Čad

Činnosti UNHCR v roku 2011     Pracovné prostredie Situácia Zlá sociálna a hospodárska situácia v Čade sa v uplynulých rokoch ešte zhoršila v dôsledku konfliktu so susedným Sudánom. V januári 2010 však tieto dve krajiny po rokoch bojov uzavreli normalizačnú dohodu, ktorá predpokladala demobilizáciu sudánskych i čadských povstaleckých skupín. […]

Činnosti UNHCR v roku 2011

 

 

Pracovné prostredie

Situácia

Zlá sociálna a hospodárska situácia v Čade sa v uplynulých rokoch ešte zhoršila v dôsledku konfliktu so susedným Sudánom. V januári 2010 však tieto dve krajiny po rokoch bojov uzavreli normalizačnú dohodu, ktorá predpokladala demobilizáciu sudánskych i čadských povstaleckých skupín. Ešte však nie je isté, či táto dohoda – spolu s mierovými dohodami, o ktorých rokuje sudánska vláda s povstaleckými hnutiami v Darfúre – umožní dobrovoľnú repatriáciu sudánskych utečencov z Čadu. V súčasnosti sa počet týchto utečencov odhaduje na 285 500. Nachádzajú sa najmä v táboroch pozdĺž východnej hranice krajiny.
Politická situácia v susednej Stredoafrickej republike je tiež nestabilná a napriek pokračujúcemu procesu politického zmierenia sa dobrovoľná repatriácia nepovažuje za pravdepodobnú. Počet týchto utečencov, ktorí žijú hlavne pozdĺž južnej hranice Čadu, sa dnes odhaduje na 96 390.

Úrad UNHCR sa angažuje aj v rámci spoločných programov OSN a mimovládnych organizácií zameraných na poskytovanie pomoci a ochrany pre asi 160 000 interných vysídlencov. Návrat niektorých interných vysídlencov do ich pôvodnej komunity sa začal v roku 2010 a predpokladá sa, že bude pokračovať aj v roku 2011. UNHCR v spolupráci s mimovládnymi a inými partnerskými organizáciami vyvíja strategický prístup k humanitárnym aktivitám na zlepšenie života utečencov a interných vysídlencov.

Potreby

Narastajúci počet utečencov čoraz viac zaťažuje obmedzené a krehké zdroje vo východnej časti Čadu. Preto je nevyhnutné prijať opatrenia na zmiernenie tohto tlaku a usilovať sa o dosiahnutie trvalých riešení, ku ktorým patrí repatriácia alebo presídlenie v prípade, že je možné.

Očakáva sa, že bezpečnosť v táboroch a v ich okolí, ako aj bezpečný prístup humanitárnej komunity do táborov budú dôvodom na obavy aj v roku 2011, najmä vzhľadom na očakávaný odchod misie OSN z Čadu a zo Stredoafrickej republiky (MINURCAT), ktorý sa uskutoční do konca roka 2010.

Fungujúci bezpečnostný mechanizmus, akým je napríklad existujúca Détachement Intégré de Sécurité (DIS), entita čadskej vlády podporovaná Organizáciou spojených národov, je nevyhnutným predpokladom na udržanie civilného a humanitárneho charakteru táborov, na zabránenie náboru detí za vojakov a na podporu dodržiavania zákonov. Tento mechanizmus zároveň prispeje k redukcii nezákonných aktivít, najmä sexuálneho a rodového násilia. Vo východnej časti Čadu sa UNHCR sústreďuje na činnosti zachraňujúce životy. Tieto činnosti zahŕňajú poskytovanie jedla, vody, zdravotných služieb a hygienických potrieb. Vzdelanie sa stalo základným predpokladom ochrany mládeže pred núteným náborom za vojakov a skorými sobášmi v prípade dievčat.

2011 UNHCR planning figures for Chad
TYPE OF POPULATION ORIGIN JAN 2011 DEC 2011
TOTAL IN COUNTRY OF WHOM ASSISTED
BY UNHCR
TOTAL IN COUNTRY OF WHOM ASSISTED
BY UNHCR
Total 530,590 511,390 489,360 478,400
Refugees Sudan 262,900 248,700 249,000 243,000
Central African Rep. 73,500 68,500 76,100 71,100
Various 410 410 410 450
Asylum-seekers Various 80 80 50 50
Returnees (refugees) Chad 1,500 1,500 5,000 5,000
IDPs Chad 157,200 157,200 108,800 108,800
Returnees (IDPs) Chad 35,000 35,000 50,000 50,000

Hlavné zámery a ciele

Spravodlivý proces ochrany

Úroveň registrácie a vytvárania profilov sa zlepšila alebo sa zachovala.

  • V mestskom prostredí sa percento individuálne registrovaných osôb záujmu UNHCR pohybuje od 26 do 100 %.

Proces určovania štatútu utečenca je spravodlivejší a efektívnejší.

  • Priemerný počet dní medzi prvotným pohovorom a oznámením výsledku nepresahuje 30 dní.

Ochrana pred násilím a vykorisťovaním

Ochrana detí je posilnená.

  • Všetkým deťom s osobitnými potrebami sa poskytuje podpora.

Základné potreby a služby

Zlepšilo sa zabezpečenie potravín

  • Len 5 % domácností sudánskych utečencov konzumuje menej ako tri jedlá denne (oproti obvyklým 25 %) a iba 15 % utečencov zo Stredoafrickej republiky konzumuje menej ako tri jedlá denne (oproti obvyklým 50 %).

Znížilo sa riziko HIV a AIDS a zlepšil sa prístup k riešeniu tohto problému.

  • Pre všetkých interných vysídlencov je k dispozícií liečba antiretrovirotikami.

Zásobovanie vodou sa zvýšilo a udržiava sa.

  • Vo východnej časti Čadu sa poskytovanie vody zvýšilo z 12 na 15 litrov na osobu a deň.

Zlepšila sa kvalita ubytovania a infraštruktúry.

  • V južnej časti Čadu majú všetci utečenci adekvátne obydlia.

Skupinám s osobitnými potrebami sa poskytujú služby.

  • V mestských obydliach sa zvýšilo percento starších osôb s osobitnými potrebami, ktorým sa poskytuje pomoc, zo 75 na 90 %, vďaka čomu môžu títo ľudia žiť nezávisle.

Trvalé riešenia

  • Realizoval sa potenciál na presídlenie.
  • Percento žiadostí o presídlenie stúplo z 31 na 80 % v prípade osôb, ktoré takéto riešenie potrebujú.

Stratégia a aktivity v roku 2011

UNHCR bude podporovať bezpečnosť a ochranu sudánskych utečencov vo východnej časti Čadu a zároveň sa bude snažiť zabezpečiť ich samostatnosť. Presídlenie sa bude presadzovať ako trvalé riešenie prípadov, ktoré splnia kritéria. Úrad UNHCR bude pokračovať vo svojom úsilí s cieľom ochrániť stredoafrických utečencov a umožniť im ekonomickú samostatnosť, kým možnosť návratu niektorých rodín domov ostane otvorená. Okrem toho bude chrániť aj potreby utečencov v mestských oblastiach, v prvom rade prostredníctvom pomoci pri osamostatňovaní sa.
UNHCR sa bude usilovať aj o zabezpečenie ochrany interných vysídlencov a zároveň bude aktívne presadzovať trvalé riešenia pre niektoré osoby pochádzajúce z oblastí, ktoré sa považujú za bezpečné. UNHCR bude naďalej podporovať schopnosť čadských úradov riešiť problematiku azylu a prevziať väčšiu časť zodpovednosti v oblasti utečencov.

Kvalita základného vzdelania sa bude zvyšovať budovaním nových tried v utečeneckých táboroch. Dostupnosť ďalšieho vzdelania sa bude tiež zlepšovať.
UNHCR bude poskytovať balíčky minimálnej zdravotnej pomoci, riešiť núdzové prípady a školiť zdravotnícky personál vo všetkých táboroch. Bude zavádzať programy na boj so všetkými úrovňami podvýživy a pokračovať v činnostiach zameraných na prevenciu HIV a AIDS.

Keďže prístup k pitnej vode je naďalej veľkým problémom, najmä v táboroch na severovýchode Čadu, prioritou bude dokončenie vrtov a inštalácia manuálnych čerpadiel navrhnutých na zníženie závislosti od elektrických čerpadiel.

Vzhľadom na tlak vyvíjaný na už beztak obmedzené prírodné zdroje sa UNHCR bude usilovať o zabezpečenie prístupu k domácej energii a postupné rozširovanie využívania alternatívnych zdrojov. Poskytovanie paliva bude spojené s inovatívnymi zásahmi, ku ktorým bude patriť napríklad poskytovanie solárnych varičov a vylepšených pecí s cieľom znížiť spotrebu dreva, ako aj posilnenie programov zameraných na zalesňovanie.

Obmedzenia

Očakáva sa, že bezpečnostná situácia vo východnej časti Čadu a na opačnej strane hranice v Darfúre bude aj naďalej nevyspytateľná a chvíľami aj potenciálne nebezpečná. Situáciu by mohol zhoršiť aj očakávaný odchod misie MINURCAT, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na aktivity UNHCR v prípade, že nasledujúce opatrenia sa ukážu ako neadekvátne pri riešení bezpečnostných problémov. Za takýchto okolností by úrad UNHCR čelil ťažkostiam s udržiavaním civilného a humanitárneho charakteru táborov a stredísk a s prevenciou nútených náborov a iných nezákonných činností.

Organizácia a implementácia

Koordinácia

Posilňovanie spoločných programov OSN bude pokračovať aj v roku 2011. Bude sa týkať najmä spolupráce s Populačným fondom OSN (UNFPA), Detským fondom UNICEF a Svetovým potravinovým programom (WFP). Úrad UNHCR bude koordinovať svoje činnosti aj s rozvojovými organizáciami, ako je Rozvojový program OSN (UNDP) a Agence Française de Coopération. Vytvorí si aj pevné vzťahy s ministerstvami pre vodu, životné prostredie a vzdelávanie. Posilnia sa partnerstvá s mimovládnymi organizáciami.

Finančné informácie

Rozpočet UNHCR pre Čad sa v priebehu minulých rokov postupne zvyšoval. Maximum dosiahol v roku 2009, čo bolo spôsobené príchodom asi 15 000 utečencov zo Stredoafrickej republiky. Po zavedení komplexného hodnotenia potrieb sa potreby pre Čad odhadli na 161,6 milióna USD na rok 2010 a 196,7 milióna USD na rok 2011, z čoho sa 171,8 milióna využije na potreby utečencov a 24,8 milióna USD sa použije na poskytovanie ochrany a pomoci interným vysídlencom.

Source: UNHCR Global Appeal 2011 Update