Ochrana osôb bez štátnej príslušnosti | Právne vákuum

Absencia štátnej príslušnosti má veľmi negatívny vplyv na životy jednotlivcov. Štátna príslušnosť je nevyhnutná pre plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti a je predpokladom pre využívanie celého radu ľudských práv.

K absencii štátnej príslušnosti dochádza z viacerých dôvodov vrátane konfliktu zákonov, prevodu územia, rodinného práva, administratívnych postupov, diskriminácie, neexistencie záznamu o narodení a zbavenia či zrieknutia sa štátneho občianstva. Absencia štátnej príslušnosti je dnes stále obrovským problémom. Podľa odhadov sa týka dvanástich miliónov ľudí na celom svete, ktorí sa preto ocitli v právnom vákuu.

V krajinách strednej Európy sa v globálnom porovnaní vyskytuje pomerne malý počet prípadov absencie štátnej príslušnosti. Hoci aktuálne štatistické údaje z jednotlivých štátov nemáme k dispozícii, na Slovensku a v Poľslu žije približne 1000 osôb bez štátnej príslušnosti. V Slovinsku boli tisícky ľudí vymazaných z registra obyvateľstva v roku 1992, hneď po vyhlásení nezávislosti. Približne 4000 osôb je však stále bez štátnej príslušnosti.

Súčasťou mandátu UNHCR je práca s vládami zameraná na prevenciu výskytu absencie štátnej príslušnosti, riešenie prípadov, ktoré sa predsa len vyskytnú, a ochranu práv osôb bez štátnej príslušnosti vo všetkých krajinách sveta.

UNHCR sa v strednej Európe aktívne zasadzuje za pristúpenie krajín k Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954, ako aj k Dohovoru o znižovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961. Dve zo siedmich krajín, ktoré pokrýva regionálne zastúpenie pre strednú Európu – Poľsko a Slovinsko – ešte stále nepristúpili buď k jednej, alebo k obom dohodám.

Ostatné krajiny už pristúpili k obom dohovorom. Neexistuje však mechanizmus na identifikáciu osôb bez štátnej príslušnosti a ich systematickú ochranu. V Maďarsku, kde takýto špecifický mechanizmus na stanovenie absencie štátnej príslušnosti a ochranu existuje od roku 2007 a slúži ako pozitívny príklad na medzinárodnej úrovni, stále pretrvávajú určité nedostatky v zabezpečovaní úplného prístupu k overovaciemu konaniu.

UNHCR preto aktívne lobuje za čo najskoršie vytvorenie a rozvoj náležitých legislatívnych rámcov a špecifických mechanizmov, ktoré budú riešiť problém absencie štátnej príslušnosti a osobám bez štátnej príslušnosti umožnia využívať ich základné ľudské a občianske práva.

Dohovory o osobách bez štátnej príslušnosti z r. 1954 a 1961

Jediné globálne dohovory svojho druhu zamerané na ochranu osôb bez štátnej príslušnosti a zníženie počtu osôb bez štátnej príslušnosti.