Kolumbia

Aktivity UNHCR v roku 2011   Pracovné prostredie Situácia Vnútorné vysídľovanie v Kolumbií aj naďalej vyvoláva vážne humanitárne obavy. V priebehu roka 2010 bolo v tejto krajine oficiálne registrovaných približne 3,4 milióna vnútorne vysídlených osôb. Tento počet stále rastie v dôsledku dlhodobého konfliktu medzi vládou a niekoľkými gerilovými hnutiami, ako […]

Aktivity UNHCR v roku 2011

 

Pracovné prostredie

Situácia

Vnútorné vysídľovanie v Kolumbií aj naďalej vyvoláva vážne humanitárne obavy. V priebehu roka 2010 bolo v tejto krajine oficiálne registrovaných približne 3,4 milióna vnútorne vysídlených osôb. Tento počet stále rastie v dôsledku dlhodobého konfliktu medzi vládou a niekoľkými gerilovými hnutiami, ako aj následkom stúpajúceho počtu nelegálnych, ozbrojených skupín a nárastu organizovanej kriminality. Úroveň rizika a zraniteľnosti vnútorne vysídlených osôb je stále vysoká pre zlé životné podmienky, chýbajúce trvalé riešenia, hrozby a selektívne vraždenie, ktoré súvisí najmä s reštitúciou pôdy.

V husto obývaných oblastiach v hornatých regiónoch sa bezpečnosť zlepšila, kým v redšie osídlených, najmä pobrežných a hraničných oblastiach sa situácia zhoršila. Najviac vnútorne vysídlených osôb pochádza z vidieka, ale stúpa už aj miera vysídľovania z mestských oblastí. Zvláštnu pozornosť treba venovať afrokolumbijskému a domorodému obyvateľstvu, ktoré bolo neúmerne zasiahnuté vysídľovaním, núteným náborom do armády a sexuálnym a rodovým násilím.

Politickým diskusiám v roku 2010 dominovala téma prezidentských volieb, ktoré sa konali v júni. Nová vláda vyhlásila, že sa bude prioritne venovať téme pôdy v súvislosti s vysídľovaním. Mnohí to vidia ako novú príležitosť na riešenie situácie vnútorne vysídlených osôb.

Stabilný počet Kolumbijčanov naďalej hľadá medzinárodnú ochranu mimo krajiny. V súčasnosti je počet utečencov a žiadateľov o azyl v regióne vyše 115 000. Nová vláda po období napätých vzťahov prijala rázne opatrenia na obnovenie dobrých vzťahov so susednými krajinami. Dnes už Kolumbia plní svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa ochrany osôb, ktorým bol priznaný štatút utečenca. Nové nariadenia prijaté v novembri 2009 zlepšili kvalitu azylového konania, i keď problémy vyplývajúce z tokov zmiešanej migrácie stále narastajú.

Potreby

Vládne aktivity zamerané na riešenie problematiky vysídľovania sa v priebehu posledných rokov zlepšili. Hlavné zlepšenia sa týkajú značného nárastu finančných prostriedkov vyhradených na vysídľovanie (viac ako 1 miliarda USD v roku 2010), prehodnotenia stratégií v kľúčových sektoroch krajiny, bývania a tvorby príjmov.

Napriek tomu však pretrvávajú zásadné nedostatky v oblasti implementácie, najmä zo strany miestnych inštitúcií, a to kvôli nedostatku finančných  prostriedkov alebo technického vybavenia. Poskytovanie ochrany zostáva prvoradým problémom vzhľadom na bezpečnostnú situáciu a zvlášť veľkú zraniteľnosť osôb, ktoré sú predmetom záujmu úradu UNHCR. Hľadanie trvalého riešenia bude aj naďalej ťažké, pretože implementácia komplexnej stratégie zameranej na poskytovanie udržateľných riešení je problematická.

2011 UNHCR planning figures for Colombia
TYPE OF POPULATION ORIGIN JAN 2011 DEC 2011
TOTAL IN COUNTRY OF WHOM ASSISTED
BY UNHCR
TOTAL IN COUNTRY OF WHOM ASSISTED
BY UNHCR
Total 3,484,350 575,220 3,664,380 600,270
Refugees Various 210 80 220 110
Asylum-seekers Various 120 120 130 130
Returnees (refugees) Colombia 20 20 30 30
IDPs Colombia 3,484,000 575,000 3,664,000 600,000

Hlavné zámery a ciele

Prostredie priaznivé pre ochranu

Postupy namierené proti násilnému vysídľovaniu umožňujú lepšiu ochranu.

  • Zlepšili sa postupy, akčné plány a mechanizmy monitorovania/hodnotenia.

Administratívny rámec krajiny umožňuje lepšiu ochranu.

  • Zlepšilo sa vymedzenie zodpovednosti inštitúcií a priradenie finančných zdrojov.

Posilnila sa prevencia vysídľovania.

  • Identifikovali sa riziká a zaviedli sa systémy skorého varovania.

Spravodlivý proces ochrany

Zlepšili sa podmienky prijatia.

  • Narastá počet miest, v ktorých sa prijímacie zariadenia už nachádzajú, a miest, ktoré sú schopné takéto zariadenia vytvoriť.

Zlepšil sa prístup k azylovému konaniu

  • Zlepšili sa kritéria garantujúce prístup k procesu určovania štatútu utečenca.

Realizoval sa potenciál na miestnu integráciu.

  • Narastá počet utečencov a žiadateľov o azyl, ktorí sú schopní miestnej integrácie.

Trvalé riešenia

Posilňuje sa stratégia trvalých riešení.

  • Zlepšili sa postupy, akčné plány a mechanizmy monitorovania/hodnotenia zamerané na riešenia.

Zvýšila sa miera trvalej udržateľnosti rehabilitácie a reintegrácie.

  • Zlepšilo sa upevnenie práv vnútorne vysídlených osôb na úrovni štátu.

Stratégia a aktivity v roku 2011

V roku 2011 sa UNHCR zameria na tieto strategické priority:

Prevencia: UNHCR bude riešiť podmienky vedúce k vysídľovaniu vrátane núteného náboru do armády, najmä detí, nedostatočného rešpektovania medzinárodného humanitárneho práva, prítomnosti nelegálnych ozbrojených skupín v komunitách a sporov o kontrolu nad územím. Zároveň sa nebude obmedzovať právo hľadať ochranu v inej oblasti Kolumbie  alebo v zahraničí.

Ochrana: UNHCR sa bude aj naďalej zameriavať na koordináciu činností štátnych orgánov na všetkých úrovniach a na priame a vecné riešenie potrieb komunity a jednotlivcov, najmä osôb ohrozených v dôsledku problémov s pôdou. UNHCR sa bude usilovať o ochranu majetku vnútorne vysídlených osôb a ohrozených osôb prostredníctvom pozemkovej iniciatívy a v oblasti pôsobenia bude naďalej presadzovať svoju stratégiu „ochrany prítomnosťou“. Personál bude prítomný aj v tých najvzdialenejších miestach s napätou situáciu, kde bude pôsobiť ako nástroj ochrany.

Trvalé riešenia: UNHCR bude užšie spolupracovať s vybratými komunitami navrátilcov a miestne sa integrujúcich a presídlených osôb s cieľom identifikovať faktory, ktoré im umožnia uspieť. Vo vybraných prípadoch bude úlohou úradu UNHCR podporovať zbližovanie príslušných aktérov, aby sa umožnilo uplatňovanie komplexného prístupu a prechod k iniciatívam zameraným na rozvoj, ktoré budú riadiť miestne úrady, rozvojové  inštitúcie a zainteresované komunity.

UNHCR sa bude aj naďalej sústreďovať na: zavádzanie verejných postupov voči násilnému vysídľovaniu na miestnej úrovni, aktívnu účasť všetkých členov komunity, ochranu skupín, ako napríklad domorodého a afrokolumbijského obyvateľstva, a riešenie osobitných potrieb ochrany detí, mládeže, žien, mužov a starých ľudí.

Obmedzenia

Meniaci sa charakter konfliktu a jeho prepojenie na kriminálnu činnosť a nelegálne narkotiká, ako aj rastúci počet rôznych ozbrojených skupín naďalej vyvolávajú obavy týkajúce sa ochrany vysídlených osôb, najmä dospievajúcich dievčat a chlapcov, a udržiavanie humanitárneho priestoru v určitých častiach krajiny.

Organizácia a implementácia

Koordinácia

Implementácia stratégie UNHCR spočíva v kľúčových partnerstvách s kolumbijskými inštitúciami, v prvom rade s vládou, ďalej s ministerstvami, správnymi orgánmi a regionálnymi a miestnymi samosprávami. Na druhej strane sú veľmi dôležité vzťahy s vnútorne vysídlenými osobami a skupinami žijúcimi v komunitách, najmä s tými, v ktorých žijú ženy a mládež. Dôležité sú aj vzťahy s organizáciami pre domorodé a afrokolumbijské obyvateľstvo, ako je napríklad Organización National de Indígenas de Colombia. UNHCR úzko spolupracuje aj s inými úradmi OSN v rámci tímu OSN pôsobiaceho v krajine a v rámci mnohých tematických programov. Zároveň spolupracuje aj s medzinárodnými a miestnymi mimovládnymi organizáciami. UNHCR spolu s Nórskou radou pre utečencov vedie medziinštitucionálnu tematickú skupinu zameranú na ochranu.

Finančné informácie

V posledných rokoch si aktivity úradu UNHCR v Kolumbii získali zvýšenú podporu medzinárodného spoločenstva. V roku 2011 zostanú finančné požiadavky na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. UNHCR bude pracovať na rozšírení svojej siete ochrany.

Source: UNHCR Global Appeal 2011 Update