluchtelingen

Europa, een rijk continent met meer dan 500 miljoen inwoners, kan samen de opvang van asielzoekers prima aan. Een Zweedse fractiegenote van de liberale fractie (Cecilia Wikström) heeft namens het Europees Parlement duidelijk gekozen voor een eerlijke spreiding van asielzoekers. D66 steunt dat uiteraard voluit. Helaas kunnen de EU-landen het daarover niet eens worden.

4. Bied meer legale en veilige mogelijkheden aan vluchtelingen die op zoek zijn naar veiligheid in de EU

D66 wil dat er meer hervestiging plaatsvindt en dat humanitaire visa meer worden gebruikt. Het is ook belangrijk dat we legale arbeidsmigratie naar Europa mogelijk maken, zodat mensen niet enkel hun toevlucht moeten nemen tot een onveilige route naar asiel in Europa.

5. Red levens op zee

Het redden van levens op zee is een internationaalrechtelijke verplichting waar D66 uiteraard achter staat.

6. Geef vluchtelingen een warm welkom in hun nieuwe thuis

Het is belangrijk dat vluchtelingen een warm welkom krijgen. Sophie in ’t Veld, fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement, was verantwoordelijk voor de EU-Opvangrichtlijn. Zij heeft het Europees Parlement achter haar voorstellen voor goede opvang gekregen, zoals waarborgen voor kinderen en specifieke bescherming voor kwetsbare groepen, zoals LHBTI-asielzoekers.

7. Help vluchtelingen zich te ontplooien, waar ze ook zijn

Voor D66 is de participatie van nieuwkomers een absolute prioriteit. Juist daarom hebben we in het Europees Parlement voorstellen gedaan voor snelle toegang tot de arbeidsmarkt en taallessen.

Help jij ons deze oproep te verspreiden?