Slovenská republika

Činnosť úradu UNHCR na Slovensku Pracovné prostredie Úrad UNHCR na Slovensku bol otvorený v roku 1993, kedy Slovenská republika po rozdelení Československej federácie pristúpila k Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokolu z roku 1967. V roku 2012 bol Úrad UNHCR na Slovensku zrušený a UNHCR […]

Činnosť úradu UNHCR na Slovensku

Pracovné prostredie

Úrad UNHCR na Slovensku bol otvorený v roku 1993, kedy Slovenská republika po rozdelení Československej federácie pristúpila k Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokolu z roku 1967. V roku 2012 bol Úrad UNHCR na Slovensku zrušený a UNHCR pokrýva svoje aktivity na Slovensku prestredníctvom svojho Regionálneho zastupiteľstva pre strednú Európu v Budapešti.

Podľa najnovších údajov požiadalo na Slovensku v roku 2012 o azyl približne 732 ľudí. 34 z nich boli maloletí bez sprievodu alebo odlúčené deti. V roku 2012 bolo udelených 32  štatútov utečenca a približne 104 získalo doplnkovú formu ochrany. Väčšina žiadateľov o azyl prišla z týchto krajín pôvodu: Somálsko, Afganistan, Gruzínsko, Kongo a Arménsko.

Projekty a aktivity

UNHCR na Slovensku monitoruje slovensko-ukrajinskú hranicu a medzinárodné letisko v Bratislave s cieľom zaistiť, aby žiadatelia o azyl mali prístup na územie štátu a k účinnému azylovému konaniu.  Zorganizovali sa školenia pre príslušníkov hraničnej stráže s cieľom zlepšiť ich odborné zručnosti, kvalitu spolupráce s tlmočníkmi a správneho konania. UNHCR tiež zabezpečuje, aby boli na hraničných priechodoch stojany s informačnými letákmi v rôznych jazykoch s cieľom informovať ľudí, ktorí by mohli chcieť požiadať o azyl, o ich právach a poskytnúť im kontakty na právne poradenstvo.

Projekt zabezpečenia a zvyšovania kvality azylových systémov, ktorý je súčasťou celoeurópskej Iniciatívy UNHCR na podporu kvality azylového konania, tiež pomohol príslušným slovenským úradom analyzovať spôsoby, ako zlepšiť pohovory so žiadateľmi o azyl a ako zvýšiť kvalitu rozhodnutí o žiadostiach. Aj projekt Ďalšieho rozvoja kvality azylového konania, ktorý bol čiastočne financovaný zo strany Európskeho fondu pre utečencov, pomohol pri hodnotení azylových konaní s cieľom dosiahnuť najvyššiu možnú mieru spravodlivosti a účinnosti. Táto Iniciatíva na podporu kvality azylového konania tiež poskytla podporu v súvislosti s vytvorením interného mechanizmu hodnotenia kvality a oddelenia kontroly v rámci Migračného úradu MV SR. Okrem toho úrad UNHCR vyškolil právnikov Centra právnej pomoci v oblasti zastupovania žiadateľov o azyl v azylovom konaní.

Slovensko bolo medzi prvými krajinami, v ktorej UNHCR začal s participatívnymi hodnoteniami v roku 2005, do ktorých zapájal žiadateľov o azyl a utečencov. V rámci stratégie zameranej na zohľadňovanie špecifík osôb pod ochranou UNHCR založených na ich veku, pohlaví a iných rozdielnostiach dostávajú utečenci a žiadatelia o azyl slovo a získavajú pozornosť zo strany príslušných orgánov, UNHCR a mimovládnych organizácií. Pre inštitúcie, ktoré sa zaoberajú ľuďmi na úteku, to predstavuje ďalší a veľmi dôležitý uhol pohľadu. Vďaka tomu vychádzajú počas pohovorov a návštev zariadení, v ktorých sa títo ľudia nachádzajú, na povrch veľmi praktické aspekty a výzvy ich každodenného života.  Pomoc utečencom a žiadateľom o azyl a životné podmienky, v ktorých žijú, by sa mohli vylepšiť vo viacerých ohľadoch.

V oblasti integrácie utečencov sa UNHCR na Slovensku sústreďuje na implementáciu svojej Agendy zaoberajúcej sa integráciou utečencov v strednej Európe prostredníctvom analýzy existujúcich pravidiel a postupov a identifikácie slabých stránok integračného systému. UNHCR podporuje mainstreaming integrácie do všetkých príslušných stratégií a budovanie partnerstiev medzi kľúčovými partnermi z vlády, obcí, mimovládnych organizácií a z radov samotných utečencov. Úrad organizuje stretnutia za okrúhlym stolom na tému integračných stratégií a opatrení. Tiež sa u vládnych partnerov zasadzuje za vytvorenie fóra, ktoré by umožnilo dialóg s utečencami a výmenu spätnej väzby v súvislosti s kvalitou a vhodnosťou integračných programov a služieb.

Utečenci z Ruskej federácie čelia na Slovensku špecifickým problémom pri podávaní žiadosti o občianstvo, pretože zmluva medzi týmito dvomi krajinami zakazuje dvojité občianstvo. UNHCR sa preto zasadzuje za revíziu tejto zmluvy, aby mali všetci utečenci v krajine rovnaký prístup k občianstvu.

UNHCR poskytuje príslušným slovenským orgánom svoje odborné znalosti v prípade právnych predpisov týkajúcich sa ľudí na úteku, vrátane transpozície medzinárodných a regionálnych právnych nástrojov.

Úrad podporuje prijatie trvalého plánu presídlenia v malom meradle založeného na predchádzajúcom presídľovaní v krajine. Toto trvalé riešenie organizované zo strany UNHCR pre tých utečencov, ktorí sa nemôžu bezpečne a dôstojne vrátiť domov ani zostať v krajine, kde hľadali útočisko po prvýkrát, napríklad kvôli nestabilnej bezpečnostnej situácii. Od roku 2009 podporuje Slovensko globálne snahy UNHCR v tejto oblasti prostredníctvom evakuačného tranzitného centra (ETC) v Humennom na východe krajiny.  Zraniteľní utečenci, ktorých UNHCR vybral pre presídlenie a ktorí sú v krajine, kde hľadali útočisko po prvýkrát, v ohrození a ktorých proces presídlenia zo strany ich novej hostiteľskej krajiny stále prebieha, môžu byť dočasne evakuovaní v ETC.

Tento plán bol pôvodne vytvorený pre skupinu palestínskych utečencov z tábora Al-Waled v Iraku. V roku 2010 úrad UNHCR presadil, aby bolo stredisko otvorené pre všetkých utečencov, ktorí potrebujú evakuáciu bez ohľadu na občianstvo.

Vďaka pomoci zo strany mimovládnej organizácie môžu utečenci v ETC konzultovať svoje záležitosti so sociálnymi pracovníkmi a prijímať vecné dary ako napríklad oblečenie. Toto zariadenie tiež prijalo dary ako postele, kočíky a počítače. Počas pobytu utečencov v Humennom poskytuje UNHCR podporu príslušným úradom prostredníctvom svojho terénneho pracovníka. Regionálny zastupiteľský úrad UNHCR pre strednú Európu vydal aj prospekt vo viacerých jazykoch, ktorý informuje novo prichádzajúcich utečencov o účele tohto strediska a o praktických aspektov každodenného života, vrátane komunity, ktorá  sa nachádza v jeho okolí.

Slovensko pristúpilo k obom dohovorom o osobách bez štátnej príslušnosti, ale vo vnútroštátnom práve neexistuje žiadny osobitný postup pre určovanie štatútu osôb bez štátnej príslušnosti. Preto sa UNHCR na Slovensku zasadzuje za vytvorenie takéhoto postupu.

UNHCR na Slovensku informuje verejnosť o neutešenej situácii ľudí na úteku prostredníctvom svojej internetovej stránky, rozhovorov v médiách a publikácií, vrátane správy o situácii žiadateľov o azyl a azylantov v Slovenskej republike s osobitným dôrazom na vek, rodové a iné odlišnosti v slovenskom jazyku. Okrem toho Úrad UNHCR v Bratislave podporuje a je spoluorganizátorom verejných podujatí na zvýšenie povedomia o situácii vysídlených ľudí na celom svete.