Činnnosť úradu UNHCR v Bulharsku

Pracovné prostredie Úrad UNHCR pôsobí v Bulharsku od roku 1992, kedy krajina pristúpila k Ženevskému dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho Protokolu z roku 1967. Od roku 2000 v Sofii  funguje Zastupiteľský úrad. Podľa najnovších predbežných údajov prijalo Bulharsko v minulom roku približne 1025 žiadateľov o […]

Pracovné prostredie

Úrad UNHCR pôsobí v Bulharsku od roku 1992, kedy krajina pristúpila k Ženevskému dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho Protokolu z roku 1967. Od roku 2000 v Sofii  funguje Zastupiteľský úrad.

Podľa najnovších predbežných údajov prijalo Bulharsko v minulom roku približne 1025 žiadateľov o azyl, medzi ktorými bolo 22 maloletých bez sprievodu a odlúčených detí. V roku 2010 bolo udelených asi 20 štatútov utečenca a 118 ľudí získalo doplnkovú formu ochrany. Najviac žiadateľov o azyl prišlo z Iraku, Arménska a za nimi nasledujú osoby bez štátnej príslušnosti.

Projekty a aktivity

Bulharsko tvorí vonkajšiu hranicu EÚ a aktívne sa pripravuje na vstup do schengenského priestoru. Preto je pre UNHCR prioritou monitorovanie hraníc. Monitorovanie hraníc prebieha od polovice roku 2010 na základe trojstrannej dohody uzavretej medzi hlavným riaditeľstvom hraničnej polície, UNHCR a bulharským helsinským výborom.

Úrad UNHCR zaviedol v Bulharsku Projekt  zabezpečenie a zvyšovania kvality azylových systémov (ASQAEM) a projekt Ďalšieho rozvoja kvality azylového konania ktoré sú oba súčasťou Iniciatívy UNHCR na podporu kvality azylového konania. Úrad UNHCR v Bulharsku sa zapojil aj do predchádzajúceho projektu Zlepšenie kvality azylových konaní v EÚ: porovnávacia analýza a odporúčania pre právo a prax, ukončené v roku 2010.

Výsledkom týchto projektov bolo, že okrem iných zlepšení bol na základe odporúčaní UNHCR upravený registračný formulár pre žiadateľov o azyl, tlmočníci boli vyškolení a bol vytvorený etický kódex pre tlmočníkov. UNHCR aj naďalej sleduje implementáciu mnohých ďalších otázok, ktoré sa počas projektu vyskytli.

Väčšina žiadateľov o azyl vstúpi na územie Bulharska s pomocou prevádzačov alebo obchodníkov s ľuďmi. Preto UNHCR spolupracuje s výbormi bojujúcimi proti obchodovaniu s ľuďmi a upozorňuje na žiadateľov o azyl a utečencov, ktorí sú ľahkými cieľmi. UNHCR sa rovnako snaží zabezpečiť, aby mali prístup k ochrane.

Úrad UNHCR od roku 2005 realizuje v Bulharsku participatívne hodnotenia v zaisťovacích, záchytných a ubytovacích zariadeniach. Táto činnosť je súčasťou globálnej stratégie zameranej na zohľadňovanie špecifík osôb pod ochranou UNHCR založených na ich veku, pohlaví a iných rozdielnostiach. Počas týchto rokov pomohli návštevy v teréne a rozhovory v skupinách odhaliť problémy a medzery v systéme ochrany a pomoci a zlepšili životné podmienky žiadateľov o azyl.

Bulharsko pristúpilo k Dohovoru o právnom postavené osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1951 a k Dohovoru o znižovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961. Zatiaľ však neexituje vnútroštátna právna úprava týkajúce určovania štatútu osôb bez štátnej príslušnosti a ani spoľahlivé údaje o počte týchto osôb. Úrad UNHCR aktívne spolupracuje s vládou, poskytuje potrebné informácie a zaviazal sa na vypracovanie právnej analýzy o zlučiteľnosti  národnej legislatívy s obidvoma spomínanými dohovormi.

Úrad UNHCR v Bulharsku, s cieľom uľahčiť integráciu utečencov, systematicky vyvíja tlak na zodpovedné orgány, aby sa zamerali na rozvoj podpornej integrácie a súvisiacich stratégií a opatrení, monitorovanie a hodnotenie, ako aj širšiu spoluprácu organizácií občianskych spoločností pri zavádzaní integračných opatrení, napríklad presúvaním špecifických činností a financovania na mimovládne organizácie.  Prostredníctvom bulharskej Rady pre utečencov a migrantov UNHCR organizuje aj workshopy o presadzovaní práv utečencov a diskusie za okrúhlym stolom o ochrane a integrácii utečencov.

V roku 2009 vyjadrila vláda svoj úmysel stať sa krajinou zapojenou do presídľovania a v nasledujúcom roku vytvorila pracovnú skupinu pre presídľovanie. UNHCR poskytuje podporu pri vytváraní prvého pilotného presídľovacieho programu. Rovnako zdôrazňuje potrebu výrazne zlepšiť podmienky integrácie utečencov, ako napríklad prostredníctvom kurzov bulharského jazyka, odborného vzdelávania, pracovných príležitostí, aby sa tak dosiahla úspešnosť presídlenia.

Pri informovaní verejnosti sa UNHCR v Bulharsku zameriava na oslovovanie verejnosti tým, že propaguje ochranu utečencov, uvádza na správnu mieru klamlivé predstavy, najmä v súvislosti s utečencami, migrantmi a nelegálnymi migrantmi a poukazuje na prínos utečencov pre hostiteľskú komunitu. Posilňuje a rozvíja aj nové partnerstvá s médiami, firmami a nadáciami. Snaží sa riešiť problém xenofóbnych postojov pomocou analýzy ich príčin, početnosti a možných trendov v budúcnosti. V roku 2010 pripravil úrad príručku o sociálnych právach utečencov a držiteľov humanitárneho štatútu, ktorá bola vydaná v bulharčine a angličtine. Pripravuje sa aj verzia v arabčine a perzštine.