Zabezpečenie právnej ochrany | Ochrana základných práv

Úrad UNHCR je v strednej Európe poverený zabezpečovaním medzinárodnej právnej ochrany násilne vysídlených osôb. Hlavný nástroj, ktorý má pritom k dispozícii, je Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951. UNHCR presadzuje základné ľudské práva násilne vysídlených osôb a usiluje sa o to, aby neboli nedobrovoľne vrátení na územie, kde by mohli čeliť prenasledovaniu.

UNHCR svojou prácou zabezpečuje, aby mali žiadatelia o azyl prístup na bezpečné územie a aby azylové konania prebiehali spravodlivo a efektívne. UNHCR sa usiluje o to, aby boli podmienky prijatia, ako napríklad ubytovanie a zdravotná starostlivosť, pre novo prichádzajúce osoby prijateľné a v súlade s medzinárodnými normami.

V globálnom meradle pomáha UNHCR žiadateľom o azyl a utečencom nájsť trvalé riešenia ich situácie. K tomu patrí integrácia do spoločnosti v hostiteľskej krajine, návrat do vlasti, ak okolnosti umožňujú bezpečný a dôstojný návrat, alebo – ak nie je možné ani jedno z týchto riešení – presídlenie do tretej krajiny.

UNHCR na základe svojich mandátov v rámci dvoch medzinárodných dohovorov o osobách bez štátnej príslušnosti v strednej Európe zabezpečuje aj právnu ochranu týchto osôb tak, že sa zasadzuje za vytvorenie náležitých vnútroštátnych právnych rámcov.

UNHCR presadzuje medzinárodné dohody o utečencoch, pomáha štátom zlepšovať spravodlivosť a efektívnosť ich azylových systémov a pôsobí ako medzinárodný orgán kontrolujúci záležitosti týkajúce sa utečencov v celom regióne.

Právne dokumenty

Kľúčové dokumenty medzinárodného utečeneckého práva, acquis EÚ v oblasti azylovej politiky a vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti azylu.

Medzinárodné utečenecké právo

Tu nájdete nástroje medzinárodného utečeneckého práva a ochrany ľudských práv relevantné pre prácu UNHCR.

Národná azylová legislatíva

Tu nájdete azylovú legislatívu Slovenskej republiky v anglickom jazyku a slovenskom jazyku.

Azylová politika Európskej únie

Prečítajte si viac o azylovej politike a právnych predpisoch EÚ a o pozorovaniach UNHCR.

Určovanie štatútu utečenca

Zlepšovanie kvality azylových rozhodnutí a budovania kapacít vnútroštátnych azylových orgánov.