Sexuálne a rodové násilie | Boj proti sexuálnemu a rodovému násiliu

Sexuálne a rodové násilie (SGBV) je násilie nasmerované proti osobe na základe pohlavia. Zahŕňa domáce násilie, ako aj znásilnenie, sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie, zastrašovanie v práci a v škole, obchodovanie s ľuďmi a nútenú prostitúciu. Hoci objektmi tohto násilia môžu byť rovnako ženy, muži, chlapci aj dievčatá, hlavnými obeťami […]

Sexuálne a rodové násilie (SGBV) je násilie nasmerované proti osobe na základe pohlavia. Zahŕňa domáce násilie, ako aj znásilnenie, sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie, zastrašovanie v práci a v škole, obchodovanie s ľuďmi a nútenú prostitúciu. Hoci objektmi tohto násilia môžu byť rovnako ženy, muži, chlapci aj dievčatá, hlavnými obeťami sexuálneho alebo rodového násilia sú ženy a dievčatá.

Prevencia sexuálneho a rodového násilia je jednou z priorít úradu UNHCR. UNHCR v roku 2003 vydal viacero smerníc týkajúcich sa prevencie a riešenia sexuálneho a rodového násilia, ktoré sa uplatňujú pri všetkých činnostiach na celom svete a ktoré sa presadzujú pri spolupráci s inými zainteresovanými stranami zúčastňujúcimi sa na ochranných a pomocných činnostiach.

Prevencia a riešenie sexuálneho a rodového násilia spadá do rámca stratégie UNHCR zameranej na presadzovanie rovnosti pohlaví. Počas prípravy programov určených pre jednotlivé krajiny musí personál zabezpečiť, aby sa v rámci všetkých operácií úradu UNHCR zaviedli štandardné pracovné postupy zamerané na prevenciu a riešenie SGBV.

UNHCR vedie celosvetovú kampaň za vytvorenie inštitucionálnych ochranných mechanizmov na všetkých miestach, kde sú ubytovaní utečenci a žiadatelia o azyl. Väčšina stredoeurópskych krajín prijala štandardné pracovné postupy úradu UNHCR zamerané na riešenie a prevenciu prípadov sexuálneho a rodového násilia voči utečencom a žiadateľom o azyl.

UNHCR zároveň vykonáva osvetovú činnosť medzi utečencami a žiadateľmi o azyl v strednej Európe a vydáva plagáty a letáky, ktoré sú zrozumiteľné aj pre ľudí s nízkou úrovňou gramotnosti.

UNHCR okrem toho presadzuje poskytovanie hygienických pomôcok všetkým ženám a dievčatám a podporuje mužov a chlapcov v boji proti SGBV, ako aj systémy na zlepšenie zberu a analýzy údajov v súvislosti s výskytom prípadov sexuálneho a rodového násilia.