Maďarsko

Činnosť úradu UNHCR v Maďarsku Pracovné prostredie UNHCR otvoril svoj úrad v Budapešti v Maďarsku v roku 1989, kedy krajina, ako prvá v strednej Európe, pristúpila k Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951. Spočiatku sa činnosť úradu UNHCR zameriaval na pomoc vláde pri vytváraní vnútroštátnych právnych predpisov na […]

Činnosť úradu UNHCR v Maďarsku

Pracovné prostredie

UNHCR otvoril svoj úrad v Budapešti v Maďarsku v roku 1989, kedy krajina, ako prvá v strednej Európe, pristúpila k Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951. Spočiatku sa činnosť úradu UNHCR zameriaval na pomoc vláde pri vytváraní vnútroštátnych právnych predpisov na implementáciu Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a budovanie inštitucionálnej štruktúry. Úrad poskytoval podporu aj pri príchode rumunských a juhoslovanských žiadateľov o azyl. UNHCR v rámci svojho mandátu realizoval aj určenie právneho postavenia utečenca, keďže Maďarsko pristúpilo k Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 s geografickým obmedzením: o udelení štatútu utečenca rozhodovalo iba v prípade európskych žiadateľov o azyl.

Po roku 1998, kedy vstúpilo do platnosti azylové právo, ktoré odstránilo geografické obmedzenie, sa činnosť UNHCR zamerala na podporu vytvárania vnútroštátnych azylovýchj právnych predpisov a inštitúcií. Okrem toho sa práca UNHCR preorientovala na programy na budovanie kapacít zamerané tak na vládnych, ako aj mimovládnych činiteľov v oblasti azylu a migrácie. Od roku 1997 sa už UNHCR v Maďarsku nezapája do činností zameraných na určenie právneho postavenia utečenca neeurópskych žiadateľov o azyl. Túto úlohu prevzali zodpovedné úrady.

Podľa najnovších predbežných údajov požiadalo v Maďarsku v roku 2010 o azyl približne 2100 osôb (asi 150 z nich tvoria maloletí bez sprievodu a odlúčené deti). V roku 2010 bolo 74 žiadateľom o azyl priznané postavenie utečenca a asi 175 mužom, ženám a deťom bola poskytnutá doplnková forma ochrany. Najčastejšími krajinami pôvodu žiadateľov o azyl boli Afganistan, Kosovo a Palestína.

Projekty a aktivity

V Maďarsku sa UNHCR zapája do monitorovania hraníc na základe trojstrannej dohody uzatvorenej s hraničnou strážou a maďarským helsinským výborom v decembri 2006. Dohoda, rovnako ako spolupráca, ktorá na jej základe prebieha, sa považujú za osvedčené postupy v Európe a slúžia ako základ pre podobné činnosti v tomto regióne i mimo neho. UNHCR v Maďarsku dôrazne vláde odporúča, aby zjemnila početné stratégie a postupy zaisťovania nevinných žiadateľov o azyl pri ich príchode na územie štátu.

S cieľom zabezpečiť, aby boli azylové konania spravodlivé a účinné, realizoval úrad UNHCR projekt projekt Prosim znova, pouzit termin z glosara!!!!!Mechanizmu na zabezpečenie kvality a hodnotenie azylových systémov a nadväzujúci projekt Ďalšieho rozvoja kvality azylového konania. Počas projektu sa hodnotila kvalita azylového konania, monitorovali sa  pohovory žiadateľov o azyl a rozhodnutia, poskytovalo sa poradenstvo a školenia pre rozhodovačov, vrátane sudcov, ktorí sa zaoberajú  azylovými prípadmi. Naplánovala sa príprava príručky na zabezpečenie kvality v spolupráci s Úradom pre imigráciu a občianstvo. Príručka pomôže vytvoriť a udržať mechanizmus pre internú kontrolu a zabezpečenie kvality v rámci vnútroštátnych azylových systémov a postupov.

UNHCR v Maďarsku pravidelne monitoruje podmienky prijatia, ako je napríklad ubytovanie žiadateľov o azyl, okrem iného prostredníctvom každoročného participatívneho posudzovania situácie na mieste, ktoré je súčasťou stratégie s osobitným dôrazom na vek, rodové a iné odlišnosti (AGDM). V uplynulých rokoch bolo vďaka procesu AGDM, ktorý sa realizuje v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a úradmi, možné dosiahnuť niekoľko zlepšení v rámci legislatívy a inštitúcií, rovnako ako v oblasti kvality ochrany a pomoci poskytovanej utečencom a žiadateľom o azyl.

UNHCR tiež organizuje pravidelné štruktúrované dialógy s Úradom pre imigráciu a občianstvo, v rámci ktorých sa prerokúvajú špecifické problémy súvisiace s ochranou a integráciou utečencov, ako aj otázky týkajúce sa osôb bez štátnej príslušnosti.

V oblasti integrácie sa UNHCR zasadzuje za prepracovanie a vytvorenie príslušných stratégií a právnych predpisov zameraných na ekonomické a sociálne otázky, ako aj na vzdelávanie a zamestnanie, aby sa tak zabezpečilo, že osoby s udelenou medzinárodnou ochranou sa budú môcť lepšie začleniť do maďarskej spoločnosti.

V oblasti ochrany osôb bez štátnej príslušnosti presadzuje UNHCR zrušenie požiadavky, aby mali k postupu určovania štatútu osôb bez štátnej príslušnosti prístup iba osoby zákonne pobývajúce v krajine. Tento postup, ktorý bol vytvorený spolu s konkrétnym mechanizmom ochrany už v roku 2007, robí z Maďarska krajinu, ktorá je príkladom osvedčených postupov v tejto oblasti. Sú však potrebné zmeny vnútroštátnych právnych predpisov a praxe, aby sa predchádzalo a aby sa znižoval počet osôb bez štátnej príslušnosti. Tieto predpisy tak budú v súlade s požiadavkami stanovenými v Dohovore o znižovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961.

Činnosti v oblasti informovania verejnosti sú primárne zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o neutešenej situácii žiadateľov o azyl, o dôvodoch ich úteku a potrebe integrácie do spoločnosti prostredníctvom vzťahov s médiami a rôznych internetových aplikácií. Snažia sa tiež bojovať s xenofóbnymi náladami, ktoré v posledných rokoch stále narastajú.