Stredná Európa už má pomôcku na hodnotenie integrácie utečencov

28-01-2010 Budapešť, 28 .január 2010 – Je všeobecne známou skutočnosťou, že úspešná integrácia je dôležitá tak pre utečencov, ako aj pre prijímajúcu spoločnosť. Ako však môžeme hodnotiť “úspešnú integráciu”? V budúcnosti tak budeme môcť robiť na základe pomôcky, ktorú Regionálny zastupiteľský úrad UNHCR v Budapešti tento týždeň predstavil zástupcom jednotlivých […]

28-01-2010

Budapešť, 28 .január 2010 – Je všeobecne známou skutočnosťou, že úspešná integrácia je dôležitá tak pre utečencov, ako aj pre prijímajúcu spoločnosť. Ako však môžeme hodnotiť “úspešnú integráciu”? V budúcnosti tak budeme môcť robiť na základe pomôcky, ktorú Regionálny zastupiteľský úrad UNHCR v Budapešti tento týždeň predstavil zástupcom jednotlivých vlád z regiónu strednej Európy a mimovládnym organizáciám.

Pomôcka pre hodnotenie integrácie obsahuje viac ako 200 ukazovateľov, ktoré štátne orgány a ostatné osoby zúčastňujúce sa integračného procesu spoločne zhromaždia. Po zhromaždení a následnej analýze, tieto údaje poskytnú zodpovedným osobám podrobné informácie o situácii v oblasti integrácie.Pomôcku vyvinula Migration Policy Group (MPG), organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá úzko spolupracuje s UNHCR v Budapešti.

Počas úvodnej konferencie, Gottfried Köfner, vedúci Regionálneho zastupiteľského úradu UNHCR pre strednú Európu, vysvetlil strategickú zmenu v činnosti úradu smerom k integrácii utečencov v Strednej Európe: “V minulosti sa členské štáty EÚ a UNHCR viac zameriavali na žiadateľov o azyl a na ich ochranu. Ale čo sa stane, keď žiadateľ o azyl dostane štatút utečenca? Sme svedkami toho, že zlyhania v integrácii sú často využívané na živenie proti-utečneckých nálad a ospravedlňovanie prísnej utečeneckej legislatívy.”

Pomôcka pre hodnotenie integrácie utečencov sa skladá zo štyroch skupín ukazovateľov súvisiacich so všeobecnou, právnou, ekonomickou a kultúrnou integráciou. Pokrýva teda všetky stránky života utečenca počínajúc otázkami, či sú utečenci zamestnávaní na základe svojho vzdelania a skúseností, či ak ako možno detí utečencov zapísať do škôl až po administratívne otázky týkajúce sa rozpočtu vlády určeného na sociálne programy.

Zavedenie programu bude trvať maximálne 18 mesiacov

Jan Niessen, riaditeľ MPG zdôraznil zložitosť integrácie utečencov. Horizontálne integrácia prechádza mnohými oblasťami medzi ktoré patrí zdravotná starostlivosť, práca, vzdelanie, sociálne služby, jazykové programy, bývanie utečencov až po ich právny štatút a možnosti zlúčovania ich rodín. Vertikálne zahŕňa integrácia ministerstvá, miestne samosprávy, banky, zamestnávateľov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale tiež mimovládne organizácie zaoberajúce sa integráciou utečencov.

Niessen si myslí, že zavedenie tejto pomôcky v celom regióne bude trvať maximálne 18 mesiacov, v prípade ak všetci aktéri dokážu aktívne spolupracovať a budú k dispozícii finančné prostriedky. Pravidelné vyhodnocovanie však uľahčí prácu všetkým.

Zástupcovia jednotlivých vlád z celého regiónu prijali túto novú pomôcku na jednej strane s očakávaniami nových možností, na druhej strane však aj s určitou nedôverou týkajúcou sa množstva práce, ktoré si zber potrebných údajov bude vyžadovať.

UNHCR plánuje za účelom poskytovania potrebných údajov zahrnúť do svojich aktivít široký okruh odborníkov z rôznych oblastí, medzi ktoré patria napr. štátne orgány zaoberajúce sa problematikou štátneho občianstva, zamestnávatelia alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Vyzbierané údaje budú predmetom spoločného vyhodnocovania. Celý proces bude prebiehať prostredníctvom internetovej aplikácie, ktorá sa bude dať jednoducho ovládať.

Výsledkom bude súbor informácií o integrácii utečencov ktorý budeme mať k dispozícii, ktorý všetkým účastníkom pomôže vyhodnotiť efektívnosť a dopad ich integračných politík a tiež zistiť v každej krajine silné a slabé stránky integrácie. Tento systém umožní tiež výmenu najlepších postupov a skúseností v celom regióne.

Melita H. ŠunjićUNHCR Budapest