Prijímacie azylové zariadenia | Kvalita života a služieb

Prijímacie azylové zariadenia poskytujú dočasné ubytovanie pre žiadateľov o azyl a osoby, ktorým bol priznaný štatút utečencov, pre jednotlivcov i rodiny. Žiadatelia sú po podaní žiadosti o azyl oprávnení zostať v zariadení, až kým nepadne rozhodnutie o ich žiadosti. Keď sa im prizná štatút utečenca, môžu nejaký čas zostať v […]

Prijímacie azylové zariadenia poskytujú dočasné ubytovanie pre žiadateľov o azyl a osoby, ktorým bol priznaný štatút utečencov, pre jednotlivcov i rodiny. Žiadatelia sú po podaní žiadosti o azyl oprávnení zostať v zariadení, až kým nepadne rozhodnutie o ich žiadosti. Keď sa im prizná štatút utečenca, môžu nejaký čas zostať v prijímacom stredisku a pripravovať sa na svoj nový život v novej krajine, zvyčajne jeden rok. V prípade zraniteľných osôb alebo v osobitných prípadoch sa tento pobyt môže predĺžiť.

Prijímacie zariadenia majú rôzny profil, niektoré predstavujú špecializované predintegračné zariadenia, kým niektoré tvoria špeciálne domovy pre maloletých bez sprievodu a odlúčené deti.

Prijímacie zariadenia svojim obyvateľom poskytujú ubytovanie, stravu, základnú lekársku starostlivosť a vreckové. Medzi zariadeniami zvyčajne existujú veľké rozdiely v úrovni a kvalite týchto služieb, v rámci jednej krajiny i v rámci regiónu.

Úrad UNHCR preto priebežne monitoruje životný štandard a kvalitu služieb v prijímacích zariadeniach, buď sám alebo prostredníctvom partnerských mimovládnych organizácií, počas celého roka a pomocou participatívnych hodnotení (v rámci stratégie zameranej na zohľadňovanie špecifík osôb pod ochranou UNHCR založených na ich veku, pohlaví a iných rozdielnostiach). Monitorovanie sa týka napríklad hygienických podmienok, kvality a pestrosti stravy, športových a rekreačných možností alebo miesta určeného na modlitby.