Aktivity v Strednej Európe

Pracovné prostredie

Kvôli celosvetovému hospodárskemu poklesu sa ekonomická situácia v strednej Európe v priebehu posledných rokov výrazne zhoršila, čo spôsobilo zníženie HDP a zvýšenie miery nezamestnanosti. V dôsledku toho miestne vlády často uprednostňujú ekonomické a finančné problémy pred azylovou a migračnou politikou a svoju povinnosť poskytnúť pomoc utečencom a žiadateľom o azyl, vrátane riadnych podmienok pri prijímaní a integrovaní, si interpretujú len vo veľmi obmedzenej miere. Pokračujúce úsilie znížiť neregulárnu migráciu, vrátane prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi, rovnako ako aj stále prísnejšie kontroly na hraniciach a systémy riadenia migrácie sťažujú utečencom vstup na územie EÚ a prístup k azylovým konaniam.

Záznamy ukazujú, že vo väčšine krajín tohto regiónu sa so žiadateľmi o azyl a utečencami zaobchádzalo dobre. Napriek tomu sa isté menšinové skupiny, najmä Rómovia, stretávajú s diskrimináciou a sú terčom rasistických a xenofóbnych skupín. Pretrvávajúcou výzvou v krajinách tohto regiónu je formovanie verejnej mienky a zvyšovanie povedomia, aby sa tak odstránili xenofóbne pocity voči utečencom a migrantom. Zaistenie žiadateľov o azyl, niekedy v subštandardných podmienkach je stále častejšie.

Počet osôb bez štátnej príslušnosti je v tomto regióne relatívne nízky, preto politici a mimovládne organizácie nepovažujú túto problematiku za prioritnú.

Stratégia a aktivity

UNHCR v oblasti strednej Európy vykonáva nasledovné aktivity:

Jednou z hlavných priorít úradu UNHCR je spolupráca s vládnymi a mimovládnymi partnerskými organizáciami na monitorovaní vonkajších hraníc krajín EÚ, za účelom zabezpečenia možnosti vstupu všetkých žiadateľov o azyl na územie EÚ, ako aj prístup k azylovému konaniu. UNHCR taktiež poskyujel pomoc vládam pri zlepšovaní azylových konaní a postupoch priznania právneho postavenia utečenca, ako aj pri vytvorení udržateľného mechanizmu vnútorného prehodnocovania za účelom udržania kvality.

Ďalšou oblasťou monitorovania sú podmienky prijímania. UNHCR upriamuje pozornosť na dopad podmienok pri prijímaní utečencov na ich následnú integráciu. Úrad UNHCR pokračuje vo svojej stratégii začleňovania žiadateľov o azyl a utečencov s ohľadom na ich vek, pohlavie a iné odlišnosti (AGDM), prostredníctvom ktorej monitoruje existujúce medzery v ochrane a zameriava sa na riešenie špecifických potrieb utečencov a žiadateľov o azyl. Taktiež pracuje na tom, aby v zariadeniach kolektívneho príjmu, kde ešte neexistujú fóra slúžiace utečencom na poradenstvo alebo konzultácie, boli takéto fóra založené.

UNHCR sa zasadzuje za služby, ktoré žiadateľom o azyl umožnia nadobudnúť sebadôveru a rozvinúť zručnosti, ktoré uľahčia ich integráciu, v prípade, že im bude priznané právne postavenie utečenca. Rovnako sa zasadzuje aj za konanie podporujúce integráciu osôb, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Regionálne zastupiteľstvo v Budapešti odporúča vládam krajín, aby  prehodnotili legislatívu a postupy týkajúce sa školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a práce tak, aby sledovali aj potreby vysídlených osôb a zlepšili ich prístup k službám do takej miery, ako majú občania daných krajín. UNHCR s vládami krajín prehodnocuje aj konanie v prípade sexuálneho či rodového násilia, a snaží sa sprostredkovávať zjednotenie rozdelených rodín.

UNHCR podporuje a zasadzuje sa za založenie programov presídľovania v malom meradle v krajinách tohto regiónu. Úrad UNHCR pomáha Rumunsku a Slovensku v napĺňaní svojho záväzku povoliť utečencom tranzit za presídlením a spolufinancuje riadenie Evakuačných tranzitných centier (ETC) v týchto dvoch krajinách a taktiež tu poskytuje odborné poradenstvo. Presídľovanie a premiestňovanie sa podrobne monitoruje, aby bolo možné identifikovať osvedčené postupy ako aj nedostatky, ktorými sa treba zaoberať.

UNHCR lobuje aj za zavedenie legislatívy vzťahujúcej sa na práva a povinnosti osôb bez štátnej príslušnosti, ako aj za vytvorenie národného administratívneho rámca pre situácie, kde tento rámec stále chýba. Prioritou je pristúpenie k dvom Dohovorom týkajúcich sa absencie štátnej príslušnosti, keďže ešte stále sú v tomto regióne krajiny, ktoré k nim nepristúpili. Proces identifikácie osôb bez štátnej príslušnosti a poskytovanie prístupu týmto osobám k verejným službám sa monitoruje a pre prípady nedostatkov sa pracuje na systematickej celoregionálnej stratégií ochrany osôb bez štátnej príslušnosti.

UNHCR v strednej Európe pracuje na tom, aby nedochádzalo k nezákonnému zaisťovaniu žiadateľov o azyl, tým, že v prípade všetkých zaistených osôb monitoruje podmienky zaistenia a dostupnosti bezplatnej právnej pomoci.

Úrad UNHCR v strednej Európe pôsobí vo viacerých oblastiach: presadzuje práva utečencov, informuje verejnosť a vytvára partnerstvá so štátnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou.

UNHCR budget for Central Europe (USD)
Aktivity 2011 Revidovaný rozpočet 2012 2013
Utečenci PILIER 1 Osoby bez štátnej príslušnosti PILIER 2 SPOLU
Regionálny zastupiteľský úrad pre strednú Európu 9,821,742 10,291,749 828,957 11,120,706 11,446,630