Podpora integrácie | Prijatie veľkorysým hostiteľom

Mnohí utečenci rok čo rok prežívajú len s malou nádejou, že sa niekedy budú môcť vrátiť domov. Jediným riešením ich situácie je vybudovanie nového života a domova v krajine azylu a integrácia do miestnej komunity.

Miestna integrácia predstavuje pre úrad UNHCR dynamický a mnohotvárny obojsmerný proces vedúci k úplnému a rovnoprávnemu členstvu v hostiteľskej spoločnosti. Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 uvádza celý rad socioekonomických a zákonných práv potrebných na úspešnú integráciu. Tie okrem iného zahŕňajú slobodu pohybu, prístup k vzdelaniu a na pracovný trh, prístup k sociálnej podpore, možnosť nadobudnutia majetku a – v dlhodobom horizonte – možnosť získania občianstva.

Mnohé stredoeurópske krajiny samy seba dlho považovala len za tranzitné, a preto sa príliš neusilovali o rozvoj integračných systémov a politík. Často to viedlo k tomu, že mnohí ľudia nemali dostatok podpory, aby sa naučili jazyk, našli si prácu a ubytovanie alebo získali profesionálnu kvalifikáciu. V uplynulých rokoch sa po vyvinutí určitého úsilia dosiahol pokrok v oblasti  uľahčenia integrácie utečencov a bol prijatý celý rad programov a politík.

UNHCR v tomto regióne venuje integrácii zvýšenú pozornosť. V apríli 2009 vydal dva rozsiahle dokumenty s cieľom zabezpečiť lepšie poradenstvo pre vlády v oblasti integračnej politiky: Poznámky o integrácii utečencov v strednej Európe a Agendu integrácie utečencov v strednej Európe. Obsahujú prehľad o tom, čo integrácia znamená v praxi a ktoré praktické opatrenia by mala zahŕňať integračná politika.

V rámci podpory integrácie utečencov sa úrad UNHCR v strednej Európe zasadzuje o rozvoj relevantných právnych predpisov a politík v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia a zamestnanosti. Zároveň lobuje za vytvorenie služieb, ktoré žiadateľom o azyl umožnia dosiahnuť potrebnú sebadôveru a uľahčia ich budúcu integráciu v prípade, že im bude udelený štatút utečenca. UNHCR zdôrazňuje vplyv podmienok prijímania, napríklad fyzických podmienok v utečeneckých strediskách, na integračné šance. Okrem toho sa UNHCR usiluje podporovať zlučovanie rodín, čiastočne aj identifikovaním prípadov vytvárajúcich precedens.

Integračný proces zahŕňa viacero aktérov, od ministerstiev, obcí, mimovládnych organizácií, zamestnávateľov, odborových zväzov, škôl a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti až po bankový systém, prenajímateľov a mnohých ďalších.

Regionálne zastúpenie v strednej Európe v spolupráci so Skupinou pre migračnú politiku na účel posúdenia štádií integrácie vytvorilo obsiahlu  pomôcku na hodnotenie integrácie utečencov. Táto pomôcka s vyše 200 ukazovateľmi je užitočná pri meraní úrovne a úspechu integrácie. Návrh pomôcky sa bude skúšobne používať v strednej Európe a v ďalších európskych krajinách počas 18 mesiacov. Po dokončení bude slúžiť ako mierka na hodnotenie dodržiavania noriem EÚ v oblasti integrácie utečencov a žiadateľov o azyl zo strany štátov.